nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016 (IX.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-15 - 2016-09-25
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016 (IX.14.) önkormányzati rendelete
A szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 20. § (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00, illetve szöveges értékelés esetén az összefoglaló értékelés legalább jól megfelelt és a tantárgy követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette.”

2. § Az Ör. az alábbi 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Pályázat útján a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában (a továbbiakban: Iskola) alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal, egyidejűleg kizárólag egy tanszak tekintetében támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással rendelkezik a pályázat támogatása tárgyában.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 7. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(3) Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő jelen rendelet 20. §-ában és 20/A. §-ában foglaltak alapján, valamint az évi legfeljebb két alkalmat és az évi legfeljebb 100.000,- Ft összegű települési támogatást a 20. § és 20/A. § tekintetében egybe kell számítani.

(4) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(5) Aki a jelen paragrafus (4) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak az e tárgyban kiírt soron következő pályázati részvétele kizárt.”

3. § Az Ör. az alábbi 20/B. §-sal egészül ki:

„20/B. § (1) Pályázat útján a martonvásári székhellyel bejegyzett sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00,

d) az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot megelőző fél évben a gyermek a adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,

c) aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat kapott.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 8. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(3) Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő jelen rendelet 20. §-ában és 20/B. §-ában foglaltak alapján, valamint az évi legfeljebb két alkalmat és az évi legfeljebb 100.000,- Ft összegű települési támogatást a 20. § és 20/B. § tekintetében egybe kell számítani.

(4) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá éves sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(5) Aki a jelen paragrafus (4) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak az e tárgyban kiírt soron következő pályázati részvétele kizárt.”

4. § Az Ör. 23. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A pályázat elbírálásáról a pályázókat a bírálatot követő 20 napon belül értesíteni kell.”

5. § Az Ör. 25. §-a az alábbi k) és l) ponttal egészül ki:

„k) a munkaerőpiacra való visszatagozódáshoz, elhelyezkedéssel kapcsolatos költségekhez.

„l) egyéb.”

6. § Az Ör. 26. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) az egy háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,”

7. § Az Ör. 26. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,”

8. § Az Ör. 26. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel évente egy alkalommal a 25. § a), c) és d) pontja szerinti többletkiadás bekövetkezése esetén az is, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.”

9. § Az Ör. 28. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A kérelmező személy a részére kifizetett pénzbeli rendkívüli települési támogatás összegével köteles elszámolni a határozatban foglalt – legfeljebb a határozat meghozatalától számított két hónapon belül megjelölt - határidőig és módon. „

10. § Az Ör. 28. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A 25. § i) pontjában foglalt célra fordítható települési támogatás nem számít bele az egyéb célra igényelt rendkívüli települési támogatásoknak évi legfeljebb 6 alkalommal történő igénylésébe, és a 28. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt éves maximális összegbe.”

11. § Az Ör. 29. § (1) bekezdésének i) pontja az alábbiak szerint módosul:

„i) ápolásra, gondozásra szoruló beteg személy esetén: 30 napnál nem régebbi eredeti háziorvosi igazolást vagy kórházi zárójelentést.”

12. § Az Ör. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

13. § Az Ör. 4. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

14. § Az Ör. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

15. § Az Ör. 6. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

16. § Az Ör. e rendelet 5. melléklete szerinti 7. melléklettel egészül ki.

17. § Az Ör. e rendelet 6. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


K.m.f.


                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2016. szeptember 14.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
89.5 KB
2. melléklet
85.5 KB
3. melléklet
90 KB
4. melléklet
110 KB
5. melléklet
89 KB
6. melléklet
90 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!