nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-06-30
Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: [1]1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése


1.§ (1) Várpalota Város Önkormányzata a város közigazgatási területén

a) a települési szilárd hulladék begyűjtését,

b) elszállítását,

c) környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását,

d)[2] az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtésével kapcsolatos tevékenységet,

e)[3] az elkülönítetten gyűjtött hulladékok előkezelését, hasznosításra történő átadását a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., Telefon: 06/88/592-110, Fax: 06/88/592-115, E-mail: vhk@vpkozuzem.hu (továbbiakban: Közszolgáltató) által szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.

(2) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes hulladékokra.

(3)[4] a) Várpalota városban összegyűjtött települési hulladékok, az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kivételével a Várpalota külterület, 192/1,192/4A, C hrsz. alatt elhelyezkedő hulladékkezelő létesítményben kerülnek ártalmatlanításra.

b) Várpalota városban az elkülönítetten begyűjtött hulladékok a Várpalota 3209, 3210/1, 3210/3 és 3210/4 hrsz. alatt elhelyezkedő válogatóműbe kerülnek beszállításra.2. A közszolgáltatás igénybevétele


2.§ (1) A szervezett szemétszállítás a város közigazgatási területén valamennyi belterületi utcára kiterjed. Igénybevétele a kommunális hulladék elszállítására kötelező a mindenkor érvényes közszolgáltatási díj megfizetése mellett.

  1. [5]A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

(3)[6]

(4)

(5)[7] 60 napon túl használaton kívüli ingatlan után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni. E körülményt az ingatlanhasználó a szolgáltatónak előre írásban, a Közszolgáltató által rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenti. Az ingatlanhasználó az újbóli használatba vételt a Közszolgáltató által biztosított nyomtatványon, 15 napon belül írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása


3.§ (1) Közszolgáltató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabálynak megfelelően – minimum hetente egyszer – köteles a szolgáltatást elvégezni

(2)[8] Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagyobb méretű lom hulladék elszállítására a Közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez.

(3) A lomtalanítás időpontját, időtartamát, a kihelyezésre kerülő rendszeresített gyűjtőedények számát a Polgármester határozza meg a Közszolgáltatóval történt egyeztetés alapján. A lomtalanítás a lakosság részére ingyenes, annak költségeit az Önkormányzat fedezi. A lomtalanítás feltételeiről a Polgármester a Városi Televízióban, a város honlapján és helyi újságban tájékoztatja a lakosságot.

(4)[9] Az (1)-(3) bekezdésben leírt lomtalanítás nem terjed ki az elektronikai, az elkülönítetten gyűjtött, az építési-bontási, a kommunális, a gumiabroncs és a veszélyes hulladékokra. Elektronikai lomtalanítást a Közszolgáltató az egyéb lomtalanítástól függetlenül szervezhet.

(5)[10] A Közszolgáltató díj fizetése ellenében szállítja el azt a települési szilárd hulladékot, ami a rendszeresített gyűjtőedényekben mérete miatt nem helyezhető el.

(6)[11]


4. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása


4.§   (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedényben, valamint a gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó hulladék keletkezése esetén a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában megvásárolható emblémázott gyűjtőzsákban köteles összegyűjteni, és a megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(2)[12]

(3) Rendszeresített, szabványos gyűjtőedénynek minősül:

a) családi házaknál 80 vagy 110/120 literes kukaedény

b)[13] társasházaknál 660, 770, 1100 literes zárt konténer

c) a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére, díj fizetése mellett a Közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 110 literes műanyag zsák,

d) gazdálkodó szervezetek, vállalkozások tulajdonában, bérletében álló ingatlanok esetében 110 literes kukaedény, 1100 literes edény vagy 4 m3-es konténer

(4)[14]   Társasházak esetében a szemét gyűjtése 660, 770, 1100 literes zárt konténerben történik. A Közszolgáltató köteles a konténereket olyan számban biztosítani, az ürítést olyan gyakorisággal elvégezni, hogy lakásonként a heti 110 literes űrtartalom biztosított legyen.


5.§ (1)[15] A Közszolgáltató köteles az újépítésű lakóingatlan használatba vételekor gyűjtőedényt biztosítani a közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználó részére. A gyűjtőedény a közszolgáltatási szerződés aláírásával egy időben a Közszolgáltató telephelyén átvehető.

(2) A megrongálódott tárolóedények ingyenes pótlása a Közszolgáltató feladata, amennyiben a kár bizonyíthatóan a Közszolgáltatónak felróható okból keletkezett, vagy az edény nem javítható és életkora a 20 évet meghaladta. Ettől eltérő esetben a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő által megfizetett cseredíj ellenében biztosítja az új gyűjtőedényt.

(3)     A gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, veszélyes hulladék, termelési hulladék vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét nem gyűjthető.


