nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (VIII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-06 - 2018-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (VIII.5.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül évente egy alkalommal tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként települési támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg.

(2) A tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatás összege nem haladhatja meg a 10 000 Ft-ot.”


2. § (1) A rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)       A családi napközi felvételi körzete Heves megye közigazgatási területe.”


(2) A rendelet 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője az elhelyezésre irányuló kérelmeket a jelentkezés sorrendjében bírálja el, a gyermekek a jelentkezés sorrendjében vehetők fel. Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a családi napközibe felvehető gyermekek létszámát, az óvodavezető várólistát készít, melyen a gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkező gyermekeket köteles előresorolni.”


2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!