nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2015-10-02
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a), d), és g) pontjában,  valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény 29. § (2), 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az. Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet hatálya kiterjed Dudar Község Önkormányzata közigazgatási területén életvitelszerűen élő érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(2) bekezdéseiben, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott természetes személyekre.”

2. §

A Rendelet 3. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4.§-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”

3. §

A Rendelet 1. számú mellékletének helyére jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. §

A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A települési támogatás összege évente legfeljebb 150.000,- Ft-ig terjedhet. Az éves támogatás összesítése során a közös háztartásban élő személyek részére az adott évben megállapított támogatásokat kell figyelembe venni. A támogatások éves összegzésekor az első lakáshoz jutás jogcímén kapott támogatást figyelmen kívül kell hagyni.”5. §


A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

„e) települési lakás-karbantartási támogatás.

  f) települési születési támogatás”

6. §

A Rendelet a következő 17/A. §-al egészül ki:


„6.4/A. Települési lakás-karbantartási támogatás


(1) Települési lakás-karbantartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetén 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona. Egy ingatlan vonatkozásában három évente egyszer állapítható meg a kérelmező személyétől függetlenül a lakás-karbantartási támogatás.

(2) A települési lakás-karbantartási támogatás háromévenként egyszer vehető igénybe 60.000 Ft összeghatárig a (3) bekezdésben felsorolt munkák elvégzésére, illetve berendezések beszerzésére.

(3) A lakás-karbantartási támogatás kizárólag az alábbi munkák elvégzésére, illetve berendezések beszerzésére nyújtható:

a) fűtőberendezés, tűzhely, meleg víz előállító berendezés javítása, cseréje;

b) szaniter javítása, cseréje;

c) elektromos hálózat javítása, cseréje;

d) higénia fenntartását biztosító eszközök (mosógép, centrifuga, porszívó) javítása, cseréje.

(4) Nem saját tulajdonú ingatlan vonatkozásában az önkormányzat kizárólag saját tulajdonú, az ingatlanból elmozdítható berendezések javítását, cseréjét támogatja.

(5) Amennyiben a munkálatok elvégzésére, illetve a berendezés beszerzésére a támogatás megállapítását követően kerül sor a támogatás közvetlenül a munkát végző vállalkozó, vagy berendezés árusítását végző kereskedelmi egység részére kerül kifizetésre a számla bemutatását követő 3 napon belül.

(6) A kérelemben foglaltak indokoltsága, illetve a munka megvalósulása kapcsán a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa környezettanulmányt tarthat.”

7. §

A Rendelet a következő 17/B. §-al egészül ki:
„6.4/B. Települési születési támogatás

(1) Az Önkormányzat gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére, amennyiben terhessége alatt négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson megjelent.

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő hat hónapon belül, illetve amennyiben a gyermek születése és a rendelet hatálybalépése kötött 6 hónap nem telt el.

(3) A támogatás mértéke a szülők első közös gyermeke tekintetében, valamint ikerszülés esetén gyermekenként 30.000,- forint. Minden további esetben 20.000,- forint.

(4) A (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

8. §

A Rendelet 20. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

  „d) települési karácsonyi támogatás”

9. §

A Rendelet a következő 23/A. §-al egészül ki:

„7.3/A. Települési karácsonyi támogatás

(1)Az önkormányzat kérelemre települési karácsonyi támogatást nyújt azon személynek, aki családjában kiskorú gyermeket nevel, és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(2) A települési karácsonyi támogatás összege maximum 10.000 Ft, mely összeg Erzsébet utalvány formájában kerül kiosztásra.

(3) A kérem benyújtásának határideje minden évben december 1. napja.”

10. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                         Tóth Edina Kitti sk.                                         dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2015. szeptember 30.


dr. Szivák Péter sk.

       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!