nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bordány Község Önkormányzati Képviselő- testületének 28/2013.(IX.13.) számú rendelete
Hatályos:2013-09-15 -tól
Bordány Község Önkormányzati Képviselő- testületének 28/2013.(IX.13.) számú rendelete
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Bordány község Önkormányzati Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6.§ a) pontjában foglaltakra a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet célja, alapelvei


1. §  A képviselő- testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.


2. §  (1) Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő- testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében - a település anyagi lehetőségeitől függően - keretet állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról való döntés meghozatala, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében alakítja ki azt a támogatási rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.


(2) E rendelet alkalmazásában önszerveződő közösség a bíróság által bejegyzett az egyesület, alapítvány vagy szövetség, amely Bordány község illetékességi területén székhellyel rendelkezik, továbbá Bordány község illetékességi területén tevékenységet folytató, hatályos jogszabályok alapján egyháznak minősülő szervezet.


(3) Bejegyzést nem igénylő helyi önszerveződő közösségek kezdeményezéseit az önkormányzat az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtárban lévő szolgáltatások igénybevételének lehetőségével segíti.


(4) Közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat Mötv.-ben vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.


2. Együttműködési megállapodás


3. §  (1) Az önszerveződő közösségek együttműködési készségét, ezáltal tevékenységük remélt pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti kérelmét írásbeli formában (1. sz. melléklet), a helyi kezdeményezést megvalósító, program, megkezdését megelőző 30 nappal korábban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.


(2) A képviselő- testület, amennyiben az együttműködési készséget elfogadja, illetve a kérelmet támogatja – Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága előzetes véleményezése alapján – a kérelem benyújtásának évére szóló együttműködési megállapodást köt az önszerveződő közösséggel.


(3) Az együttműködési megállapodás a szerződő felek adatain kívül tartalmazza a támogatás fejében vállalt feladatokat, az éves támogatás mértékét, folyósításának időpontját, az önkormányzat által természetben biztosított szolgáltatásokat, a támogatás pénzügyi elszámolásának feltételeit, az elszámolási kötelezettség teljesítésének vállalását, a kizáró okokat és a felmondási szabályokat.


3. A beérkezett kérelmek véleményezése


4. §  (1) A beérkezett kérelmeket az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére.


(2) A Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.


(3) A Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága vizsgálata egyebekben különösen arra terjed ki, hogy

a) az önszerveződő közösség a korábbi időszakban kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e;

b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához - a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve - rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását;

d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon.


(4) Az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága által véleményezett kérelmek képviselő- testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.


(5) A kérelmek elbírálása során a képviselő- testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja feltéve, hogy a támogatás más módja a kérelmező által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.


4. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása


5. §  (1) A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselő- testület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő- testület előzőleg - az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága véleményének kikérése után - hozzájárult.


(2) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség

a) amely a korábbi időszakban kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;

b) a korábbi időszakban kapott támogatást - a képviselő- testület előzetes hozzájárulása nélkül - a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.


6. §  A képviselő- testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntésben foglalt időszakon belül, a megállapodásban meghatározott időpontig, a Polgármesteri Hivatal az együttműködési támogatásban meghatározott folyószámlájára történő átutalással gondoskodik.


7. §  (1) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles szövegesen illetve számszakilag elszámolni. (2.sz. melléklet) E kötelezettségének a támogatási szerződésben meghatározott határnapig írásban köteles eleget tenni.


(2) Az önszerveződő közösség elszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a támogatás összegének felhasználását bizonylatok másolatának benyújtásával is igazolnia kell.


(3) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő- testület a tárgyévre benyújtott együttműködési megállapodások elbírálásakor dönt.5. Záró rendelkezések


8. §  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


9. §  E rendelet 2013. szeptember 15. napján lép hatályba, e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Bordány Község Önkormányzatának a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2012.(II.9.)Ö.r. számú rendelete hatályát veszíti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
43.25 KB
2. számú melléklet
58.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!