nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004(IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-25 -tól
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004(IV.30.) önkormányzati rendelete
Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása, fejlesztése, a természeti táj- és gyógyüdülő jelleg megőrzése érdekében – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §‑ában kapott felhatalmazása alapján, a következő rendeletet alkotja:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1.§.


A rendelet célja


A rendelet célja Balatonfüred város közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település környezetvédelmi, vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi, zöldterület-védelmi, termőtalaj-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, tájvédelmi elemeinek meghatározása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása.


2.§.


A rendelet hatálya


(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonfüred város közigazgatási területére, mely a kül- (ideértve a volt zártkerteket is) és belterületre egyaránt értendő, továbbá a Balaton vízterületének a közigazgatásilag Balatonfüredhez tartozó részére.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Balatonfüred város bel- és külterületén (ideértve a volt zártkerteket is) lévő összes ingatlanra, magán- és közcélú zöldterületekre, a véderdőkre és valamennyi természetes és mesterségesen kialakult, illetve kialakított vízfelületre.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonfüred város közigazgatási területén belül, valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, ingatlantulajdonosra vagy használóra.


II. Fejezet[1],[2]


[3]

III. fejezet[4]IV. fejezet


A víz és a talaj védelme


11.§


(1) Balatonfüred város közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag vagy hulladék talajba, élővizekbe, csapadékcsatornákba való bejutását, beszivárgását.

(2) Az élővizek, csapadékcsatornák kialakult állapotát megváltoztatni csak a környezetvédelmi előírások betartásával szabad.

(3) A város közigazgatási területén,

a) [5]

b) magánterületen tilos a gépjárművek, munkagépek mosásának, javításának olyan módja, mely közvetlenül a csapadékvíz-elvezető csatornát, élővizet illetve a közterületet szennyezi.[6]

(4) A gépjárműmosó létesítéséhez, üzembe helyezéséhez az illetékes szakhatóságok engedélye szükséges.


12.§


(1).

(2) [7]

(3) Olajtárolót lehetőleg pincében kell elhelyezni. Talajban csak vízzáró, védő betonmedencében, az engedélyező hatóság engedélyével lehet elhelyezni.

(4) A használaton kívüli, felhagyott olajtárolók megszüntetéséről a tulajdonos köteles a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodni.


13.§


(1) Az élővizek által a partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton, továbbá a parti vizek sávján található szemét, uszadék és hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról közvetlen a vízparti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles haladéktalanul gondoskodni.

(2) A zárt csapadékvíz-csatornák folyamatos és biztonságos működéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A csapadékvízgyűjtő árokban a víz elfolyását gátolni tilos.

(3) Ha a csapadékvíz akadálytalan lefolyását az árokba, (vízfolyásba) került szemét vagy hordalék akadályozza, az árok (vízfolyás) kitisztítását – a víz akadálytalan lefolyása érdekében – a parti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles elvégezni. Törekedni kell a szemét, hordalék és az iszap Balatonba jutásának megakadályozására.

(4) A vízfolyások, csapadékvíz elvezető árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa (használója) köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról, ideértve a nádast is.

(5) Tilos a meglévő élővízfolyásokat, és azok mellékágait, továbbá a vízelvezető árkokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlási viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni.

(6) [8]

(7) A strandokon, vízparti közterületeken legalább 500 méterenként egy szennyvízcsatornára kötött WC-t, 30 méterenként szeméttárolókat kell elhelyezni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet előírásainak és a közegészségügyi feltételeknek megfelelően.

(8) A területrendezési munkák során az élő- és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok felhasználása tilos.

(9) Ásott és fúrt kút létesítése csak létesítési engedély alapján lehetséges.

(10) [9]

(11) 30 méternél nem mélyebb, használaton kívüli kutat a víznyerés végleges megszüntetésétől számított 60 napon belül – a szükséges engedélyek beszerzése után – az ingatlan tulajdonosa köteles megszüntetni.


14.§.


