nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-23 - 2019-03-24
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete
az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. számú melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Az R. 2. § (1) bekezdésében a „középiskolai végzettségű” szövegrész helyébe az „érettségivel rendelkező” szöveg lép.

2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. március 20.


Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!