nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018 (III.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-05-31 -tól
RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018 (III.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a következő rendeletet alkotja:


1. § (1) A rendelet hatálya Rigács Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés címrendjét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 39.264.714 Ft-ban állapítja meg.[1]

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 38.045.306 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési bevételeit forrásonként és címenként az 2., 3., 4., 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 9.919.770 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:[3]

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételeit forrásonként és címenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből a működési kiadások összegét 39.264.714 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési kiadásait feladatonként és címenként a 2., 7., 8., 9. és 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (l) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből a felhalmozási kiadásokat 6.079.388 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait feladatonként és címenként a 12. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 15 főben állapítja meg, ebből:

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között, 500.-eFt összeghatárig felhatalmazást ad a polgármester részre előirányzat átcsoportosítására. A költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási lehetőségét fenntartja magának a Képviselő-testület.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat mértékéig, a meghatározott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával történhet, az előirányzat emeléséről a költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodni kell.

(6) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.

(7) Az önkormányzat - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - pályázatot nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el. Az önként vállalt cél megvalósítása a szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton rendelkezésre áll.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési haladékot, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(9) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

 (10) A Képviselő-testület az önkormányzat közalkalmazottai részére 2015. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) bekezdés bb) pontjában megjelölt, 5.000 Ft/hó értékben béren kívüli juttatást állapít meg munkaidő arányosan.

(11) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódóan szükség esetén az önkormányzati adósságrendezési eljárás rendjéről, az önkormányzati biztosról külön rendeletet alkot annak felmerülésekor.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet a polgármester és a jegyző terjeszt elő.

(14) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

(15) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Rigács, 2018. február 27.
            Tóth Józsefné                                                                        Bencze Gyöngyi

            polgármester                                                                               jegyzőKihirdetés napja: 2018. március 6.


                                                                                                              Bencze Gyöngyi

                                                                                                                      jegyző
[1][2]


Módosította: Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletének                                                 1.§-a. Hatályos: 2019. május 31. napjától.

[3]

Módosította: Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletének    

                       2.§-a. Hatályos: 2019. május 31. napjától.

[4][5]


Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletének 3.§-a. Hatályos: 2019. május 31. napjától.


[6][7]


Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletének 4.§-a. Hatályos: 2019. május 31. napjától.

[8]

Módosította: Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletének    

                       5.§-a. Hatályos: 2019. május 31. napjától.Csatolmányok

Megnevezés méret
Ktv 2018.évi mell. 1-11.
77.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!