(1) Szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba, vagy engedélyezett házi tisztítóműbe kell elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában – annak elkészültéig – előírásoknak megfelelően létesített, közműpótló zárt szennyvíztározóba kell vezetni a szennyvizet. Zárt rendszerű szennyvíztározó építésénél, a tulajdonosnak igazolni kell annak vízzáróságát.

(2) A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles igazolható módon gondoskodni.

(3) A szennyvíz elszállítását, illetve az elszállítást igazoló számlákat az elsőfokú környezetvédelmi hatóság ellenőrizheti.

(4)[10][11]

(5) A szennyvízcsatorna hálózatot bővíteni és arra rákötni csak a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. Észak-balatoni igazgatósága (a továbbiakban: DRV Rt.)és a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával és ott szabad, ahol megfelelő hatásfokú szennyvíztelepi tisztítókapacitás áll rendelkezésre.

(6) A települési folyékony hulladék (szippantott kommunális szennyvíz) gyűjtését és szállítását a szakvállalatok, valamint más szervek és erre szóló engedéllyel rendelkező magánszemélyek végezhetik, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

(7) Balatonfüred közigazgatási területén a szippantott szennyvizet kizárólag a DRV Rt. által üzemeltetett szennyvíztelepen szabad leüríteni. A fuvarozó az ürítést a menetlevélen igazoltatni köteles a szennyvíztelep illetékesével.

(8).[12]

(9) Veszélyes hulladékot, folyékony és iszapszerű települési hulladékot a kommunális szennyvíztisztítás iszapjába juttatni tilos.


15.§


(1) Tilos a termőtalaj kitermelése, elszállítása, szennyezése, termőképességének rontása, idegen anyaggal való feltöltése.

(2) A hatósági engedéllyel létesített épületek, építmények által elfoglalt területeken az engedélyben leírtak szerint kell eljárni.

(3) Földalatti nyomvonalas létesítmények (közművek) építése után az eredeti állapotnak megfelelően, a talaj rétegeződésének figyelembevételével kell a helyreállítást elvégezni.

(4) Minden ingatlantulajdonos köteles megóvni a saját területén található termőtalajt a víz, szél okozta lepusztulástól úgy, hogy az a szomszédos ingatlanokat ne veszélyeztesse.

(5) Tilos a termőtalaj rongálása, gépjárművekkel való indokolatlan igénybevétele (terep-ralizás, krosszmotorozás) illetve a talaj lepusztulását védő növényzet megbontása, elpusztítása.

(6) Amennyiben a végzett tevékenység elkerülhetetlenül a talaj károsodásával jár, a tevékenységet folytató köteles az eredeti állapotot haladéktalanul visszaállítani.

Szénsavas vizek, vízforrások térségének védelme


16.§


(1) A fellelhető szénsavas vizek térségének védelme érdekében a város településszerkezeti tervében meg kell határozni a források védőterületét.

(2) Ezeken a területeken mindennemű tevékenység a Közép-dunántúli Vízügyi Felügyelet által előírt korlátozások betartása mellett, a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően, csak engedéllyel folytatható.

(3) Ivóvízbázisként szolgáló víznyerő helyek környezetében a DRV Rt. által az ingatlantulajdonosokra előírt szabályokat kell követni.

(4) [13]

V. Fejezet


A levegő tisztaságának védelme


17.§


(1).

(2)

(3)[14]

(4) Balatonfüred város közigazgatási területén az avar és a kerti hulladékok égetése tilos, az ártalmatlanítást komposztálással kell elvégezni..[15]

(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

(6) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetése tilos, ártalmatlanításáról elsősorban helyben történő komposztálással, ha ez nem lehetséges, a városi szeméttelepre történő elszállítással kell gondoskodni.

(7) Erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílt téri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

(8) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével – bármilyen okból eredően kigyullad.

(9) A Balaton parton vagy egyéb náddal benőtt helyeken a külön jogszabályban meghatározott módon szabad nádégetést végezni.


