nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-14 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 39. § (2) és (5) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. §

(1) A rendelet célja a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, és a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a használt termékek újra használata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


(2) A rendelet célja továbbá a települési hulladékkal kapcsolatos helyi szabályok megállapítása, meghatározva a kötelező közszolgáltatások igénybevételének, ellátásának rendjét.


 2. A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet tárgyi hatálya a (6) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint a Jászberény Városi Önkormányzat és a közszolgáltató között kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (nem természetes személyekre) terjed ki, akik a (6) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek.


(3)[1] A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása és kezelése.


(4)[2] A (6) bekezdés szerinti területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató: a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás – melynek tagjaként a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére közszolgáltató kiválasztásának jogát átengedte – és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szelektív Nonprofit Kft.) által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Szelektív Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltatóval kötött alvállalkozói szerződés alapján a tevékenységet az Önkormányzat tulajdonában álló Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. látja el.


(5) A Jászberény város közigazgatási területén keletkező, az általa gyűjtött és elszállított települési hulladékot a Közszolgáltató és a Jásztelki Regionális Hulladékkezelő Központ (Jásztelek külterület hrsz.: 090/2, üzemeltetője: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft.) szállítja kezelés és ártalmatlanítás céljából.


(6) A rendelet területi hatálya Jászberény város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott közterületek (utcák, utak, terek) területére terjed ki, az alábbiak szerint:

a) A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatások biztosítása rendszeres, heti egyszeri (alkalommal) gyűjtéssel-ürítéssel, Jászberény és Portelek belterületére, valamint Necső ipari telephelyekre és Monostori úti ipari telephelyekre vonatkozik.

b) Az egyéb külterületi ingatlanoknál a települési hulladékokra vonatkozóan egyedi beszállítással az ingatlanhasználók a kijelölt hulladékártalmatlanítóba saját maguk kötelesek a szilárd hulladékot elszállítani, és az átvételi bizonylat megőrzésével bizonyítani.


(7)[3] Az ingatlanhasználó

a) évente egy alkalommal, a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. jásztelki regionális hulladékártalmatlanító telepére 200 kg-ig ingyenesen kiszállíthatja települési hulladékát.

b) a hulladékudvarba ingyenesen, a vonatkozó jogszabályok és az adott telephelyre vonatkozó szabályok előírásai szerint helyezhet el hulladékot.


(8) [4]


(9) A kötelező közszolgáltatás körében a települési hulladék kezelésére vonatkozó szerződés, a szolgáltatás, a közszolgáltató általi felajánlással jön létre a tulajdonos és a szolgáltató között. A lakossági hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés e rendelet alapján az ingatlan tulajdonjogának, vagy használati jogának megszerzésével, a szolgáltatóval kötött egyedi szerződéssel jön létre. Amennyiben a fogyasztó a szolgáltatás szolgáltató általi felajánlására nem válaszol, úgy a szerződés a 120 l-es űrméretű edényzetre nézve jön létre.


(10) A társasházak (lakásszövetkezetek) a közszolgáltatóval egyedi szerződésben is megállapodhatnak a hulladékszállítási közszolgáltatás módjáról, különös tekintettel a közösen használt edényzetek össztérfogatának megállapítása és az e rendeletben megállapított ürítési gyakoriságának eltérő alkalmazásával kapcsolatban, a társasház vagy szövetkezeti lakások esetén a díjfizetési kötelezettség az egyes albetétek száma után állapítandó meg.


(11) Gazdálkodó szervezetek és a közszolgáltató között külön szerződést kell kötni.


(12)[5] Az ingatlanhasználó köteles 15 napon belül bejelenteni a közszolgáltatónak, ha jelen rendeletben szabályozott szerződés tárgyát képező ingatlanból elköltözik.


(13) Nem jön létre, szünetel a szerződés, ha:

a) az ingatlant nem használják, és azt a tényt a szolgáltatónak bejelentik

b) az ingatlanhasználó időleges távollétét a közszolgáltatónak bejelenti, és a bejelentés megfelel a tényeknek.


(14) Az előzetes írásbeli bejelentést 5 nappal a szünetelés megkezdése előtt kell megtenni, melynek elmulasztása jogvesztő.


(15)[6] Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(16)[7] Az ingatlanhasználót nem terheli az e rendeletben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik


(17)[8] Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


3. Értelmező rendelkezések


3.§


A rendeletben használt fogalmak tekintetében a Ht. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.


II. Fejezet


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. §


(1)  A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.


(2) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.


(3) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési többlethulladékot kihelyezni.


(4)[9] A gyűjtőedény a szállítás napján legkésőbb reggel 700 óráig helyezendő ki és a szállítás napján este 1800 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. Az egyedi jelzéssel ellátott gyűjtőzsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(5) A gyűjtőedényzetbe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy gyűjtése során a hulladékgyűjtő gépjármű műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítás, hasznosítás során veszélyezteti a környezetet.


