nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-15 - 2015-12-31
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról


Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség egyetértésével, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1. §      (1) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás magasabb szintű jogszabályban nem szabályozott feltételrendszerének megállapítása.


(2) Nagykőrös város közigazgatási területén a köztisztaság és települési tisztaság biztosítása Nagykőrös Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) feladata.


2. §      A rendelet hatálya kiterjed a Nagykőrös város bel- és külterületén található valamennyi ingatlanra.


3. §      (1) Az Önkormányzat a rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására. 


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Nagykőrös város területén az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló KÖVA-KOM Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság, székhelye: Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.


            4. §      (1) E rendelet alkalmazásában:


1. engedélyes: szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek, irodák engedéllyel rendelkező üzemeltetője;


2. gyűjtősziget: hulladékgazdálkodási létesítmény, mely az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék közszolgáltató által meghatározott hulladékáramainak térítésmentes elhelyezésére szolgál;


3. hulladékgyűjtő pont: a települési hulladék gyűjtőedényben elhelyezhető mennyiségén felüli, kívüli mennyiségének átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt, a beszállított hulladék nyilvántartására alkalmas hely.


4. hulladékgyűjtő zsák: a Közszolgáltató által forgalmazott, felirattal ellátott 110 l-es gyűjtő zsák, melynek ára zsák beszerzési árával növelten tartalmazza a hulladék kezelésének költségét;5. hulladékudvar: kizárólag a háztartásban képződő, elkülönítetten gyűjtött háztartási mennyiséget meg nem haladó mennyiségű, a működésére kiadott hatósági engedélyben foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékkezelési létesítmény. Az egyes hulladékfajtákból háztartási mennyiségként figyelembe vehető hulladékmennyiségeket az 1. melléklet tartalmazza.


(2) E rendelet alkalmazásában hivatkozott további fogalmak vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: hulladéktörvény) fogalom meghatározását kell alkalmazni.


2. A közterületek tisztaságának biztosítása


            5. §      Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni különösen:


a) az ingatlannal határos közterület, valamint a tulajdonában lévő beépített vagy beépítetlen ingatlan tisztántartásán és gyommentesítésén kívül, valamint

            b) az ingatlannal határos közterületen:

ba) az ingatlant övező járdaszakasz,

bb) járda hiányában 2 m széles területsáv,

bc) amennyiben a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület

tisztántartásáról, hó -és síkosság-mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.


            6. §      Az engedélyes köteles különösen:


a) a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek, irodák előtti járdaszakasz tisztántartásáról, e területekről a hulladék eltávolításáról, és a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladék- és cigarettavég gyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, rendszeres kiürítéséről és tisztításáról,

b) a közterület rendeltetetésétől eltérő célra történő használata esetén, a használattal érintett terület közvetlen környezetének, de legalább az azt körülvevő 2 méteres területsávnak a tisztántartásáról,

c) az általa rendezett kulturális, sport és egyéb rendezvények megtartására használatba vett közterület tisztántartásáról keletkezett hulladék gyűjtéséről, és közszolgáltató részére történő átadásáról, ártalommentes elhelyezéséről, és a rendezvény várható forgalmának megfelelő számú illemhely biztosításáról gondoskodni.


 3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó általános rendelkezések


7. §      (1) A Közszolgáltató áll szerződéses kapcsolatban a közszolgáltatást igénybevevő  ingatlanhasználókkal (a továbbiakban : ingatlanhasználó).


(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzése során gyűjtött települési hulladékot elsődlegesen a Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) keretében megvalósult hulladékkezelő létesítményekbe köteles elszállítani.


8. §      (1) A Rendszer keretében a 0542/12. hrsz. ingatlanon hulladékgyűjtő udvar és hulladékgyűjtő pont üzemel, igénybevételének módjáról az üzemeltető rendelkezik.


(2) Nagykőrös város területén önkormányzati határozatban megjelölt helyeken hulladékgyűjtő szigetek működnek.


 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes rendelkezések


9. §      A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:


            a) a közszolgáltatás első igénybevételével, vagy

            b) a szerződés írásba foglalásával, vagy

c) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készséget bizonyítja.


10. §    (1) A Közszolgáltató a települési  hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat teljes körűen, annak minden részfeladatára kiterjedően, a rendelet alapján köteles ellátni.


(2) A települési hulladék elszállításának gyakorisága a rendelet. 2. mellékletében szereplő utcanév jegyzék és ütemterv szerint történik, melyről a Közszolgáltató köteles a lakosságot tájékoztatni.