Fényszennyezés elleni védelem


18.§.[16],[17]


  1. A fényszennyezés csökkentése érdekében Balatonfüred város közigazgatási területén fokozott figyelemmel kell eljárni a mesterséges fényforrások telepítésénél, üzemeltetésénél.
  2. Szennyező fény az a mesterséges fényforrásból származó fény, mely kívül jut azon a területen, amelyre szánták vagy szánhatták, – különösen, ha a horizont síkja fölé irányul – károsítja az ember testi-lelki egészségét, veszélyt jelent az élővilágra, megváltoztatja a tájat, illetve veszélyezteti kulturális örökségünket, az éjszakai égboltot.
  3. Mindenféle kültéri világításnál a fény felfelé történő kibocsátása kerülendő. A megvilágítást olyan fényforrások felhasználásával kell elérni, amelyek a legkevésbé zavarják a csillagászati észleléseket, az élőlények természetes viselkedését.
  4. Tilos bármilyen típusú felfelé irányuló fénynyaláb (vetítő, lézer) használata reklámozási és szórakozási célokra, akár hordozható, akár fix telepítésű az adott eszköz. Kivételt képeznek az önkormányzat által szervezett, vagy támogatott, idegenforgalmi szempontból indokolt, alkalmi jellegű, a város kulturális színvonalát emelő rendezvények, amelyeken a lakosság szórakoztatására fényjáték, lézer-show előállítására alkalmas eszköz, berendezés maximum 24.00 óráig használható.
  5. Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek, közösségi létesítmények a horizont síkja fölé, az égbolt irányába világító berendezést, nagy intenzitású fényforrást (vetítőt, fényágyút, lézert, keresőfényt) reklám célból nem üzemeltethetnek.
  6. Hirdetőtáblák megvilágítása csak felülről történhet, vagy a használandó fényforrásokat a tábla szerkezetén belül kell elhelyezni.
  7. A telephelyén, székhelyén kívül senki nem helyezhet el fényreklámot, megvilágított hirdetést.
  8. Az épületek, építmények, szobrok, műemlékek, épületfalon lévő emléktáblák, szökőkutak megvilágításához a lefelé irányuló megvilágítást kell alkalmazni. A felfelé irányuló megvilágítás csak abban az esetben alkalmazható, ha az előbbi technikailag nem valósítható meg, és különleges értékű objektumokról van szó. Ebben az esetben törekedni kell arra, hogy a fénynyaláb határa legalább egy méterrel a megvilágított felület felső határa alatt legyen, illetve a fénynyaláb ne érjen túl a megvilágítandó objektum kontúrján. Minden esetben burák és árnyékolópajzsok használatával minimálisra kell csökkenteni a felesleges fényszóródást.


A háztartási-fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


19.§

(1)

(2)

(3)

(4)[18]


Bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére vonatkozó szabályok


20.§


(1) Bűzös anyagot – kivétel a (2) bekezdés – csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani és tárolni.

(2) Trágyát tárolni és szállítani belterületen – a talajszennyezés és a kellemetlen bűzhatás megelőzése érdekében – csak erre a célra, az előírásoknak megfelelően, szivárgásmentesen megépített trágyatárolóban és lefedett állapotban szabad.

(3) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt ragszelvényű vagy ponyvával ellátott gépjárművön szabad szállítani.

(4) Építési munkák során tárolt, valamint az úttest felbontásánál keletkező törmeléket és kiporzó anyagot, a porképződés megakadályozására nedvesíteni kell.


Allergén növények elleni védekezési szabályok


21.§


(1) Balatonfüred közigazgatási határán belül az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektől (parlagfű, üröm, útifű) való mentesítése, ezeknek a növényeknek terjedése illetve virágzásuk megakadályozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége.

(2) Allergiát okozó növények telepítése tilos.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a meglévő allergén dísznövények fokozatos lecseréléséről.

(4) Kötelező az ingatlanok folyamatos kaszálása, gyomtalanítása, az allergén lágyszárú gyomnövények gyökerestől való eltávolítása.

