nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-12-31
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól és a közterületek tisztán tartásáról

Hajdúsámson Városi Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a Ht. 33.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


Jelen rendelet célja


a.) Hajdúsámson város lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel.


b.) Hajdúsámson város környezetének hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


c.) Hajdúsámson város területére vonatkozó azon szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák a közterületek, az állami és önkormányzati épületingatlanokhoz tartozó területek tisztántartását szolgáló feladatokat. 


2. §


(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról szervezett közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) Hajdúsámson Város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. (a továbbiakban: Közszolgáltató).


(3) A települési hulladék kezelésére a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telep szolgál, amely természetben a Hajdúböszörményt Hajdúdoroggal összekötő közútról Hajdúvidnél leágazó 3506 sz. összekötő úton található.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa az e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.

A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


3.§


Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására vonatkozóan a magasabb szintű jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A képviselő-testület – a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint – a Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátásra szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.A rendelet hatálya


4. §


(1) A rendelet területi hatálya Hajdúsámson közigazgatási területére terjed ki. ( Hajdúsámson, Martinka, Sámsonkert, Ligettanya).


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hajdúsámson város közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy használóra (továbbiakban: ingatlanhasználó) függetlenül attól, hogy a tulajdonos, kezelő, használó, természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet.


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes-, illetve a települési folyékony hulladékra, illetve azok összegyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatásokra.I. FEJEZET


Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


5. §


(1) Az önkormányzat feladatai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban különösen:

 1. a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék (elkülönítetten gyűjtött hulladék is) rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
 2. a közszolgáltatás ellátását végző szolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése,
 3. a települési hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása
 4. a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása.


(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a települési önkormányzatokkal.

A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelességei


6. §


(1) A közszolgáltató köteles a rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a jogszabályi előírások betartásával


 1. a közterületen keletkező, továbbá az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
 2. az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont lomhulladék évente egyszeri a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;
 3. az a.) és b.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék elhelyezésére, és a térségi hulladéklerakó-telep működtetésére és üzemeltetésére.”


(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.


7. §


(1) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközeihez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.


(2) A világoskék színű 120 l űrtartalmú edényzet az Önkormányzat tulajdona. Ingatlanhasználó az ingatlan felhagyásával köteles azt az Önkormányzat részére visszaszolgáltatni.8. §


(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei


9. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot


 1. az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni,
 2. az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni,
 3. a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni
 4. a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik köteles ezt a tényt keletkezését követő 30 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.


(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépített, vagy beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ott ezért települési hulladék nem keletkezik.


(4) Az ingatlanhasználó írásban 3 nappal korábban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán a szokásos mennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék kezelése várható.


A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontban, időtartamra, a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást díjfizetés ellenében teljesíteni.


(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, továbbá székhelyéül és telephelyéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


(6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

10. §


(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban (melyet az 1. sz. Függelék tartalmaz), a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében- lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(4) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos.


(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(6) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.


(7) Ha az ingatlanhasználó által bérelt edényzetben az ingatlanhasználónak felróhatóan kár keletkezik, vagy az használhatatlanná válik, akkor javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelessége.


(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(9) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.Üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


11.§


Hajdúsámson Város közigazgatási területén üdülő övezet nem került kialakításra.


A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


12. §


(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére, rendelkezésre áll.


(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan használóját írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.


(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a - változás bekövetkezése előtt legalább 8 nappal ­köteles értesíteni.A hulladékszállítás rendje


13. §


(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket értesítenie.


(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága heti egy alkalom, illetve a konténeres gyűjtésű helyeken igény szerinti. Az útvonalat és az időpontot a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót értesíti.


(3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlan használóknál többlet települési hulladék keletkezik azt a közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített jelölt hulladékgyűjtő zsákban, helyezheti el. A zsák vásárlási ára a hulladékkezelés és szállítás költségét is tartalmazza. A zsák a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki elszállítás céljából.


(4) A kötelező közszolgáltatása a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényből történik.

A gyűjtőedények mérete a következő:

            a.) 120 literes,

            b.) 240 literes,

            c.) 770 literes,

            d.) 1100 literes zárt edényzet,

            e.) illetve HHG logóval ellátott 110 literes zsák (a többlethulladék elhelyezésére)


(5) Egy ingatlanon két hulladéktároló edényzet kihelyezése - a Közszolgáltató által az ingatlanhasználó részére minden év januárjában megküldött- HHG logóval ellátott matrica és a többletszolgáltatás megfizetése ellenében lehetséges.


(6) Gazdasági társaságok kizárólag HHG logóval ellátott matricával rendelkező hulladéktároló edényzettel rendelkezhetnek.


