nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-10 - 2016-06-06
Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.

Általános rendelkezések


Az önkormányzat és jelképei


1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Doboz Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az önkormányzat székhelyének címe: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

(3) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.doboz.hu.

(4) Az önkormányzat hivatalos e-mail címe: polghiv@doboz.hu

(5) Az önkormányzat hivatalos lapja a „Dobozi Hírmondó”.


2. §  (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét. A címer és a zászló részletes leírását, valamint az azok használatára vonatkozó szabályokat önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és szervei hatáskörük és feladatkörük gyakorlásával kapcsolatos ügyekben a szerv megnevezésével és Magyarország címerének rajzolatát tartalmazó kör alakú pecsétet használnak.


3. § Az önkormányzat testvér-községi kapcsolatot tart fenn az erdélyi Ozsdola településsel.II.

Részletes rendelkezések


A képviselő-testület


4. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységi besorolását az 1. melléklet tartalmazza.Az ülések összehívásának, vezetésének, tanácskozási rendjének szabályai


5. § (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes és soron kívüli ülést, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 54.§-a  alapján közmeghallgatást tart. A Képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

(2) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.

(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetére a (2) bekezdésben foglaltak gyakorlására Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az ő akadályoztatása esetére a korelnök jogosult.

(4) A képviselő-testület az ünnepi ülést és a közmeghallgatást kivéve, az üléseit a Községháza bármely tanácskozó termében tarthatja. Amennyiben a napirend indokolja, kihelyezett képviselő-testületi ülés is tartható.

(5) A képviselő-testület munkaterv szerinti rendes üléseit - lehetőség szerint - minden hónap utolsó előtti csütörtöki napjára kell összehívni.

(6) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, kezdetének időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat, feltüntetve a nyílt és zárt ülés napirendi pontjainak megnevezését,

c) a napirendi pontok előterjesztőit,

d) soron kívüli ülés meghívója esetén a soron kívüliség miatti összehívás indokolását.

(7) Az ülés meghívójához – rendes ülés esetén - a képviselők, és a tanácskozási joggal meghívottak részére mellékelni kell:

a) az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót,

b) a munkaterv szerinti napirendi pontok, és egyéb tárgyalandó kérdések írásos előterjesztését,

c) az írásbeli interpellációs kérdésekre adott válaszokat.

(8) A képviselők részére elektronikusan és papír alapon is meg kell küldeni a meghívóhoz csatolt előterjesztéseket, kivéve nagy terjedelmű vagy a dokumentum tartalmának sérülése nélkül nem kinyomtatható anyagokat (pl.: szabályozási tervek, térképek, táblázatok, stb.), melyek megtekintése munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban kerülnek biztosításra.


6. § (1) A polgármester soron kívüli ülést hívhat össze, ha úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat feladat,- és hatáskörébe tatozó ügyben halaszthatatlan döntésre van szükség, melynek során az ülést megelőző nap 17.00 óráig bármilyen értesítési mód alkalmazásával össze lehet hívni a képviselőket és a meghívottakat.

(2) A rendkívüli értesítési módról feljegyzést kell készíteni, és a sürgősség okát közölni kell.

(3) Soron kívüli ülés esetén az 5. § (5)-(7) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni, és nincs szükség bizottsági tárgyalásra.


7.  § (1) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a jegyzőt,

b) a választókerület országgyűlési képviselőjét,

c) a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjét,

d) a Békéscsabai Járási Hivatal Hivatalvezetőjét,

e) a Békés Megyei Önkormányzat elnökét,

f) a Dobozi Cigány Nemzetiség Önkormányzat elnökét,

g) az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények vezetőit,

h) a Dobozi Általános Iskola intézményvezetőjét,

i) Védőnői szolgálatot,

j) a nem képviselő bizottsági tagokat,

k) a napirendi pontok előadóit,

l) Rendőrség körzeti megbízott csoport vezetőjét,

m) tevékenységi körében a Dobozi Polgárőr Egyesületet,

n) tevékenységi körében a Dobozi Víziközmű Társulatot,

o) a külön jogszabályban előírt esetekben a megfelelő szervezetek napirend tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét,

(2) A képviselő-testület ülésére meghívót kell küldeni:

a) a Békés Megyei Hírlap, a BEOL és a HÍR6 szerkesztőségének,

b) a Dobozi Hírmondó szerkesztőjének,

c) azon személyeknek és szervezeteknek, akik jelenlétét az egyes napirendek tárgyalása során a polgármester indokoltnak tartja,

d) történelmi egyházak képviselőinek.