(5) A parlagfű irtásáról folyamatosan, de legkésőbb a virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal – kell gondoskodni.


Nemdohányzók védelme


[19]21/A §


(1) Tilos a dohányzás a

ingatlanaival határos járdaszakaszon (járda hiányában 3 m széles közterületi sávban), illetve ha járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő területen.


(2) Tilos a dohányzás a

teljes területén.VI. Fejezet


Zaj és rezgésvédelem


22.§


(1) A zajterhelés csökkentése érdekében.

  1. A város területén megengedettnél nagyobb zajt okozó tevékenység végzésére engedély nem adható ki, az ilyen tevékenységgel járó létesítmény telepítése nem engedélyezhető. (A zajértékeket a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály tartalmazza.)[20]
  2. A meglévő ipari és egyéb létesítmények valamint idegenforgalmi szolgáltatási tevékenység csak a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, szabványok és előírások betartásával üzemeltethetők, fejleszthetők.

(2) A hangsugárzó berendezések üzemeltetésére vonatkozó szabályok.

a) A kulturális, szórakoztatóipari, üdülési, sport és más hasonló létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra alkalmazott hangsugárzó berendezések üzembetartása során a környezetre történő zaj kibocsátásakor e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni, különösen az olyan létesítmények és eszközök alkalmi vagy rendszeres működtetésére, mint:

- szabadtéri mozi, színpad, zenekari próbaterem, térzene, vidámpark, játékterem

- bármely zenés vagy táncos szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység és kerthelyiség,

-  üdülő, üdülőtábor, kemping, sportpálya, strand, uszoda,

- vasút- és autóbusz-állomás, ha azoknak szabadban elhelyezett hangsugárzó berendezése van, illetőleg ha a létesítmény tereiből a hangsugárzó berendezés működése során zaj hallatszik ki,

-  vízi- és légi-közlekedés, valamint

- hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt és szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen hangsugárzó berendezés működésénél.[21]

b) Hangsugárzó berendezés bármely hangszóró, erősítő, hangfal vagy más műsorforrás, illetve hangkibocsátó eszköz.

c) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra, amely az a) pontban meghatározott létesítményekben, azok zárt terén belül, csak az egyik helyiségből a másikba szűrődik át, illetve amely a szomszédos, egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik.

(3) A hangsugárzó berendezések engedélyeztetésére vonatkozó szabályok.

a) A rendelet hatálya alá tartozó bármely hangsugárzó berendezés csak abban az esetben és olyan módon és időtartamban működtethető, ahogy azt zajvédelmi szempontból engedélyezték.

b) Hangsugárzó berendezés működtetése csak abban az esetben engedélyezhető, ha annak zajkibocsátása nem haladja meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban[22] foglalt, a módosító tényezők figyelembevételével megállapított értéket, és megfelelő feltételek előírásával és megtartásával (pld. üzemelési rend) biztosítható, hogy a zajkibocsátás a helyi körülmények között még elfogadható zajterheléssel jár. Az engedélyezés során figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más hangsugárzó berendezések zajkibocsátását is és ezek együttes zaja sem haladja meg az engedélyezett értéket.

c) Kivételesen engedélyezhető – amennyiben azt a helyi körülmények indokolttá teszik, – a mellékletben meghatározott értékektől való eltérést. Indokolt helyi körülménynek számít, ha a háttérzaj (környezeti alapzaj) a vizsgált időszakban folyamatosan meghaladja a határértéket. Az engedélyezett határérték azonban nem okozhatja a háttérzajosság emelkedését, és nem lehet több a módosítás értéke, mint nappal + 10dB, éjjel + 5dB az eredeti határértékhez viszonyítva.

d) Balatonfüred közigazgatási területén belül tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja.[23]

e) A belterület határán belül hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, továbbá június 01. és augusztus 31. között, minden nap 12.00 és 15.00 óra közötti csendes-pihenő időszakban tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-,illetve rezgésterhelést okoz, mint