6.§ (1) Szabványosított hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon a közterületen történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a Közszolgáltató részére átadni, hogy az a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja. A Közszolgáltató által biztosított, emblémázott hulladékgyűjtő zsákok a begyűjtés napján gyűjtőedény mellé kihelyezhetők, azt a Közszolgáltató köteles elszállítani.

(2) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edényzet elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.

(3) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, az emblémázott zsák beköthető legyen.

(4) Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő, nem emblémázott műanyag zsák használata tilos.

(5) A 110 literes edényzet rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.

(6) A Közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott.


7.§ (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.

(2) A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

(3) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha:

a)   az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőtartályban, vagy emblémázott műanyag zsákban kerül átadásra,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak,

c) a kihelyezett edényzet nem lecsukott fedéllel, sérülten vagy balesetveszélyes állapotban került kihelyezésre.

(4) A díjfizetésre kötelezett megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettségének bizonyítottan nem tesz eleget.

(5)  Nem tagadható meg a díjfizetés akkor, ha a Közszolgáltatót a szolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a mulasztást az akadály elhárítását követően pótolja.5.[16] Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtése, átvétele és szállítása


8.§ (1)[17] A Közszolgáltató által a város közigazgatási területén végzett elkülönített hulladékgyűjtés az alábbi hulladékokra terjed ki:

a) papír (EWC 15 01 01, 20 01 01) kék színű konténerben,

b) műanyag (EWC 15 01 02) sárga színű konténerben,

c) üveg (EWC 15 01 07) zöld színű konténerben,

d) italos doboz és italkarton (EWC 15 01 05, 15 01 04) fekete színű konténerben.

(2)[18]        A Közszolgáltató által gyűjtött elkülönítetten gyűjtött hulladékok a gyűjtőszigeteken helyezhetők el. A Közszolgáltató köteles 1000 lakosonként legalább egy hulladékgyűjtő szigetet üzemeltetni.

(3)[19] A gyűjtősziget edényzetéből az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat csak a Közszolgáltató vagy megbízottja szállíthatja el.

(4) A Közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani.

(5)[20] Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok konténereiben csak a megjelölt hulladékok helyezhetők el, azokba települési kevert hulladékot és veszélyes hulladékot elhelyezni tilos.

(6)[21] Családi házas övezetekben az ingatlanhasználók kötelesek az EWC 15 01 01 (papír és karton), 15 01 02 (műanyag), 15 01 04 (fém) és 15 01 05 (tetrapack italos kartondoboz) kódszámú hulladékokat 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényekben elkülönítetten gyűjteni.


6. Állati tetem elhelyezése


9.§ (1)[22] Az elhullott állatokat a városi döggyűjtő konténerben kell elhelyezni. Az állati tetem begyűjtésére és szállítására a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet rendelkezései az irányadóak.

(2)[23] A döggyűjtő konténereket a Közszolgáltató az egykori hulladéklerakó telephelyén, a 0271/11 hrsz-ú ingatlanon üzemelteti. Az elhelyezésért fizetendő díjat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Közterületen feltalált állati tetem elszállítása a Várpalotai Közüzemi Kft. feladata.

(4)[24]

7. A Közszolgáltató kötelezettségei


10.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást először igénybe vevőt írásban tájékoztatja a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről.

(2) A közszolgáltatás megváltozásáról valamennyi érintett közszolgáltatást igénybe vevőt köteles a Közszolgáltató írásban értesíteni.


8. A közszolgáltatás díja


11.§[25]


9. A közszolgáltatási díj megfizetése


12.§[26]


10. Hulladék beszállításra vonatkozó szabályok


13.§ (1) Közszolgáltatás keretében begyűjtött nem hasznosítható hulladékot a közszolgáltató által kötött szerződésben nevesített ártalmatlanító helyen kell elhelyezni.

(2)[27] Az EWC 20 03 01 (települési szilárd) kódszámú hulladékok begyűjtését Közszolgáltató a begyűjtésre rendszeresített szabványos gyűjtő edényekben, továbbá az emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákban végzi.

(2a)[28] A Várpalota 0271/11 hrsz-ú telephelyre a Közszolgáltatón kívül kizárólag EWC 18 02 02 (állati tetem) hulladékot beszállíthat vállalkozás, gazdálkodó szervezet, valamint lakossági ügyfelek e rendelet 2. mellékletében rögzített díjtáblázat szerint.

(3)[29] A 0271/11 hrsz.-ú telephelyen alkalmazandó hulladék átvételi díjakat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


11. A közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartás


14.§ (1) Várpalota Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek nyilvántartása céljából folyamatosan értesíti a Közszolgáltatót a város közigazgatási területén újonnan épült ingatlanokra vonatkozó jogerős használatbavételi engedély kiadásáról.