8. § (1) A képviselő-testület első félévre szóló munkatervét minden évben a tárgyévet megelőző év decemberében, a második félévre szólót júniusban tartandó ülésre kell előterjeszteni.

(2) A munkatervhez javaslatot kell kérni:

a) a képviselőktől,

b) a bizottságok tagjaitól,

c) a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattól,

d) az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőitől,

e) a Dobozi Általános Iskola intézményvezetőjétől.

(3) A munkaterv főbb elemei:

a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai, napirendjei,

b) a napirend előterjesztőjének a megjelölése.


9. § (1) Az ülést vezető elnök a képviselő-testületi ülés megnyitásakor megállapítja a határozatképességet, ismerteti az igazoltan, valamint az előzetes bejelentés nélkül távol maradt képviselők névsorát, előterjeszti az ülés napirendjét, melyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) A meghívóban nem szereplő - sürgősségi indítványnak nem minősülő - előterjesztés napirendre tűzéséről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(3) Az ülést vezető elnök az ülés vezetése során:

a) folyamatosan  vizsgája a határozatképességet,

b) határozatképtelenség esetén kitűzi a megismételt testületi ülés időpontját, amelynek napirendjében a meg nem tárgyalt és még időszerű pontoknak szerepelniük kell,

c) előterjeszti a sürgősségi indítványt,

d) tájékoztatást ad a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalások eredményéről,

e) szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtását,

f) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és - szükség esetén – összefoglalja a vitát,

g) a jelentkezés sorrendjének figyelembe vételével megállapítja a hozzászólások sorrendjét,

h) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatokat,

i) biztosítja a képviselők felvilágosítás kérési jogának érvényesülését.

(4) A vitát megelőzően minden napirendi pont esetében a véleményező bizottság elnöke, távollétében a bizottság helyettesítésére kijelölt elnök ismerteti a bizottság véleményét.

(5) A napirend előadójához a képviselők, és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést tehetnek fel.

(6) Az ülést vezető elnök jogosult eldönteni, hogy megadja-e a szót a tanácskozási joggal nem rendelkező megjelentek számára, és azt is, ha megvonja azt.

(7) A vita során a vita lezárására vagy folytatására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet, amelyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(8) A vita során elhangzott módosító javaslatot a javaslattevő a vita lezárása után, a szavazás megkezdése előtt szavazásra alkalmas módon köteles megfogalmazni, és azt írásban kiosztani, vagy a képviselőkkel szó szerint ismertetni. Pontatlanul megfogalmazott módosító javaslat javaslattevő által történő újrafogalmazását az ülést vezető elnök indítványozhatja.

(9) Az ülést vezető elnök tárgyalási szünetet rendelhet el a saját vagy bármely képviselő indítványára, a napirend tárgyalása során.

(10) Az ülést vezető elnök a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik, vagy a testület – az ülést vezető elnök javaslatára - a vita folytatását szükségtelennek tartja.

(11) A szavazás közben és azt követően a napirendi ponthoz újabb hozzászólásnak helye nincs.

(12) Az előterjesztés napirendről történő levételét – a szavazás elrendelése előtt – bármely képviselő, a polgármester, és az előterjesztő indítványozhatja, melyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(13) A jegyző jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő.


10. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartása az ülést levezető elnök feladata. Ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ. Ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja tőle a szót,

b) rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,

c) tartós rendzavarás, állandó lárma, vagy vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következtében a polgármester - ha ismételt figyelmeztetése sem jár eredménnyel - határozott időre félbeszakíthatja az ülést.

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a levezető elnök rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén, pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.


11. § (1) Előterjesztésnek minősül a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a képviselő-testület bizottsága és a jegyző által tett javaslat, és rendelet-tervezet, amely képviselő-testületi döntést igényel.

(2) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést írásban kell benyújtani. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását, vagy szóban történő előterjesztését.