- az építési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibaelhárítást),

- a motoros és elektromos gépek használata,

- a hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra szolgáló, szabadtérben üzemeltetett mozgó, vagy fix telepítésű hangsugárzó berendezés használata

Kivételt képeznek az önkormányzat által szervezett, idegenforgalmi szempontból indokolt, alkalmi jellegű a város kulturális színvonalát emelő rendezvények hangosító berendezései, továbbá az egészségvédelmi, életvédelmi, vagyonvédelmi szervezetek által használt, illetve közérdekű célra igénybe vett hangsugárzó berendezések pl.: buszpályaudvar, vasútállomás, hajóállomások és strandok forgalmi tájékoztató eszközei.[24][25]

[26]Azon ipari méreteket meg nem haladó építőipari tevékenységek esetében, amelyeket a technológiai folyamatukból adódóan, előre látható módon a déli csendes pihenő időszak megkezdése előtt nem lehet befejezni, illetve amelyek befejezése közvetlen balesetveszélyt idézhet elő, a tevékenység megkezdése előtt Balatonfüred Város Jegyzőjéhez kérelmet kell benyújtani. A kérelmet a jegyző elbírálja, majd a valóban indokolt esetekben dönt a csendes pihenői időszakon belüli munkavégzésre vonatkozóan.

f) 5[27]

g) Vendéglátó egységek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények szabadtéri zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatása a nyári időszakban, május 01. és szeptember 30. között 24 óráig, egyéb időszakban 22 óráig engedélyezhető.

h) Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása május 01. és szeptember 30. közötti időszakban 23 óráig, egyéb időszakban 22 óráig engedélyezhető, alkalmanként max 20 percig terjedő időtartamra. Kivételt képez a december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig tartó időszak.

i) A rendelet szempontjából nappali időszaknak minősül május 01. és szeptember 30. közötti időszakban 7-24 óra közötti időszak, éjszakai időszaknak 24-7 óra időszaka.[28]

j) [29]A Fürdő utca nyugati valamint a Germering utca keleti oldalán a beltéri zene és egyéb műsorjel-szolgáltatás egész évben legfeljebb hajnali 1 óráig végezhető.

(4)  [30]

a) A (3) bekezdés g) pontjában foglaltaktól eltérően, egyedi nagy rendezvények esetében, a vendéglátó egységek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények szabadtéri zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatása egyedi kérelemre 04 óráig engedélyezhető.

b) A Képviselő-testület felhatalmazza az Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát, hogy az a) pontban meghatározott egyedi kérelmeket bírálja el, és döntsön a 24.00 órán túli időpont meghatározásában.


23.§


(1) Új hangsugárzó berendezést telepíteni, üzembe helyezni, illetve a meglévő hangsugárzó berendezést üzemeltetni csak úgy szabad, hogy az attól származó zajkibocsátás ne haladja meg a zajterhelési határértéket.

(2) Új hangsugárzó berendezés telepítését, illetve alkalmazását a létesítmény üzemeltetője a telepítést, üzemeltetést megelőzően engedélyeztetni köteles, a mindenkor érvényes jogszabályok szerint. Kivételt képeznek az önkormányzat által szervezett, idegenforgalmi szempontból indokolt, alkalmi jellegű a város kulturális színvonalát emelő rendezvények.[31]

(3)

(4)

(5)

(6)[32]

VII. Fejezet


Állatok tartása


24.§[33]

25.§[34]

26.§[35]

27.§[36]


Ebtartás

28.§[37]

29.§[38]

30.§[39]

31. §[40]

32. §[41]

33. §[42]

34.§[43]

35. §[44]

36. §[45]

37. §[46]

38. §[47]


Macskatartás

39.§[48]

40.§[49]


VIII. Fejezet


Zöldterületek védelme


41.§


(1) A város közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, ligetek, sétányok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, parkosított torna- és játszóterek, és az építési hatóság által zöldterületként előírt területek.