11. §    (1) A települési hulladék gyűjtését belterületen a Közszolgáltató szabványos hulladékgyűjtő edénnyel és általa kibocsátott, cégnévvel ellátott műanyag zsákkal végzi (a továbbiakban: hulladékgyűjtő zsák) az alábbiak szerint:


            a)  110, 120, 240 és 1100 l-es szabványos hulladékgyűjtő edényben,

b) amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlanon életvitelszerűen egyedül él, úgy ezen feltétel fennállásáig jogosult 70 vagy 80 literes gyűjtőedényt igényelni a Közszolgáltatótól,

c) eseti kiegészítésként a hulladékgyűjtő edény űrtartalmán felüli települési  hulladékmennyiséget az ingatlanhasználó  hulladékgyűjtő zsákban köteles kihelyezni.


(2) A 11. § (1) bek. b) pontban foglalt gyűjtőedény igényléshez az ingatlanhasználó köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy az ingatlanon életvitelszerűen rajta kívül más nem lakik.


(3) A Közszolgáltató a benyújtott igényt köteles a benyújtást követően 15 napon belül elbírálni, és jogos igény esetén a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó részére átadni.


12. §    A Közszolgáltató a külterületi települési hulladékot  hulladékgyűjtő ponton veszi át hulladékgyűjtő zsákban vagy térítés ellenében más egyéb gyűjtőedényben.


13. §    Az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatás keretében a települési hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató biztosítja


            a) díjmentesen a hulladékgyűjtő edényt,

b) térítés ellenében a hulladékgyűjtő zsákot, mely egyben tartalmazza a hulladékkezelés költségét a zsák önköltségi árával növelten.


14. §    (1) A megrongálódott vagy elveszett hulladékgyűjtő edényt a Közszolgáltató köteles térítés ellenében kicserélni, pótolni.

           


(2) A gyűjtő edényekben keletkezett kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben az neki felróható okból következett be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára csereedényt kell biztosítania.


15. §    A Közszolgáltató akadályoztatása esetén köteles a hulladékszállítási napon maga helyett más közszolgáltatóról gondoskodni saját költségére. Ennek elmulasztása esetén az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató költségére az elmaradt szolgáltatást más hulladékgazdálkodási és közszolgáltatói engedéllyel rendelkező szállítóval elvégeztetni, amennyiben a Közszolgáltató az esedékes szállítást követő 3. nap reggel 7:00 óráig nem gondoskodott a közszolgáltatás ellátásáról.


16. § (1) Azon többlakásos ingatlanok esetén, ahol a települési szilárd hulladék lakásonkénti külön hulladékgyűjtő edényben történő gyűjtésének műszaki lehetősége nem megoldható (a továbbiakban: többlakásos ingatlan), a közszolgáltatás igénybe vételét a lakások számánál kevesebb darabszámú gyűjtőedénnyel kell biztosítani a közös képviselő és a Közszolgáltató által kötött szolgáltatási szerződés alapján.


(2) A közszolgáltatás igénybevételének minimális mértéke lakásonként 35 liter/ürítés az adott ingatlanra vonatkozóan.


(3) Amennyiben a többlakásos ingatlan képviseletére jogosult személy a Közszolgáltatótól írásban kéri az ingatlanhasználók felé történő számlázást és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díj ingatlanhasználókra történő tételes felosztását tartalmazó határozatot,  valamint az ingatlanhasználók jelen rendeletben felsorolt adatait, akkor a Közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát az ingatlanhasználók nevére kiállítani.


(4) A felosztást tartalmazó határozatnak és az ingatlanhasználók adatainak a megváltoztatását a Közszolgáltató a bejelentés benyújtását követő negyedéves számlázási időszaktól köteles figyelembe venni.


17. §    (1) Az ingatlanhasználónál szerződésben rögzített közszolgáltatáson felül alkalomszerűen keletkező települési hulladék elszállítását a Közszolgáltató biztosítja az alábbiak szerint:


            a) házhoz menő gyűjtéssel díj fizetése ellenében külön  szerződés megkötésével,

            b) az ingatlanhasználó által megvásárolt hulladékgyűjtő zsák elszállításával,

c) a hulladékgyűjtő pontra saját maga által történő kiszállítással a díj megfizetése ellenében.


