nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Hatályos:2014-03-11 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT, ILLETŐLEG A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 28/2004. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet [továbbiakban: rendelet] 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A közterületi vízvételi hely használatában érdekelt: Az a fogyasztó, akinek az ingatlana a szolgáltató által biztosított – arra alkalmas eszköz mérésével hitelesített – vezetékes ivóvízhálózat csatlakozással nem rendelkezik.”


2. § A rendelet 4. §-a helyébe következő rendelkezés lép és a 4. §-t megelőzően a következő fejezetcím lép hatályba:


„A közterületi vízvételi helyre vonatkozó rendelkezések


4. §


  1. A közterületi vízvételi helyről (nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevétel esetén) fogyasztott víz díját – a szolgáltató irányába – Gyöngyöstarján Község Önkormányzata fizeti meg.
  2. A közterületi vízvételi hely vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – felhasználási helynek nem minősülő ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe. A közterületi vízvételi helyről fogyasztott víz díját a közterületi vízvételi hely használatában érdekeltek jelen rendeletben foglaltak szerint fizetik meg.
  3. A közterületi vízvételi hely nem háztartási célú használatához történő hozzájárulását Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.
  4. A közterületi vízvételi hely nem háztartási célú használata esetén a felhasznált víz díját a hozzájárulást kérőnek kell megfizetni.
  5. A közterületi vízvételi hely használatában érdekeltek által fizetendő vízdíj alapjául szolgáló vízfogyasztás mennyisége 30 liter/fő/nap.
  6. A fizetendő díj negyedévenként esedékes. A közterületi vízvételi hely használatában érdekeltek által fizetendő díj mértékének megállapítása a Szolgáltató által közölt adatok alapján történik.
  7. Azok a közterületi vízvételi hely használatában érdekeltek, akik házi vízellátó berendezés üzemeltetése vagy egyéb ok miatt bizonyíthatóan nem fogyasztanak közkifolyón keresztül szolgáltatott vizet, a közkifolyó használatában való érdekeltsége nem állapítható meg, illetve nem áll fenn.”


3. § Hatályát veszti a rendelet 5-6. §-a.


4. § Hatályát veszti a rendelet 7. § (1) bekezdése.


5. §    (1)      Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!