(7) A Közszolgáltató az önkormányzat és közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott utcajegyzék szerint hetente egy alkalommal házhoz menő begyűjtő-járattal köteles a közszolgáltatás teljesítésére.(1. sz. Függelék)Nem rendszeres közszolgáltatás, lomtalanítás szabályai


14. §


(1) Az ingatlanokon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente kétszeri a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésére elszállítására a Közszolgáltató külön díj felszámítása nélkül köteles.


(2) A lomtalanítás szabályai alá eső hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen bejelentett időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, melyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.


(3) Az elszállítandó lomtalanítás szabályai alá eső hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


Építési, bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó szabályok


15. §


(1) Az építési, bontási hulladék elszállítására az ingatlan használója, illetőleg az köteles, aki az építési, bontási munkákat megrendelte. Az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talaj feltárási tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza és a környező növényzetet, ne károsítsa, valamint a közlekedést ne akadályozza. A földmunkák végzésénél a termő talajréteget külön kell deponálni és a munka végeztével szükséges gondoskodni a termőréteg fedőrétegenkénti terítéséről.


(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési és bontási hulladék a Hulladéklerakó Telepen, illetve a bontási, építési engedélyhez kötött tevékenységből származó hulladék a bontási, illetve építési engedélyben meghatározott helyre, illetve módon helyezhető el.Elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok


16.§[1]


 1. A zöldhulladék komposztálásáról ingatlanhasználó saját ingatlanán kialakított komposztáló edényzetben maga gondoskodik.


 1. A város területén az ingatlanhasználó számára a háztartási hulladék elkülönített gyűjtése kötelező. 


 1. A településen az alkalmazott elkülönített hulladékgyűjtési mód a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés.
 2. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés az adott utcák ingatlanhasználói a Közszolgáltató által meghatározott gyűjtési napokon a lakosság részére biztosított 120 literes gyűjtőedényben tehetik ki közterületre az elkülönítetten gyűjtött hulladékukat.


 1. A házhoz menő gyűjtés kapcsán gyűjtött elkülönített hulladékot kizárólag a Közszolgáltató szállíthatja el. Tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló edényekben lévő hulladék válogatása, gyűjtése.Házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés

16/A §[2]

(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel érintett területeken rendelkezésre bocsátott sárga fedéllel ellátott 120 literes hulladékgyűjtő edényekbe gyűjti.


 1. Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot értesíteni kell a Sámsoni Hírlapban, valamint Hajdúsámson hivatalos honlapján a www.hajdusamson.hu történő közléssel.


 1. A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát.


 1. Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az ürítést megtagadja. Erről a tényről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a gyűjtőedényen jól látható módon elhelyezett tájékoztatón keresztül értesíti.


 1. Amennyiben a gyűjtőedényben nem megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, és ez a tény csak az edényzet tartalmának ürítése közben, ill. azt követően állapítható meg, úgy erről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a gyűjtőedényen jól látható módon elhelyezett tájékoztatón keresztül értesíti. Ebben az esetben a válogatás fajlagos többletköltségét, mely 2000 Ft/alkalom, az ingatlanhasználó köteles utólag megfizetni Közszolgáltató részére.


 1. Az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak 1 éven belül három vagy több alkalommal történő megsértéséről a Közszolgáltató értesíti a jegyzőt, és kezdeményezi a hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.
A közszolgáltatási díj megfizetésének és kedvezmény igénybevételének rendje


17. §(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - továbbiakban közszolgáltatási díjat - kell fizetnie.


(2) A szelektív hulladék-begyűjtési rendszer igénybevétele a lakosság részére ingyenes.


(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően, pedig az új használó köteles megfizetni.


(4) Két önálló, 50 m-es körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében, a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, valamint arról, hogy a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik, és a közszolgáltatás díját melyik tulajdonosnak kell kiszámlázni.


A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

- mindkét ingatlanon egyedül élő személy lakjon, vagy

- az egyik ingatlanon egyedül élő személy, a másikon gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, vagy

- mindkét ingatlanon gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő lakjon.


A bejelentett lakcím a lakcímkártyával igazolható.


A közös használat feltétele, hogy egyik félnek sem lehet a HHG Kft. felé fennálló díjtartozása. A lemondott tárolóedényt az esedékes díj kiegyenlítését követően vissza kell szolgáltatni az Önkormányzat részére.


18. §


(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetnie, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.A közszolgáltatás igénybevételének szünetelése


19. §


(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan 6 hónapig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.


(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség20. §


(1) Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szabályai szerint.


(2) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók tekintetében, akik a települési hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik.


(3) A jegyző minden év március 15-ig adja át a Közszolgáltató részére a település ingatlantulajdonosainak adatait (közszolgáltatást igénybe vevők neve, címe, születési helye, ideje, anyja neve), melyet a Közszolgáltató - az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartása mellett - kizárólag a közszolgáltatási szerződés megkötése, a közszolgáltatás díjának beszedése érdekében használhat fel, azt harmadik személynek vagy más szervezetnek át nem adhatja.A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok21. §


(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.