(2) Az (1) bekezdés c) pont esetében a szállító jármű vezetője köteles a hulladékgyűjtő pontot üzemeltető részére lehetővé tenni a hulladék összetételének ellenőrzését.


5. Az ingatlanhasználó kötelezettségei


            18. §    Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatásért  díjat fizetni.


19. §    Az ingatlanhasználó által a gyűjtőedénybe helyezethető hulladék maximális nettó tömege a hulladékgyűjtő edény térfogatának (liter) és a 0,14 kg/l szorzata.


            20. §    Gyűjtőedényt csak lecsukott fedéllel, tetővel szabad közterületre kihelyezni.


21. §    Mindazon ingatlanok esetében, ahol a Közszolgáltató a rendszeresített űrtartalom elégtelenségét regisztrálja, köteles felszólítani az ingatlanhasználót a megfelelő – a keletkező hulladék tényleges mennyiségének befogadására alkalmas – űrtartalmú gyűjtőedény igénybevételére.


22. §    Az ingatlanhasználó köteles kizárólag a megjelölt napon reggel 7 óráig a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat kihelyezni úgy, hogy se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne akadályozza.


23. §    (1) Az ingatlanhasználó köteles a részére átadott hulladékgyűjtő edényt rendeltetésszerűen használni.


(2) Gyűjtőedényben keletkezett, közszolgáltatónak fel nem róható kár esetén, a tárolóedények javítása, pótlása, cseréje, illetve az ezekhez kapcsolódó költségek az ingatlanhasználót terhelik.


6. Az elkülönítetten gyűjtött és biológiailag lebomló hulladék összegyűjtését, elszállítását és kezelését biztosító közszolgáltatás


24. §    (1) Az Közszolgáltató köteles az elkülönítetten gyűjtött és biológiailag lebomló hulladék rendszeres begyűjtését és kezelését folyamatosan biztosítani.


(2) A Közszolgáltató a begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységet szerződés alapján végezheti.


            (3) Elkülönítetten gyűjtött hulladékáramok különösen:


            a) papír,

            b) műanyag,

            c) fém,

            d) üveg.


25. §    Az elkülönített és biológiailag lebomló  hulladék begyűjtés a következő módon történhet magasabb szintű jogszabályok előírásainak betartásával:


            a) közterületi gyűjtőszigeten,

            b) házhoz menő begyűjtéssel,

            c) hulladékudvar üzemeltetéssel.


26. §    A közterületi gyűjtőszigetek környezetének tisztántartásáról és az edények karbantartásáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


27. §    (1) Az elkülönített hulladékgyűjtés módjáról és időpontjáról a Közszolgáltató köteles a lakosságot tájékoztatni.


(2) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő gyűjtését, erre rendszeresített zsákban (a továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtő zsák), vagy az általa előírt módon előkészítve végzi.


(3) A szelektív hulladékgyűjtő zsákot a Közszolgáltató térítésmentesen biztosítja az ingatlanhasználók részére.


7. Háztartásokban felhalmozott egyéb darabos szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás rendje


28. §    (1) Háztartásokban felhalmozott darabos szilárd hulladék: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, háztartási berendezés, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb lom - kivéve építési törmelék, háztartási hulladék, akkumulátor, veszélyes hulladék - összegyűjtése és elszállítása lomtalanítási akció keretében évente legalább egy alkalommal történik.


(2) A lomtalanításról a lakosság tájékoztatása legalább Közszolgáltató honlapján és helyben szokásos módon történik.


(3) A lomtalanítást díjfelszámítás nélkül kizárólag a közszolgáltatónál ügyfélszámmal rendelkező ingatlanhasználó jogosult igénybe venni. A közületeknek költségalapon meghatározott díjat kell fizetni.


8. A közszolgáltatás szüneteltetése


29. §    (1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól a települési hulladék begyűjtését az alábbi esetekben szüneteltetheti:


a) az ingatlanhasználó tartósan, legalább 60 napig távol van, amit legkésőbb 15 nappal a távollét kezdete előtt – a távollét időtartamának pontos megjelölésével – előre írásban bejelent a Közszolgáltatónak, és az ingatlant a jelzett időszak alatt más sem használja, illetve a megjelölt időtartam alatt települési hulladék nem keletkezik, 

b) az a) pont szerinti szüneteltetés esetén ingatlanhasználó nem mentesül a rendelkezésre állási díj fizetése alól.


(2) Az ingatlanhasználók, akik szüneteltetik a közszolgáltatást, kötelesek a Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő edényt a Közszolgáltató részére a szüneteltetés idejére visszaadni.


