nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-07-18 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VII.18.) önkormányzati rendelete
a temetők használatának rendjéről

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

      9/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelet

a temetők használatának rendjéről


Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Marcaltő  község közigazgatási területén lévő mindkét köztemetőre, továbbá ezek fenntartásával, üzemeltetésével és a temetkezésekkel kapcsolatos

tevékenységekre, valamint azok folytatóira.


(2) Marcaltő  Község közigazgatási területén működő köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi  528. hrsz-ú, valamint 40. hrsz-ú ingatlanokon fekszik.


A köztemető fenntartása és üzemeltetése


2.§ (1) A köztemető fenntartója Marcaltő  Község Önkormányzata, mely a fenntartást saját területén, mint ingatlantulajdonos végzi.


(2) A köztemető teljes területének üzemeltetését Marcaltő  Község Önkormányzata saját maga – szakfeladaton -  látja el. Gondoskodik a temető üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúráról, a temető bekerítéséről, a ravatalozó fenntartásáról és karbantartásáról.

(3) A temetőben temetkezési szolgáltatást a külön jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező a temettető által kiválasztott szolgáltató végezhet.


3.§(1)  Marcaltő Község Önkormányzata a temetési helyekért díjat nem szed.

(2) Marcaltő Község Önkormányzata gondozza a temető zöldfelületeit, virágágyásokat, cserjéket, díszbokrokat, fákat.

(3) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül.

(4) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési

felelősség az önkormányzatot nem terheli.


A temető rendje


4.§ A köztemető időkorlátozás nélkül nyitva áll a temetőlátogatók előtt.


5.§ (1) A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető főbejáratánál lévő hirdetőtáblán kell közzétenni.


(2) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, a látogatókat

megbotránkoztatja.

(3) A köztemetőben gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral közlekedni tilos,

kivéve:

-a súlyos mozgássérült, járóképtelen hozzátartozót szállító járművet,

-a temetkezési tevékenységben résztvevő járműveket.

-a munkavégzés céljából behajtó járműveket.


(4) Kutyákat (kivéve a vakvezető kutyát) és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos.

(5) A temetőben tűzgyújtás, sírok, síremlékek, növényzet rongálása, beszennyezése tilos.

(6) Csak a kegyeleti célú gyertya-és mécsgyújtás megengedett. A gyertyagyújtásból keletkező

tűzkár okozója büntetőjogi és anyagi felelősséggel tartozik.

(7) A temető területén lévő vízvételi helyekből csak a temetési helyek gondozásához használható térítésmentesen víz.

(8) Tilos a temetőben reklámot, hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.

(9) 12 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk

okozott károkért a felügyeletükkel megbízott személy a felelős.


6.§ (1) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítését szolgáló tárgyak, koszorúk,

lámpák, vázák stb. helyezhetők el.

(2) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a

rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

(3) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy

azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a

sírhelyek területén kívül vegyszeres gyomirtást végezni.

 (5) Fát, cserjét a temető területén magánszemély csak Marcaltő Község Önkormányzata hozzájárulásával ültethet. Kivéve azt a sírhelyre ültetett növényt, amely teljes kifejlettségében

a 2 méteres magasságot és a 0,6 méteres átmérőt nem haladja meg, és nem terjed túl a sírhely

területén.

(6) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékokat csak az erre a kijelölt hulladéktároló edényekbe, szelektíven szabad elhelyezni. 


7.§ (1) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles folyamatosan gondoskodni a  temetési hely rendben tartásáról, gondozásáról. Az elhanyagolt, gondozatlan, gazos temetési helyek rendbetételére Marcaltő Község Önkormányzata a hirdetőtáblán és a temetési helynél kihelyezésre kerülő hirdetménnyel felhívja a temetési hely felett rendelkezésre jogosultat. Eredménytelen felhívás (ha 1 hónap türelmi idő után sem végzi el a rendelkezésre jogosult a temetési hely rendbetételét) esetén a jogosult felelősségre vonásáról intézkedik, és a jogosult költségére a temetési hely rendbetételét elvégzi.

(2) A temetkezési vállalkozók, síremlékkészítők és más a temetőben vállalkozásszerűen

munkát végző vállalkozók kötelesek a temető rendjével kapcsolatos rendelkezéseket  

betartani..

(3) Ha a temetőben végzett munka során a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt

okozó köteles az eredeti állapotot haladéktalanul helyreállítani. Ha a munka akadályozza a

temetési hely látogatását a munkavégzést fel kell függeszteni.

(4) Az építéssel /bontással / keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés

/bontás/ befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.


Temetési helyek kialakításának rendje


8.§ (1) Temetési helyek méretei:


Sírhely méretek: egyes sírhely:                       1 m x 2,1 m

kettős sírhely:                                                  2 m x 2,1 m

gyermeksírhely:                                             0,8 m x 1,2 m

Urna elhelyezésére a már meglévő sírhelyekben, illetve az urnafalban van lehetőség.

A sírhelyek egymástól való távolsága 0,60 m.

(2) Amennyiben a síremléket szegélyre építik, az építtető köteles a szomszédos sír közötti távolságot kaviccsal feltölteni, hogy a sírok közötti eljárás ne okozzon balesetveszélyt.


 9.§ (1) Temetési hely megjelölésére sírjel az alábbi feltételekkel használható, illetőleg

létesíthető:

A sírjel /síremlék/ nem foglalhat el a 8.§-ban meghatározott temetési helyek méreténél nagyobb területet, magassága nem lehet több 2 m-nél.

(2)A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(3) A temetési hellyel rendelkező köteles a tulajdonát képező sírjel /síremlék/, sírbolt/kripta/

fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról, eltávolításáról saját költségén gondoskodni.

(4) Elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult köteles a szétszedést követően azonnal a

temető területéről elszállítani.

(5) Marcaltő Község Önkormányzata a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nemállítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat szünteti meg.


Temetési helyek kijelölése


10.§ (1) Sírhely kijelölésére temetés alkalmával van lehetőség. Sírhelyet előre lefoglalni nem lehet.

(2)A sírhelyek, urnafülkék rendelkezési joga korlátlan időre szól.

(3) A temetési helyek magánforgalomban, adás-vétel tárgyát nem képezhetik.


Temetésre vonatkozó szabályok


11.§ (1) A ravatalozóhelyiséget a temetés előtt legalább 1/2 órával, de minden esetben a

ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás

kezdetéig nyitva lehet tartani.

(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a temető létesítményeinek igénybevételéért nem kell díjat fizetni.

(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem fizetnek.  


Záró rendelkezések


12. §  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Hegyiné Böröcz Adél                                                                         Sandl Zoltán                                                                 

              jegyző                                                                                    polgármester


A rendeletet kihirdettem.

Marcaltő, 2013. július 18


                                                                                                      Hegyiné Böröcz Adél    

                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!