nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013 (III.25.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-06-03 - 2020-02-29
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013 (III.25.) Ör. számú rendelete
az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a tulajdonjog gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről

A képviselő-testület az Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Ebes Község Önkormányzatának tulajdonába tartozó ingatlanokra, ingókra (tárgyi és forgóeszközökre) és vagyonértékű jogokra – továbbiakban önkormányzati vagyon -, valamint az ezen rendelet alapján megbízott vagyonkezelőkre terjed ki.


II. Fejezet

Az Önkormányzat vagyona

2. §

Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.


A törzsvagyon

3. §.

A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakból áll.


4. §.

(1) Forgalomképtelen vagyontárgyak:


a) a helyi közutak és műtárgyaik,


b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,


d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket,


e.)  mindaz a vagyon amelyet a Képviselő-testület rendeletében annak nyilvánít.


(2) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerződés semmis. A forgalomképtelen vagyontárgyakat nem lehet apportálni, biztosítékul adni, vagy egyéb módon megterhelni.


(3) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyont nem jelöl ki.


5. §

(1) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak:


a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,


b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,


c) a helyi önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés.


d.) a műemlék, a műemlék jellegű ingatlanok, védett természeti terület, muzeális emlék,


e.) mindaz a vagyon, amelyet a Képviselő-testület rendeletében annak nyilvánít.


(2) A korlátozottan forgalomképes besorolás mindaddig fennáll, amíg az adott vagyon közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.


Üzleti vagyon

6. §

(1) Üzleti vagyonnak minősül mindaz a vagyon, amely nem tartozik a 4-5. §-ok hatálya alá.


(2) Az üzleti vagyonnal vállalkozás is folytatható, de csak oly módon, hogy az önkormányzat felelőssége a vállalkozás tartozásaiért nem haladhatja meg az általa biztosított vagyoni hozzájárulás értékét.III. Fejezet

Az önkormányzati vagyon hasznosításának szabályai

7. §

(1) Ebes Község Önkormányzatát megilletik mindazok a jogok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.


(2) A képviselő-testület azon gazdasági társaságok esetében, amelyben tulajdonjoggal rendelkezik, a tulajdonost megillető és átruházható jogokat, a tulajdonosi joggyakorlást a polgármesterre átruházza.


(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az önkormányzati vagyon működtetésének koncessziós szerződés keretében történő átengedése, a pályázat kiírása, elbírálása.


(4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának elsődlegesen a közszolgáltatások biztosítását  kell szolgálnia. Ettől eltérő hasznosítás sem járhat a funkció zavarásával és a vagyontárgy állagának sérelmével.


(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közül a közművek:


8. §[1]

(1) A képviselő-testület – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – dönt az önkormányzati vagyon:

a) elidegenítéséről,

b) megterheléséről,

c) vállalkozásba való beviteléről,

d) hasznosításáról.

(2) Önkormányzati tulajdonú ingatlant a mindenkori hatályos központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatáron felül értékesíteni vagy hasznosítani kizárólag versenyezetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

 (2a) A versenyeztetési eljárást a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásrendnek megfelelően kell lefolytatni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő ingatlanokat pályázat vagy hirdetmény útján, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára is figyelemmel lehet értékesíteni vagy hasznosítani.

 (3a) Több ajánlat beérkezése esetén a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásrendnek megfelelően versenyeztetési eljárást vagy egyszerűsített versenyeztetési eljárást kell lefolytatni.

 (4) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű önkormányzati ingatlan elidegenítésére, megterhelésére, hasznosítására, vállalkozásba történő bevitelére, alapítványnak történő átengedésére vonatkozó szerződések, megállapodások megkötésére a képviselő-testület – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – a Polgármestert hatalmazza fel.

(5) A 100.000,- Ft értékhatár alatti ingó vagyontárgyak elidegenítésére – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – a képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.

(6) Az értékesítésre vagy hasznosításra szánt ingatlanok forgalmi értékét 180 napnál nem régebbi ingatlanszakértői vélemény figyelembevételével kell megállapítani.

(7) Egyéb vagyonelemek esetén az érték megállapításánál a könyv szerinti értéket kell irányadónak tekinteni.


9. §.

(1) A Képviselő-testület Ebes Község Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon kezelésével megbízza az Önkormányzat hivatalát, intézményeit és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságait.


(2) A vagyonkezelők a kezelésre átadott vagyonnal az e rendeletben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint gazdálkodnak. A vagyonkezelő szervezet vezetője felelős a vagyonkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítéséért. A vagyonkezelő évente beszámol a képviselő-testületnek a vagyonkezelés során keletkezett bevételekről és kiadásokról és a vagyonban bekövetkezett valamennyi változásról.


