nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-26 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A köztisztviselő részére visszatérítendő vagy vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatás, valamint kegyeleti támogatás (továbbiakban: juttatás) nyújtható.

(3) A (2) bekezdés szerinti juttatások a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt munkaidő-arányosan illetik meg.

(4) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre a szabályzat hatálya akkor terjed ki, ha azt törvény lehetővé teszi.


2. § (1) A juttatások és támogatások tárgyévi keretösszegét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében – a (2) bekezdés figyelembevételével – állapítja meg.

(2) A keretet a juttatásokra és a támogatásokra külön-külön is meg kell állapítani.

(3) A jóváhagyott előirányzatból keletkező pénzmaradvány a következő évben a képviselő-testület döntése alapján használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra.

(4)  A jegyző felelős

a) az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért,

b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért,

c) az egyes juttatások és támogatások évenkénti, elkülönített nyilvántartásáért.

(5) Amennyiben a juttatások és támogatások céljára a tárgyévi költségvetésben megállapított keretösszeg a 4. § - 11. § szerinti juttatásra vagy támogatásra nem nyújt fedezetet, az nem állapítható meg.


2. Illetménykiegészítés, illetménypótlék


3. § (1) A Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a középiskolai végzettségű köztisztviselő a 2015. évtől illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A Kttv. 234. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2015. évtől illetménykiegészítésre jogosult.


4. § (1) A Kttv. 141-143. figyelembe vételével a köztisztviselő meghatározott munkakörök esetén képzettségi, illetve munkaköri pótlékra jogosult.


3. A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése


5. § (1) A Kttv. 150. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő életpályája elismeréseképpen a köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult.

(2) A Kttv. 154. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő a  hivatal eredményes tevékenysége érdekében az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a teljesítményértékelése alapján jutalomban részesíthető.

(3) A stabil és szakmailag képzett személyi állomány kialakítása érdekében, valamint a hivatalban eltöltött évek megbecsüléséül a kztisztviselő a közszolgálati jogviszonyának időtartamától függően törzsgárda elismerésben részesül.

(4) Az eredményes munka elvégzéséért történő juttatások feltételeit, és mértékét a Közszolgálati szabályzat szabályozza.


4. Szociális, kulturális, jóléti, egészségügyi juttatások, támogatások


6. § A Kttv. 152. § e) pontját figyelembe véve a köztisztviselő átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthető.


7. § A Kttv. 152. § f) pontját figyelembe véve a Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében tanulmányi, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást biztosíthat.


8. § Ha a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, a Kttv. 237. §-ának rendelkezését figyelembe véve Hivatal a köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként védőszemüveg vásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújt.


9. § A Kttv. 237. §-a alapján, a Kttv. 152. § d) pontját figyelembe véve a köztisztviselő részére életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására szociális és temetési támogatás biztosítható.


5. Egyéb juttatások


10. § A köztisztviselő a Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján cafetéria-juttatásra jogosult.


11. § (1) A Kttv. 143. § (2) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselő havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege a 2015. évtől 1.000,-Ft/fő/hó, melyre a köztisztviselő 2015. január hónaptól jogosult.


12. § A Hivatal a köztisztviselők részére formaruha ellátást biztosít.


6. A támogatásokkal, juttatásokkal kapcsolatos közös szabályok


13. § A támogatások, juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás, a nyilvántartás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Kulcsi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában állapítja meg.


7. Záró rendelkezések


14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.            Jobb Gyula s.k.                                                               Dr. Árva Helga s.k.

            polgármester                                                                    jegyző


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2015. március 10. napjától 2015. március 25.   

napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2015. március 26.A rendeletet kihirdettem: 2015. március  26.  napján.


Dr. Árva Helga

   jegyző                                                                                                        


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!