(3) Az előterjesztés főbb elemei:

a) fejrész, mely tartalmazza az előterjesztés tárgyát, a  nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásának, valamint a határozathozatal  módját,

b) előterjesztés szöveges indokolása, a tárgykört érintő adatok információk ismertetése,

c) pénzügyi tárgyú előterjesztésben a költségvetésben nem tervezett kiadás forrásának pontos megjelölése,

d) határozati javaslat, illetve rendelet-tervezet,

e) a végrehajtásért felelősök és a határidők megjelölése,

f) az előterjesztő aláírása.

(4) Önkormányzati rendelet főbb elemei:

a) általános indokolás,

b) részletes indokolás,

c) hatásvizsgálat,

d) rendelet-tervezet normaszövege.

(5) A meghívóban szereplő előterjesztés a feladatkörében érintett bizottság állásfoglalását követően kerülhet a képviselő-testület elé, kivéve a sürgősségi indítványként, illetve a „későbbi kiküldéssel” megjelölt ügyeket, valamint azokat az egyszerűbb előterjesztéseket, amelyeket a képviselő-testület az ülés során felvesz, vagy ismételten felvesz a napirendek közé.


12. § (1) Sürgősségi indítvány - a sürgősség tényének rövid indokolásával - legkésőbb az ülésen, a napirendi pontok elfogadása előtt nyújtható be. Sürgősségi indítványt nyújthat be a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok elnökei, a képviselő, a jegyző és a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat testülete határozata alapján annak elnöke.

(2) Sürgősségi indítványt írásban, rövid indokolással lehet előterjeszteni.

(3) A sürgősségi indítvány elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. Az indítványt – elfogadása esetén – első napirendi pontként kell megtárgyalni. A sürgősség elutasításakor egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, és meg kell jelölni, hogy hányadik napirendi pontként tárgyalandó meg.


13. § (1) A levezető elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület - az elhangzás sorrendjében - majd az ezek figyelembevételével kialakított, eredeti határozati javaslatról. A módosító vagy kiegészítő javaslat elutasítása esetén az eredeti javaslatról kell dönteni.

(2)  Minősített többség (négy igen szavazat) szükséges – a Mötv. 42. § és 50. §-ában foglalt ügyek eldöntéséhez.

(3) A képviselő-testület a döntéseit nyílt szavazással, kézfeltartással hozza, mely eredményének összesítése az ülést vezető elnök feladata.

(4) A szavazás eredményét a levezető elnök kihirdeti.


14. § (1) Titkos szavazás tartására bármely képviselő javaslatot tehet, a javaslat elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz.

(2) A titkos szavazást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság legalább három képviselő tagja, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. Amennyiben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke nincs jelen, a képviselő-testület esetileg választ szavazatszámláló bizottságot és annak elnökét a képviselők közül.

(3) A szavazatszámláló bizottság ismerteti a szavazás módját, összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazásról jegyzőkönyvet készít, melyet az ülésről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni, és a szavazás eredményéről jelentést tesz a képviselő-testületnek.

(4) A titkos szavazás külön helyiségben, borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik.


15. § (1) A képviselő-testület név szerint szavazhat az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára illetve külön törvényben meghatározottak esetében bármely napirendre felvett kérdés eldöntése során, kivéve az Mötv. 48. § (3) bekezdésében felsoroltakat.

(2) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét, a jelenlévő képviselők a nevük elhangzásakor „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

(3) A név szerinti szavazás eredményét a jegyző összesíti, az ülést vezető elnök ismerteti.


16. § (1) A képviselő-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően – egytől kezdődő folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni az alábbi sorrend szerint:

a) határozat sorszáma arab számmal,

b) a „/” jel,

c) a kihirdetés éve arab számmal,

d) zárójelben a kihirdetés hónapja római számmal és napja arab számmal.

(2) A testületi határozatokról a Hivatal e feladattal megbízott köztisztviselője számítógépes nyilvántartást vezet.

(3) A határozatokat, a jegyzőkönyv elkészítését követően, meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek.


17. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

a) a polgármester, (alpolgármester),

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a települési képviselő,

d) a jegyző,

e) a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a nemzetiséget érintő kérdésekben.

(2) A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani, aki a tervezet elkészítéséről a jegyző útján, valamint az illetékes önkormányzati bizottság(ok) bevonásával gondoskodik. A rendelet-tervezetet a tárgykör szerint illetékes bizottság véleményezi.

