nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 19/2018 (XI.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 19/2018 (XI.8.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


Tiszacsege Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


2. §


E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. §


(1)  Tiszacsege Város közigazgatási területén minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti épület található.


(2)  Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követően, a közterületnek a földhivatali ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésétől számított legfeljebb egy éven belül kell megállapítani.


(3)  Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veheti fel (meghosszabbítás), vagy a közterület eredeti neve a „külső” előtaggal bővíthető.


(4)  A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből és utótagként a közterület jellegére (út, utca, tér, köz stb.) utaló meghatározásból áll.


4. §


(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Tiszacsege Város történelmére, hagyományaira, szokásaira, földrajzi és egyéb sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(2) Közterületet történelmi, jelentős kulturális, művészeti, oktatási, köznevelési, egészségügyi tevékenységet folytató személyről, vagy kiemelkedő jelentőségű helyi személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3)  Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § - 14/A. §-ait.


(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület - ide nem értve az egymással szomszédos, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket - nem lehet.


5. §


(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester, alpolgármester,

b) a települési önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) Tiszacsege Városában bejelentett lakcímmel, vagy ingatlantulajdonnnal rendelkező állampolgár.


6. §


(1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.

(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat honlapján, a városi televízióban és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.


(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatás végzőket az új közterület elnevezésről.


3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

7. §


(1)  A névvel ellátott e rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti közterületen található a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerinti ingatlant házszámmal kell ellátni.


(2) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot úgy kell megállapítani, hogy az a már a kialakított házszámozáshoz illeszkedjen.


8. §


(1) Az út, utca (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páros, a bal oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben, ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.

(4)  A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.


(5)  Amennyiben az (1)-(4) bekezdések szerint meghatározott címképzés az adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja a címképzés más egyedileg kialakított módon is történhet.


9. §


(1)  Az egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan címképzésére a Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak.(2)  A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.


(3)  A külterületi tanyák elnevezésére a Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak a megfelelően irányadóak.

10. §


(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

b) az ingatlan házszáma téves,

c) az ingatlan megosztására, vagy egyesítésére kerül sor.


11. §


(1) A házszámokat – a Polgármesteri Hivatal közreműködésével - a jegyző állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6. § (3) bekezdésében meghatározott szervekkel – kivéve a településen közszolgáltatást végzőket – is. Az engedélyeztetési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


4. Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése

12. §


(1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal feladata.

(3) A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, az első és utolsó ingatlanon (sarokingatlanon), vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. 


13. §


(1) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.


14. §


(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.


15. §


(1) A kihelyezett közterület elnevezést feltüntető névtábla, házszámtábla rongálása, feliratának eltakarása, vagy olvashatatlanná tétele tilos.


5. Záró rendelkezések 

16. §


(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak, e rendelet házszámozásra vonatkozó rendelkezéseit, az e rendelet hatálybalépést követően megállapított új házszámokra kell először alkalmazni.

(4) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 13. § (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2019. december 31-ig köteles eleget tenni.


Tiszacsege, 2018. november 8.                        Szilágyi Sándor                                                         dr. Bóné Mónika

                         polgármester                                                                      jegyző 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!