nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009 (VI.18.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2009-06-18 - 2019-03-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009 (VI.18.) Ör. számú rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-a  és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a település lehetőségeinek, a helyi sajátosságok figyelembevételével, a helyi közművelődési tevékenység önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet célja, hogy Ebes község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.


(2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődés szervezeteire, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.


(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására Nonprofit Kulturális Kft-t hozott létre, amelyben integrálta az ebesi Művelődési házat, az ebesi Községi Könyvtárat a Széchényi Ferenc Tájmúzeumot, és az Ebesi Hírlapot.


Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

2.§


(1)Az önkormányzat elsődleges közművelődési feladatának tekinti:

a.) a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közösségi színteret nyújtó ebesi Művelődési ház működtetését,

b.) az ebesi Községi Könyvtár működtetését,

c.) a Széchényi Ferenc Tájmúzeum működtetését,

d,) az Ebesi Hírlap folyamatos megjelenését.


(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek, amelyeket a fent felsorolt intézményein keresztül támogat:

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakköröket, tanfolyamokat, mentális kultúrát, önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő, felnőttoktatási lehetőségeket, humán erőforrás fejlesztését,

b) Ebes környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását.

c) Ebes helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó, a testvérvárosok kultúrájából ízelítőt nyújtó, lehetőség időszakonkénti megszervezését,

d) helytörténeti gyűjtemény folyamatos fejlesztését,

e) a településen élő lakosság számára zenés rendezvények, kiállítások, filmvetítések és folyóirat olvasási lehetőségek folyamatos biztosítását.

f) a nemzeti, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tételét,

g) amatőr művészeti körök, műhelyek, szakkörök, alkotótáborok működését,

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének érdekérvényesítésének segítését, a közművelődés eszközrendszerével,

i) a civil szervezetek közismertségének elősegítését,

j) az idegenforgalom, turizmus keretében a településre látogatók számára Ebes kulturális hagyományainak és értékeinek bemutatását,

k) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási igényekhez feltételek biztosítását, pl. bálok, rendezvények szervezését,

l) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának elősegítését.


(3) Az önkormányzat a közművelődési intézmény intézményi, szervezeti keretein belül biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást az ebesi Községi Könyvtár működtetésével.

Az ebesi Községi Könyvtár

a) célja: Ebes község könyvtára információs- közéleti –oktatást támogató centrummá váljon, szolgálja az általános művelődési igények kielégítését, lehetőséget teremtsen az általános és szakmai tájékozódáshoz, valamit a szabadidő hasznos eltöltéséhez,

b) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,

c) a lakosságnak fénymásolási és egyéb sokszorosítási lehetőséget kínál, számítógép, és Internet használatát biztosítja.


(4) Az önkormányzat által alapított Széchényi Ferenc Tájmúzeum feladata, Ebes község helytörténeti értékeinek gyűjtése, feldolgozása, a Hortobágyi kényszermunkatáborok emlékének ápolása, élményszerű bemutatása, valamint a múzeumban állandó és időszakos kiállítások bemutatása, Uzonyi Pál és Haja István hagyatékának ápolása, a templomdomb műemlékvédelme, a kulturális örökség védelme. Feladata továbbá a helyi igényekhez kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatások nyújtása.


A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

3.§


 (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak teljes ellátásával és biztosításával az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízza meg.


(2) Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Ebes község önkormányzat közművelődési feladatait, az önkormányzattal folyamatosan egyeztetve, együttműködve és annak ellenőrzése mellett látja el.


(3) A közművelődési tevékenységben együttműködő partnerek: Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Benedek Elek Óvoda, Alapszolgáltatási Központ, egyházak, civil szervezetek, egyesületek.


Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái

4.§

(1) Az önkormányzat az éves költségvetésben biztosítja a közművelődési feladatok ellátásához szükséges támogatást.


(2) Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervében biztosítja a feladatok ellátásához szükséges forrásokat.


Záró rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Község Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/1999. (III.24.)Ör. sz. rendelete.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


 Galgóczi Mihály                                            Szabóné Karsai Mária   

polgármester                                                  jegyző helyettesítésével

                                                                    megbízott köztisztviselő


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!