9. Díjfizetés rendje


30. §    (1) A fizetendő közszolgáltatási díj a rendelkezésre állási díj és az ürítési díj összege.


(2) Rendelkezésre állási díjat köteles fizetni az ingatlanhasználó, kivéve ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik.


            (3) Ürítési díj fizetése alól mentesül, aki a 29.§ szerint szünetelteti a közszolgáltatást.


31. §    (1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató teljesítést követően szedi be az általa havi bontásban kiállított számla alapján.


(2) A Közszolgáltató a díjfizetés rendszerességével és formájával kapcsolatban egyéb megállapodást is köthet.


(3) A megállapított díj tartalmazza a szabványos gyűjtőedény használati díját, a biológiailag lebomló és  elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtését és elszállítását.


32. §    (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan az ingatlanhasználótól az alábbi adatokat kérheti:


            a)  természetes személy esetében:

                        aa) neve,

                        ab) lakcíme,

                        ac) tartózkodási helye,

                        ad) születési helye, és ideje

                        ae) anyja leánykori neve.

            b)  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében:

                        ba) székhelye,

                        bb) képviselője,

            bc) telephely címe,

                        bd) adószáma,

                        be) cégjegyzékszáma.


(2)       A Közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.


 10. Díjfizetésre vonatkozó mentesség


33. §    Ezen alcím alkalmazásában életvitelszerűen egyedül élőnek kell tekinteni azt a kötelező közszolgáltatásba bevont  ingatlan tulajdonost, birtokost vagy használót (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), aki vonatkozásában a szakiroda által elvégzett helyszíni szemle azt alátámasztja.


34. §    Amennyiben az ingatlanhasználó szociális helyzete indokolja – mentességi kérelemre – lakásfenntartási támogatás állapítható meg, melyet az önkormányzat a Közszolgáltatónak folyósít.


            35. §    Mentesség illeti meg


a) a közszolgáltatási díj fizetése alól azt az egyedül élő, 70 év feletti ingatlantulajdonost, akinek a Közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) az ürítési díj fizetése alól azt az egyedül élő, 70 éven felüli ingatlantulajdonost, akinek a Közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 370 %-át.


36. §    (1) A 35. §-ban megállapított mentességre irányuló kérelmet e rendelet 1. függeléke szerinti nyomtatványon Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, melyről átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt.


            (2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat.


(3) A mentesség, a mentességet megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap első napjától érvényes.


            (4) A mentességet tárgyévre kell megállapítani.


            (5) A mentesség mértéke:


            a) családi házas övezetben 70 l-es gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja,

b) többlakásos ingatlan esetén, ahol a hulladékszállítás közös edényzetben való gyűjtéssel történik (pl: társasház) hetente max. 35 liter települési szilárd hulladék ürítése mértékéig, ingatlantulajdonos számától függően.


(6) A mentességet jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a mentesség alapján megállapított támogatás visszafizetésére és a megállapított támogatást meg kell szüntetni.


(7) A (6) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. szerint meghatározott kamattal megemelt összeggel kell visszafizetni. A kamat csak a mentesség jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele és az erről való tudomásszerzés közötti időszakra számítható fel.


(8) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot.11. Kedvezmény


37. §    (1) Rendelkezésre állási díj vonatkozásában kedvezményben részesülhet a rendelkezésre állási díj összegének 40 %-a mértékéig az a legalább ötlakásos társasház közössége, ahol a települési hulladékbegyűjtés és elszállításra vonatkozó közszolgáltatási díj számlázása a társasház közössége részére történik.


(2) Az (1) bekezdésében megállapított kedvezményt a Közszolgáltató biztosítja.12. Záró rendelkezések            38. §    (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2014. május 15-én lép hatályba.


(2) E rendelet 33. §-a, 35-36. §-ai és a 40. § (2) bekezdés b) pontja 2014. január 1. napjával lépnek hatályba.


39. §    E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


40. §    (1) Hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete.


(2) Hatályát veszti


a)  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 23/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 2. §-a és 4-6. §-ai,

b) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 23/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 1. §-a és 3. §-a.Nagykőrös, 2014. április 25.

        Dr. Czira Szabolcs sk.                                                    Dr. Nyíkos Sára sk.

                            polgármester                                                        címzetes főjegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
463.4 KB
2. melléklet
205.48 KB
1. függelék
256.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!