(3) Az önkormányzat vagyonának hasznosítása a képviselő-testület hivatala, intézményei és kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságai útján történhet.


(4)[2] Az Önkormányzat a tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint, önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható.


10. §.

(1) A vagyonkezelő szervezet az e rendeletben foglaltak szerint jogosult


a./ a kezelésben lévő vagyontárgyak

- birtoklására,

- ingyenes használatára,

- hasznainak szedésére,

- birtokvédelemre,


b./ a kezelésében lévő, a közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására,
illetőleg egyéb hasznosítására.


(2) A vagyonkezelő szervezet köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.


(3) A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályok kidolgozásával – figyelembe véve a rendelet szabályait – a képviselő-testület intézménye, gazdálkodó szerve esetében annak vezetőjét, az önkormányzat hivatala tekintetében a Polgármestert bízza meg.


(4) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek biztosítani a szükséges információkat a képviselő-testület valamint a bizottságok számára a vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásához.


(5) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.


10/A. §.

(1) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői amennyiben a beszerzés, beruházás, felújítás, karbantartás várható költsége


(2) A pályáztatás során azonos műszaki tartalommal azonos időben legalább három egymástól független vállalkozótól árajánlatot kell kérni.


(3) A pályázaton csak olyan vállalkozó vehet részt, aki az adott tevékenység végzésére jogosult, és köztartozás mentességét igazolja.


(4) A pályázat kiírója a lefolyatott pályázati eljárásról köteles a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni.


(5) Az (1) bekezdés szerinti beszerzéseket, munkálatokat csak a minden tekintetben legkedvezőbb ajánlatot beadó pályázható végezheti el.


10/B. §

Kivételes esetben a Képviselő-testület egyedileg dönthet úgy, hogy az e rendelet 10/A. §-ban szabályozott pályáztatási eljárás alól kivételt tesz, és a mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházás, felújítás, beszerzés, karbantartás esetén a polgármester hatáskörébe utalja az ezen feladatokkal kapcsolatos döntést. Erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a beszerzés, beruházás, felújítás, karbantartás – a 10/A. § szerinti pályáztatási eljárás lefolytatásával – a közintézmény biztonságos, rendeltetésszerű működését súlyosan, 2 hétnél hosszabb ideig aránytalanul akadályozná, illetve veszélyeztetné.


IV. Fejezet

Az önkormányzat vállalkozásai

11. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonával folytathat vállalkozási tevékenységet, illetve vehet részt más vállalkozásban.


(2) Az önkormányzat gazdasági társaságban:

a./ betéti társaság kültagjaként

b./ korlátolt felelősségű társaság tagjaként

c./ részvénytársaság tagjaként /részvényesként/

vehet részt.


12. §.

(1) A vállalkozásokban történő részvételről, illetve a saját vállalkozás alapításáról a képviselő-testület határoz.


(2) A javaslatot a polgármester készíti elő – a Jegyző közreműködésével – és terjeszti a képviselő-testület elé.


(3) A javaslat tartalmazza:

- a gazdaságossági szempontokat,

- a vállalkozás munkahelyteremtő jellegét,

- üzleti partner esetén annak bemutatását,

- a befektetésre, megvásárlásra javasolt vagyon, üzletrész nagyságát,

- a megtérülés várható idejét.


V. Fejezet

Vegyes rendelkezések

13. §

(1) A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. E gazdálkodást az Országgyűlés az Állami Számvevőszék útján ellenőrzi.


(2) Az önkormányzati vagyont, annak változását és értékét az önkormányzatnak nyilván kell tartani.


(3) Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban kell kimutatni.


(4) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.


(5) A jegyző köteles a Polgármesteri Hivatal útján a vagyonleltár folyamatos karbantartásáról gondoskodni, és azt évente egyszer a képviselő-testületnek bemutatni.


(6) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné nyilvánításáról, illetve ezen korlátozások feloldásáról a képviselő-testület rendelettel dönt.


14. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testületnek az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a tulajdonjog gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről szóló 12/1993. (XII. 14.) Ör. számú rendelete.


    Szabóné Karsai Mária  sk.                                    Dr. Hajdu Miklós  sk.

        polgármester                                                              jegyző[1]

A rendelet szövegét a 17/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.06.03-tól

[2]

A rendelet szövegét a 17/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2019.06.03-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
20.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!