(2) Zöldterületnek tekintendő az a terület is, amelyen a fásítás vagy parkosítás munkáit már megkezdték.

(3) A zöldterület tulajdonosa köteles a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldterületeket (a hozzátartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel együtt) rendeltetésszerűen használni, karbantartani és fenntartani.


42.§


(1) A városban lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni kell mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól.

(2) A zöldterületet vagy annak részét eredeti funkciójától eltérően felhasználni, beépíteni, megszüntetni csak a jóváhagyott települési rendezési terv alapján szabad.

(3) Zöldterület felbontásához – a külön önkormányzati rendeletben foglalt- közterület-használati engedély szükséges.

(4) A halasztást nem tűrő igénybevételek esetén (pl. csőtörés) az igénybevevőnek értesítenie kell Balatonfüred Város Polgármesterét a zöldfelület-bontás tényéről és az előírtaknak megfelelően gondoskodnia kell a helyreállításról.

(5) Az országos és helyi szempontból védettséget élvező növények listáját és nyilvántartását el kell készíteni és a rendelet mellékleteként közzé kell tenni. A listán szereplő növények kivágása tilos, függetlenül a terület tulajdonosától. A védett növényeket a Polgármesteri Hivatal köteles a helyszínen táblával megjelölni.


43.§


(1) Zöldterületeken tilos a növényzet jogosulatlan leszedése, gyűjtése, valamint a fák, virágok és egyéb növények rongálása.

(2) Tilos a gondozott zöldterületek területén elhelyezett felszerelési tárgyakat műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. Az állatok elpusztítója a mindenkor érvényes kártérítési jegyzék szerint köteles kártalanítást fizetni.

(3) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is.

(4) Parkokban, zöldterületeken sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon lehet.

(5) Zöldterületekre gépjárművel behajtani, azokon parkolni nem szabad.

(6) Tilos a zöldterületeket beszennyezni, környékükön szemetet elszórni.

(7) Zöldterületeket más célra igénybe venni csak rendkívül indokolt esetben, az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségével, az erre feljogosító engedéllyel szabad.

(8) A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot 30 napon belül helyre kell állítani. A szükségessé vált növénypótlást

a) egy- és kétnyári virágok esetén 30 napon belül,

b) évelő felületek, rózsaágyak, szőlő, kúszó növények, cserjék, sövények, valamint fák esetén a legközelebbi telepítési időszak meghatározott időpontjáig,

c) gyep-, pázsitfelületek esetén 90 napon belül kell elvégezni és átadni a tulajdonosnak.

(9) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat során a növényzet, valamint a felszerelési tárgyak, építmények, berendezések sérülése várható, a használó köteles:

a) előzetesen az engedélyezővel egyeztetett szükség szerinti kertépítészeti terv alapján a növényzet védelméről (favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével) gondoskodni,

b) a növényzet lehetséges áttelepítéséről, az előírt pótlásról gondoskodni, illetőleg ha a pótlás a helyszínen nem lehetséges, a zöldkár ellenértékét megtéríteni,

c) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét vagy az azok áttelepítésének, le- és felszerelésének (elszállításának) költségeit megtéríteni.

(10) A város területén lévő vízcsobogókat, kutakat, vizes-medencéket rendeltetésellenes célokra – mosdásra, fogmosásra, fürdésre, stb. – használni tilos.


44. §


(1) A közterületen lévő játszótereket, azok játszószereit rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

(2) A játszóterek, játszószerek és berendezési tárgyak tervezése, létesítése és fenntartása során a mindenkori építésügyi, környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett, a játszótéri berendezésekre és a közterületi növénytelepítésre vonatkozó Magyar Szabvány előírások az irányadóak.

(3) Játszótereken kutyák sétáltatása, tartása szigorúan tilos.

(4) Játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöld felületre gépkocsival vagy egyéb járművel behajtani, beállni tilos. Ez alól csak a fenntartást, fejlesztést vagy hulladékszállítást végző gépjárművek képeznek kivételt.