(6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne levő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, és a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabványszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.


(7) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata.


(8) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(9) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


(10)[10] A biohulladék gyűjtés, a Közszolgáltató által meghirdetett időszakban, minden második héten, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, legalább 120 liter űrtartalmú biohulladék gyűjtő zsák alkalmazásával történik. A biohulladék kizárólag a Közszolgáltató által forgalmazott céglogóval ellátott zsákban helyezhető ki. A zöldhulladékot tartalmazó zsák csak a szállítás napján legkésőbb reggel 700 óráig helyezendő ki és a szállítás napján este 1800 óráig tartható közterületen. Egy szállítási nap alkalmával legfeljebb 5 db biohulladékot tartalmazó zsák helyezhető ki ingatlanonként. A zsákba nem helyezhető háztartási hulladék vagy egyéb nem odavaló anyagok (veszélyes hulladék, építési –bontási törmelék, állati tetem, trágya, tűzveszélyes hulladék, egyéb szelektíven gyűjtendő hulladék).


(11)[11] Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok gyűjtése a hulladékgyűjtő szigeteken, illetve a Közszolgáltató által meghirdetett időpontokban, minden hónapban legalább egy alkalommal, házhoz menően történik.

A hulladékgyűjtő szigeteken a szelektíven gyűjtendő hulladékokat az arra kijelölt edényzetben elkülönítetten, szennyeződésmentes, üres állapotban kell elhelyezni. A szigeteken egyéb hulladékfajták elhelyezése tilos.

A házhoz menő gyűjtés a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, legalább 120 liter űrtartalmú szelektívgyűjtő zsák alkalmazásával történik. Az elkülönítetten, szelektíven gyűjtendő hulladék kizárólag a Közszolgáltató által forgalmazott céglogóval ellátott szelektív gyűjtő zsákban helyezhető ki. A zsák csak a szállítás napján legkésőbb reggel 700 óráig helyezendő ki és a szállítás napján este 1800 óráig tartható közterületen. Egy szállítási nap alkalmával legfeljebb 10 db elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó zsák helyezhető ki ingatlanonként. A zsákba nem helyezhető háztartási hulladék vagy egyéb nem odavaló anyagok (veszélyes hulladék, építési –bontási törmelék, állati tetem, trágya, tűzveszélyes hulladék, biohulladék).


(12)[12] A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos (MSZ EN 840-es) űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 literes űrméretű szabványos gyűjtőedényzet

b) 80 literes űrméretű szabványos gyűjtőedényzet

c) 120 literes űrméretű szabványos gyűjtőedényzet

d) 240 literes űrméretű szabványos gyűjtőedényzet

e) 1100 literes űrméretű szabványos gyűtőedényzet.


(12a)[13] A 60 literes gyűjtőedényzetet kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó igényelheti, amennyiben annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.


(13)[14] [15] A gyűjtőedényzetben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes űrméretű gyűjtőedény esetében legfeljebb: 15 kg

b) 80 literes űrméretű gyűjtőedény esetében legfeljebb: 20 kg

c) 120 literes űrméretű gyűjtőedény esetében legfeljebb: 30 kg

d) 240 literes űrméretű gyűjtőedény esetében legfeljebb: 50 kg

e) 1100 literes űrméretű gyűjtőedény esetében legfeljebb: 275 kg.


(14)[16] A Közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók :

a) céglogóval ellátott, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák

b) céglogóval ellátott biohulladék gyűjtő zsák.

c) céglogóval ellátott házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő zsák.


(15)[17] [18]A Közszolgáltató a lomtalanítás szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal az általa meghirdetett időpontokban és módon térítésmentesen gondoskodik. A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A Közszolgáltató az előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett lomhulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani.


(16) A Közszolgáltató, igény esetén évi egyszer, meghirdetett időpontban történő karácsonyi fenyőfa összegyűjtést és elszállítást biztosít.


(17) A közterületen elhagyott nem veszélyes települési hulladék elszállításáról és lerakóban történő elhelyezéséről az Önkormányzat értesítése alapján a Közszolgáltató térítés ellenében köteles gondoskodni.


(18)[19] A zöld és fehérüveg hulladékokat elkülönítetten, szennyeződésmentes, üres állapotban kizárólagosan a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken kell elhelyezni, gyűjteni az erre kijelölt edényzetekben.


(19) A települési környezet, közterület szennyeződését eredményező tevékenységtől mindenki köteles tartózkodni. Ennek keretében tilos a hulladékot közterületen elhagyni, a Ht. szabályaitól eltérően felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni, és az elkülönített hulladékgyűjtés szabályait megsérteni.