(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékgazdálkodási berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
22. §


(1) Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni.


(2) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások szerint nem veszi igénybe, az írásbeli szerződést a Közszolgáltatóval nem köti meg, a Közszolgáltató felhívja a gazdálkodó szervezetet a szerződés megkötésére. A felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a Jegyzőt értesíti.

II. FEJEZET

A közterületek tisztántartásáról


Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


23.§


(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek - közutak, járdák, sétányok, gyalogjárdák, lépcsők, terek, gépjárműparkolók stb., azokon elhelyezett műtárgyak - szervezett rendszeres tisztántartásáról az ott keletkezett szemét összegyűjtéséről, elszállításáról a város önkormányzata köteles gondoskodni.


(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó ingatlanok tisztántartásáról az ingatlant ténylegesen használó köteles gondoskodni. Vita esetén a tulajdonost kell használónak tekinteni.


(3) A tulajdonos köteles gondoskodni továbbá:

 1. az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területek tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról;
 2. kapubejárók szilárdjellegű burkolattal való ellátásáról és azok tisztántartásáról;
 3. a lakossági hulladékgyűjtők helyének és környezetének tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edény kijelölt helyen történő tárolásáról;
 4. az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról;
 5. az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé saját területen való elvezetéséről, elhelyezéséről, illetve kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetésről;
 6. a gyalogosjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák lehullott lombjának takarításáról. illetve az épület tetőcsatornájának tisztántartásáról;


24. §


(1) Amennyiben az ingatlant a tulajdonoson kívül mások is használják, úgy az ezen rendeletben foglalt kötelezettségek a tulajdonost terhelik.


(2) A szomszédos ingatlanok közötti területsávok, vagy átjárók esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg.


25. §


(1) A közterületek használata során mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy az a környezetet ne szennyezze. Így különösen tilos:

 1. az oly módon való szállítás, tárolás, stb., amely során közterületre szennyeződés, hulladék kerül;
 2. közterületen lévő felszerelési tárgyak, építmények szennyezése mázolással, falragasszal
 3. közterületnek emberi és állati ürülékkel vagy vizelettel való szennyezése;
 4. szemét felhalmozása, nyitott tartályban való tárolása;
 5. eldugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, törmeléket, iszapot, hulladékot, papírost, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) közcsatornába, annak víznyelő aknájába elhelyezni;


26. §


(1) A szórakozó, vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató helyek (továbbiakban: üzletek) előtt - a bejárat közelében és a közvetlen megközelítési útvonalon - az üzemeltető köteles köztéri hulladékgyűjtő edényt elhelyezni, és annak rendszeres ürítéséről gondoskodni. Az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel kapcsolatosan keletkező hulladék elszállításáról, elhelyezéséről gondoskodni.


(2) A köztisztasági feladatok ellátására az (1) bekezdés szerinti üzemeltető szemétszállítási tevékenységre létrehozott és jogosultsággal, rendelkező szervezettel szerződést köthet.


(3) Az utcai árus köteles az általa bérelt területet, valamint annak közvetlen környékén állandóan tisztán tartani, az árusítás során keletkezet hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról, elhelyezéséről saját költségén gondoskodni.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott üzletekben forgalmazott áruk göngyölegei közterületeken még átmenetileg sem tárolhatók.


Téli síkosság-mentesítéssel összefüggő feladatok


27. §


(1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsők síkosság-mentesítéséről - a szükséghez képest naponta többször is - az ingatlan használója köteles gondoskodni.


(2) Az egyesített gyalog- és kerékpárút síkosítás-mentesítése és tisztán tartása az önkormányzat feladata.


(3) Síkosság-mentesítésre, olvasztásra, felhintésre elsősorban csak környezetkímélő anyagok (homok, salak stb.) használhatók.

A tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételével a belterületi utak és járdák sóval történő síktalanítása tilos! Sóval történő síktalanítás esetén a só és hordozóanyag aránya legfeljebb 1:5 arányú lehet.


(4) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos-, se a gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza és a hó-megcsúszás veszélye kizárt legyen. Ellenkező esetben a havat el kell szállítani a kijelölt helyre.


(5) A munkagépekkel történő síkosság-mentesítés elősegítése érdekében - vagy esetén - időszakos várakozási tilalom rendelhető el, megfelelő táblák kihelyezésével.


(6) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása - az azt végzők tekintetében - a közúti közlekedésről szóló szabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.III. FEJEZET


Záró rendelkezések


28.§


(1) E rendelet –a (2) bekezdés kivételével- 2014. március 17. napján lép hatályba.           


(2) A 16.§ 2014. július 1. lép hatályba


(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) számú rendelete.


Hajdúsámson, 2014. március 12.


Bagolyné Szűcs Mariann                                                                Hamza Gábor

             jegyző                                                                                   polgármesterA rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2014. március 12.
Bagolyné Szűcs Mariann

            jegyző
 1. számú függelékCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz.
767.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!