(5) Gyermekjátszóterek felszereléseit csak 14 éven aluli gyermekek, tornaszereit csak 18 éven aluli fiatalok használhatják.


45.§


(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, kezeléséről, felügyeletéről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) A parkok és egyéb zöldterületek játszó- és pihenőkertek felügyeletére, gondozására a vállalatok, intézmények és társadalmi szervek védnökséget vállalhatnak.


A fák védelme


46.§ [50],[51][52]


(1) A fás szárú növények védelméről szóló jogszabályban meghatározottak szerint kivágott fák esetén az ingatlan tulajdonos köteles a kivágott fát helyben pótolni az ingatlan területén. Ha az ingatlan területén a pótlásra nincs lehetőség, a pótlást a jegyző által kijelölt közterületen kell elvégezni.

(2) A fa pótlását a kivágástól számított 1 éven belül el kell végezni és a jegyzőnek be kell jelenteni.

(3) A pótlásként ültetendő fák számát a kivágott fa 1 m magasságban centiméterben mért törzsátmérője függvényében kell meghatározni. A centiméterben mért törzsátmérő minden megkezdett 20 centimétere után 1 db legalább 12 cm törzskörméretű fát kell ültetni. Ha a fapótlás közterületen történik, akkor a pótlást legalább 12 cm törzskörméretű 2-szer iskolázott földlabdás fával kell elvégezni és a fát karóval rögzíteni kell.

(4) Közterületen csak az önkormányzat hozzájárulásával telepíthető fás szárú növény.

(5) [53]


IX. Fejezet[54]


X. Fejezet


Vegyes és hatályba léptető rendelkezések


54.§ [55],[56]55.§


(1) E rendelet 2004 június 1-én lép hatályba.

(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a környezetvédelemről szóló 28/2001.(XII.20.) Kr. sz. számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2003.(III.27.) Kr. sz. és a 24/2002. (XII.12.) Kr. számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Balatonfüred, 2004. április 29.


[57]56.§


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

[1]

A II. fejezet 3-8 §-okat módosította a 11/2007.(III.30.) rendelet 1.§-a.

A 3.§ (5) és a 4.§ (8) bekezdésben foglaltak kivételével 2007. március 30. napján lép hatályba.

A 3.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés 2008. január 01. napjától lép hatályba.

A 4.§ (8) bekezdésében foglalt rendelkezés 2009. január 01. napjától lép hatályba.

[2]

A II. Fejezetet módosította a 11/2014 (V.28.) rendelet 1§-a. Hatályba lép:2014. május 29.

[3]

Törölte a 32/2015. (X.28.) rendelet 16 § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 01. napjától.

[4]

Törölte a 35/2015. (XI.30.) rendelet 52§ (3) bekezdése. Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[5]

Törölte a 16/2012. (III.5.) rendelet 3-§a. Hatályos 2012. április 15-től.

[6]

Módosította a 20/2005.(IX.16.) rendelet 3.§-a, 2005.szeptember 16-tól hatályos.

[7]

Törölte a 17/2006.(V.26.) rendelet 1.§-sa. Hatályos 2006. június 1. napjától.

[8]

Törölte a 16/2012. (III.5) rendelet 4. §-a. Hatályos 2012. április 15-től.

[9]

Törölte a 16/2012. (III.5) rendelet 4. §-a. Hatályos 2012. április 15-től.

[10]

Módosította a 20/2005.(IX.16.) rendelet 4.§-a, 2005.szeptember 16-tól hatályos.

[11]

Törölte a 16/2012. (III.5.) rendelet 5. §-a. Hatályos 2012. április 15-től.

[12]

Törölte a 16/2012. (III.5.) rendelet 5. §-a. Hatályos 2012. április 15-től.

[13]

Törölte a 16/2012.(III.5.) rendelet 6. §-a. Hatályos 2012. április 15-től.

[14]

Törölte a 17/2006.(V.26.) rendelet 2.§-sa. Hatályos 2006. június 1. napjától

[15]

Módosította a 39/2009. (XI.30.) rendelet 6. §-a, 2010. január 04. napján lép hatályba.