III. Fejezet


5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5. §


(1)  A Közszolgáltató kötelessége a rendeletben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint egyéb jogszabályi előírások alapján:

a)[20] a közszolgáltató a közszolgáltatási területen gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátásáról.

b)[21] a közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni,

c)[22] a hulladékgazdálkodási tevékenységét, az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végeznie, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értéket;

d)[23] az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése alapján,

e)[24] az ingatlantulajdonos által biztosított, a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényeiben a hulladék – házhoz menő járattal történő – rendszeres és folyamatos gyűjtése és szállítása;

f)[25] [26]az általa erre a célra biztosított szállítóeszközön az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente egyszer – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban – történő gyűjtése és szállítása;

g)[27] a begyűjtött és elszállított települési hulladék hasznosításra és ártalmatlanításra történő átadása a Jásztelki Regionális Hulladékkezelő Központ (Jásztelek külterület hrsz.: 090/2, üzemeltetője: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft.) hulladékártalmatlanító telepre;

h)[28] a Közszolgáltató a közszolgáltatási területen gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról;

i)[29] a szolgáltató köteles a szabványosított gyűjtőedényzet kiürítését a rendelkezésre álló szabványosított technológia által biztosítható gondossággal elvégezni;

j)[30] a települési hulladék gyűjtését, szállítását úgy kell megszervezni, hogy az ünnep és munkaszüneti nap miatt kimaradt szállítást haladéktalanul pótolja, a pótlás napját Jászberény város honlapján és a Jászkürt Újságban közhíreli;

k)[31] a Közszolgáltató köteles a szállító járművek karbantartását úgy végezni, hogy a járművek a szállítás, gyűjtés során környezetszennyezést ne okozzanak.


(2)[32] A Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által a közterületen a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtőedényben és a céglogóval ellátott fóliazsákban elhelyezett háztartási hulladékot (többlet hulladékot), biohulladékot és a házhoz menően gyűjtendő szelektív hulladékot elszállítani.


(3)[33] Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a Közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy :

a) A hulladékgyűjtő szigeteken szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére Közszolgáltató szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése során a kihelyezett edények és szigetek ürítéséről a Közszolgáltató legalább kéthetente egy alkalommal gondoskodik. Az üzemeltetett szigetek adatait az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

b) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém társított hulladékokat a házhoz menő szeletív gyűjtéssel érintett – e rendelet mellékletében meghatározott területeken lakossághoz csere rendszerben kihelyezett szelektív gyűjtőzsákban elkülönítve gyűjti. A Közszolgáltató legalább havonta egy alkalommal gondoskodik a kihelyezett gyűjtőzsákok ürítéséről,

c) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

d) vAz elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell megfelelően elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szennyezzék.

e) A hulladékgyűjtő udvart a Közszolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon megfelelően üzemelteti, ürítéséről edények telítettségének függvényében gondoskodik.

f) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhetőek a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok (pl. színes, vegyes és kartonpapír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem) és a Közszolgáltató, mint hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl. textil, műanyag, akkumulátor, biohulladék), a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.

g) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató külön szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles gondoskodni.


(4) A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlanhasználót.


(5)[34] A Közszolgáltató a többlethulladék, biohulladék és az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladékok gyűjtésére és kihelyezésére alkalmazható céglogóval ellátott köztisztasági zsákok átvételére az általa kijelölt telephelyein is lehetőséget nyújthat.


(6)[35] A Közszolgáltató a regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében üzemeltetett elkülönített hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeinek ürítését, Jászberény város közigazgatási területén a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint végzi.


(7) A Közszolgáltatónak az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a székhelyén vagy Jászberényben, a lakosság által jól megközelíthető helyen kell ügyfélszolgálatot működtetnie.


(8) A Közszolgáltató köteles 24 órában elérhető internetes honlapot üzemeltetni, tevékenységének, közérdekű adatainak megismertetése céljából, az alábbi tartalommal:

a) közszolgáltató bemutatása, elérhetőségei,

b) közszolgáltató közérdekű adatai,

c)[36] hulladékkezelési közszolgáltatási díjai,

d) közszolgáltatási szerződés,

e) ügyfélszolgálattal kapcsolatos egyéb információk.


6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. §


(1)[37] Az ingatlanhasználó köteles a Ht. és e rendelet előírásait betartva a szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére, e rendeletben előírtak szerinti adatszolgáltatásra, hulladékgyűjtésére, annak a Közszolgáltató részére történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj fizetésére.