(2) A Közszolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek nyilvántartására azon cél érdekében, hogy ellenőrizhető legyen a díjfizetési kötelezettség teljesítése, a díjhátralék behajtása.


12. A Közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelése


15.§ (1)[30] A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Hgtv.) 35. § g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(2)[31] A Közszolgáltató a Hgtv. 35. § g) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére jogosult.

(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(4) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(5)[32] A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó (az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.

(6) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


13. Szabálysértési tényállások

16.§[33]


14. Záró rendelkezés


17.§. Ez a rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.

18.§ Hatályát veszti

Várpalota Város Önkormányzatának a helyi környezet védelméről szóló 37/2001. (XI.08) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 47/2001. (XII.21.), 28/2002. (XII.28.), 4/2003. (II.24.), 36/2003. (IX.30.), 45/2003. (XII.05.), 9/2004. (III.30.), 18/2004. (V.28.), 49/2004. (XII.21.), 29/2005. (IX.26.), 30/2005. (IX.26.), 44/2005. (XII.21.), 15/2006. (III.31.), 42/2006. (XII.01.), 30/2007. (X.31.), 38/2007. (XII.19.), 39/2008. (XII.04.), 37/2009. (VI.29.), 47/2009. (IX.14.), 65/2009. (XII.19.), 7/2010. (III.03.), 13/2010. (V.05.) önkormányzati rendelete.[1]

Módosító rendeletek és hatálybalépésük:

19/2012. (V.31.)                 2012.06.01.

20/2012. (VI.28.)                               2012.07.01.

36/2012. (XI.30.)                               2013.01.01.

1/2013. (II.25.)                   2013.02.27.

34/2013. (XII.04.)              2013.12.05.

20/2014. (XII.16.)              2015.01.01.

[2]

Az1.§ (1) bek. d) pontját mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 1.§ (1) bek.

[3]

Az 1.§ (1) bek. e) pontját mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 1.§ (2) bek.

[4]

Az 1.§-t új (3) bek. kieg. a 34/2013. (XII.04.) ör. 1.§-a

[5]

A 2.§ (2) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 2. § (1) bek.

[6]

A 2.§ (3) és (4) bek. hk. helyezte a 20/2012. (VI.28.) ör. 4.§ (2) bek.

[7]

A 2.§ (5) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 2.§ (2) bek.

[8]

A 3.§ (2) bek. mód. a 20/2012. (VI.28.) ör. 3.§ (2) bek.

[9]

A 3.§ (4) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 3.§-a

[10]

A 3.§ (5) bek. mód. a 20/2012. (VI.28.) ör. 1.§ (2) bek.

[11]

A 3.§ (6) bek. hk. helyezte a 20/2012. (VI.28.) ör. 4.§ (2) bek.

[12]

A 4.§ (2) bek. hk. helyezte a 20/2012. (VI.28.) ör. 4.§ (2) bek.

[13]

A 4.§ (3) bek. b) pontját mód. a 20/2012. (VI.28.) ör. 1.§ (3) bek.

[14]

A 4.§ (4) bek. mód. a 20/2012. (VI.28.) ör. 1.§ (4) bek.

[15]

Az 5.§ (1) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 4.§-a

[16]

A rendelet 5. alcímét mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 5.§-a

[17]

A 8.§ (1) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 10.§ (1) bek.

[18]

A 8.§ (2) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 10.§ (2) bek.

[19]

A 8.§ (3) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 10.§ (3) bek.

[20]

A 8.§ (5) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 10.§ (4) bek.

[21]

A 8.§ (6) bek. mód. a  20/2014. (XII.16.) ör. 6.§-a

[22]

A 9.§ (1) bek. mód. az 1/2013. (II.25.) ör. 1.§-a

[23]

A 9.§ (2) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 7.§-a

[24]

A 9.§ (4) bek. hk. helyezte az 1/2013. (II.25.) ör. 4.§ (2) bekezdése

[25]

A 11.§-t hk. helyezte az 1/2013. (II.25.) ör. 4.§ (2) bekezdése

[26]

A 12.§-t hk. helyezte az 1/2013. (II.25.) ör. 4.§ (2) bekezdése

[27]

A 13.§ (2) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 8.§ (1) bek.

[28]

A 13.§ (2a) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 8.§ (2) bek.

[29]

A 13. § (3) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 8. § (3) bek.

[30]

A 15.§ (1) bek. mód. az 1/2012. (II.25.) ör. 2.§ (1) bekezdése

[31]

A 15.§ (2) bek. mód. az 1/2012. (II.25.) ör. 2.§ (2) bekezdése

[32]

A 15.§ (5) bek. mód. a 20/2014. (XII.16.) ör. 9.§-a

[33]

A 16. §-t hk. helyezte a 19/2012. (V.31.) ör. 15. § (2) bekezdés 8) pontja


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
23 KB
2. melléklet
24.5 KB
3. melléklet
40.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!