[16]

Az (1), (2), (3) bekezdéseket törölte a 17/2006.(V.26.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2006. június 1. napjától

[17]

Módosította a 22/2008.(VI.26.) rendelet 2.§-a, 2008. július 1-től hatályos.

[18]

Törölte a 17/2006.(V.26.) rendelet 4.§-sa. Hatályos 2006. június 1. napjától

[19]

V. fejezet az alábbi 39/2009. (XI. 30.) rendelet 7.§-val egészül ki. Hatályos 2009. november 30. napjától.

[20]

Módosította a 9/2006. (II.24.) sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2006. február 24-től.

[21]

Módosította a 20/2005.(IX.16.) rendelet 5.§-a, 2005.szeptember 16-tól hatályos.

[22]

Módosította a 9/2006. (II.24.) sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2006. február 24-től

[23]

Módosította a 11/2007.(III.30.) rendelet 2.§-a, 2007.március 30-tól hatályos

[24]

Módosította a 11/2007.(III.30.) rendelet 3.§-a, 2007.március 30-tól hatályos

[25]

Módosította a 10/2011.(IV. 5) rendelet 4.§-a. Hatályba lép 2011. április 5. napjától.

[26]

Módosította a 57/2012(XII.18.) rendelet 1.§-a. Hatályba lép 2012. december 18.-án

[27]

Módosította a 10/2011.(IV. 5) rendelet 5.§-a. Hatályba lép 2011. április 5. napjától

[28]

Módosította a 20/2005.(IX.16.) rendelet 6.§-a, 2005.szeptember 16-tól hatályos

[29]

Kiegészíti a 13/2015.(V.08.) rendelet 1.§-a, Hatályba lép 2015. június 1. napjától

[30]

Kiegészíti a 16/2010. (VI.28.) rendelet 1.§-sa, 2010. június 28-tól lép hatályba.

[31]

Módosította a 22/2008.(VI.26.) rendelet 3.§-a, 2008. július 1-től hatályos.

[32]

Törölte a 22/2008.(VI.26.) rendelet 2.§-a, 2008. július 1-től hatályos.

[33]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (1) bekezdése. Hatályba lép 2012. október 1. napjától.

[34]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (1) bekezdése. Hatályba lép 2012. október 1. napjától.

[35]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (1) bekezdése. Hatályba lép 2012. október 1. napjától.

[36]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (1) bekezdése. Hatályba lép 2012. október 1. napjától.

[37]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[38]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[39]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[40]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[41]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[42]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[43]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[44]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[45]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[46]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[47]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[48]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (3) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[49]

Törölte a 37/2012. (VII.2.) rendelet 2. §. (3) bekezdése. Hatályba lép 2012. július 5. napjától.

[50]

Módosította a 20/2005.(IX.16.) rendelet 10.§-a, 2005.szeptember 16-tól hatályos.

[51]

Módosította a 22/2012. (V.2.) rendelet 1. §-a. Hatályba lép 2012. június 1-jétől.

[52]

Hatályon kívül helyezi a 30/2017. (IX.29.) rendelet 1§-a, 2017. október 1-ei hatállyal.

[53]

Törölte a 35/2015. (XI.30.) rendelet 52§ (3) bekezdése. Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[54]

Törölte a 35/2015. (XI.30.) rendelet 52§ (3) bekezdése. Hatályos: 2016. január 01. napjától

[55]

Módosította a 16/2012. (III.5.) rendelet 7. §-a. Hatályos 2012. április 15-től.

[56]

Módosította a 56/2012.(XII.18.) rendelet 3.§-a. Hatályba lép 2012. decemer 18.-án

[57]

Módosította a 8/2009.(IV.1.) rendelet 9.§-a, hatályba lép 2009. április 1. napján.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
126.5 KB
2.sz.melléklet
38 KB
3.sz. melléklet
403.5 KB
4.sz. melléklet
43.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!