(2)[38]  Az ingatlanhasználó köteles:

a) a települési hulladékot – külön tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,

c) ha természetes személy a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, szigetre vagy hulladékgyűjtő udvarba szállítani, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.

d) ha gazdálkodó szervezet, a Koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

e) az érintett ingatlana területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és azt – a jogszabályokban foglalt kivétellel – a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadni.

f) ha gazdálkodó szervezet, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a jogszabályi előírásokban meghatározottak szerint gondoskodni.

g) gondoskodni – választása szerint – a 60 literes, 80 literes, a 120 l-es és 240 l-es szabványosított gyűjtőedényzet – társasházak, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek igény esetén az 1100 literes gyűjtőedényzet – beszerzéséről, továbbá a szabványos, rendszeresített és szerződött edényzet térfogatát meghaladó mennyiség elhelyezésére szolgáló, a Közszolgáltató által forgalmazott, biztosított céglogóval ellátott fóliazsák beszerzéséről;

h) a települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényzetet, céglogóval ellátott fóliazsákot a szállítási napokon (átadási napokon) a közterületre, (átadási hely) a földes utcákban az utca járhatatlansága idején (csapadékos időszakban) a legközelebbi szilárd útburkolat mellé köteles a szolgáltató által megjelölt időpontig, de legkésőbb a szállítás napján reggel 7 óráig kihelyezni;

i) a jelen rendeletben meghatározott szabványosított gyűjtőedényt, a keletkező többlet háztartási hulladékra, biohulladékra és az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladékokra a Közszolgáltató által forgalmazott, biztosított céglogóval ellátott zsákot használni;

j) a tároló hely környékét rendben tisztán tartani, amennyiben az edények tárolása közterületen történik;

k) gondoskodni arról, hogy a települési hulladék Közszolgáltatónak történő átadása, átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtő udvarba történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen;

l) a hulladékgyűjtő edényzetek és a konténerek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről valamint az elhasználódott, megrongálódott gyűjtőedényzet pótlásáról gondoskodni;

m) a települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

n) a települési hulladékot a tulajdonos elszállításra kizárólag a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe;

o) bejelenteni, hogy a közszolgáltatást igénybe kívánja venni. A bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon lakók számát, az ingatlanhasználó személyes adatait és az ingatlanon várhatóan keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét.


(3) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.


(4)  Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó) a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékának kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően gondoskodik.


(5)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken fekvő nem lakáscélú helyiségek ingatlantulajdonosai a társasházak hulladékgyűjtő edényeit nem használhatják, külön gyűjtőedényt kötelesek biztosítani, és a közszolgáltatásra szerződést kötni a Közszolgáltatóval.


(6) A kötelező köztisztasági hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékokra.


(7) A települési hulladék veszélyes és radioaktív hulladékokkal való összekeverése tilos.


7. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


7. §


(1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és az ingatlanhasználót.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint.


(3)[39] A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,

b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,

d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.


(4)[40] A közszolgáltatási díj tulajdonos általi megfizetésének rendje: Ht. 32/A. § (1) i) pontja alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) beszedi a közszolgáltatási díjat, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (2) bekezdése alapján a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel.


(5) A díjfizetés támogatása külön önkormányzati rendelet alapján történik.


(6)[41] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A díjhátralék beszedése (kintlévőség - kezelés) a Ht. 52. §-a, valamint a Korm. rendelet 11-12.§ -a alapján történik.


(7) Az ingatlantulajdonosok kötelesek együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó, és – ha a tárgyi feltételek megteremtődnek – a háztartásokban képződő veszélyes hulladék-komponensek elkülönített gyűjtését  igénylő kezdeményezésekben, különösen az elkülönített hulladékgyűjtésben, a szerves anyagok komposztálásában.


[42]7/A. A közszolgáltatással összefüggő adatkezelésére vonatkozó rendelkezések


7/A. §


(1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.


(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes adatokat – Ht. 38. § (3) bekezdése értelmében - az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


8. Záró rendelkezések


8. §

Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.

9. §


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


10. §[43]


11. §[44][1]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[2]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[3]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[4]

Hatályon kívül helyezte a 24/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. december 1-jétől.

[5]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[6]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[7]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[8]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[9]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[10]

A rendelet szövegét a 16/2016 (VI. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[11]

A rendelet szövegét a 16/2016 (VI. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[12]

A rendelet szövegét a 14/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. július 1-től

[13]

A 4. § (12a) bekezdését megállapította a 14/2015. (VI. 11.) Ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-től.

[14]

A rendelet szövegét a 14/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. július 1-től

[15]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[16]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9. ) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[17]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[18]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet  8. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[19]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[20]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[21]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[22]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[23]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[24]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[25]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[26]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[27]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[28]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[29]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[30]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[31]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[32]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[33]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[34]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[35]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[36]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[37]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[38]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[39]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[40]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[41]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[42]

A rendelet szövegét a 16/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[43]

A 10. § a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2014. március 2-án hatályát vesztette.

[44]

A 11. § a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2014. március 2-án hatályát vesztette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2_melléklet_5_2014_ör
27 KB
1_melléklet_5_2014_önk_rend
26.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!