(3) Amennyiben a képviselő-testület a rendelet-tervezetet társadalmi vitára kívánja bocsátani, a tervezetet közzéteszi az önkormányzat hirdetőtábláján, melyre a képviselő-testületi ülést megelőző 4. napig a választópolgárok javaslatot tehetnek.

(4) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - egytől kezdődő folyamatos sorszámmal kell megjelölni az alábbi módon, és sorrend szerint:

a) a rendelet címe, amely tartalmazza a „Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete” és a „szóló” szövegrészt,

b) a rendelet sorszámát arab számmal,

c) a „/” jelet,

d) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal,

e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal

f) az „önkormányzati rendelet” kifejezést

(5) Az önkormányzati rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni, e rendelkezést a normatív határozat közzétételére is alkalmazni kell. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


18. § (1) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXII. törvényben meghatározott hatáskörében, az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – a polgármester döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő Doboz Nagyközség érdekét szolgáló pályázatok benyújtásáról, más szerv által benyújtandó pályázathoz szükséges jognyilatkozatok kiadásáról, amelyek önerőt nem igényelnek, valamint vis major vagy műszaki meghibásodás miatti krízis helyzetek megoldásáról, amelyek a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.


19. § (1) A képviselő-testületi ülésről hangfelvétel és két példányos jegyzőkönyv készül. A zárt ülésről, és a közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készül. A hangfelvétel a jegyzőkönyv elkészítését követően 15 nap múlva törölhető.

(2) A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt - évente kötetbe kell köttetni, és el kell helyezni a Polgármesteri Hivatal titkárságán.


20. § (1) A közmeghallgatásra a képviselő-testület eljárására, működésére vonatkozó szabályokat az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

a) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről, előterjesztésekről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 5 nappal.

b) a közmeghallgatás meghirdetett tárgyköreihez kapcsolódó közérdekű kérdéseket, javaslatokat írásban, elektronikus levélben és telefonon előzetesen is el lehet juttatni az önkormányzathoz, melyekre a közmeghallgatáson kell válaszolni.


A bizottságok


21. § (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,

b) Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága,

c) Közbeszerzési Bizottság.

(2) A bizottságok által ellátandó önálló- és átruházott feladat - és hatáskörök részletes jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A bizottsági ülés meghívóját és előterjesztéseket - lehetőleg a testületi ülés meghívójával együtt - a bizottsági ülést megelőzően legalább 3 nappal, sürgős esetben legalább 1 nappal korábban kell megküldeni. Indokolt esetben az ülés szóban is összehívható.

(4) A bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a polgármestert,

b) az alpolgármestert,

c) a jegyzőt,

d) a napirend előadóját,

e) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét,  

f) az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények vezetőit, a Dobozi Általános Iskola intézményvezetőjét és a Védőnői szolgálatot az őket érintő napirendekhez, szociális ügyekben szakértőként,

g) azon személyeket és szervezetek képviselőit, akiknek jelenlétét a bizottság elnöke a napirend tárgyalásánál indokoltnak tartja.

(4) Ha a bizottság elnökének távolmaradása előre tudott, a bizottság képviselő tagjai közül bíz meg valakit az ülés levezetésére, ha az elnök távolmaradása váratlan, a bizottság tagjai választanak eseti elnököt.

(5) Együttes bizottsági ülés esetén az elnökök megegyezésük szerint vezetik az ülést. Ha egyik bizottság elnöke nincs jelen, jogkörében a (1) bekezdés szerint kijelölt elnök jár el. Együttes bizottsági ülés esetén is bizottságonként külön jegyzőkönyv készül az ülésről.

(6) A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell az Mötv. 60. §-ában foglalt eltéréssekkel megfelelően alkalmazni.


22. § (1) A képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló eljárás, valamint a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, és ellenőrzése a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hatásköre.

(2) Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.A képviselők


23. § (1) A képviselők a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni.

(2)  Ha az interpellált írásban ad választ, a kérdést és a választ a képviselő-testület következő ülésén kell ismertetni, az interpelláció elfogadásáról azon a következő képviselő-testületi ülésen kell dönteni, amelyen az interpelláló jelen van.

(3) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő nyilatkozik. Amennyiben a képviselő a választ nem fogadja el, az elfogadásról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) Ha az interpellációra adott választ a képviselő-testület nem fogadja el, a polgármester határidő kitűzésével az ügy tárgya szerint illetékes bizottságot bízza meg az interpelláció kivizsgálásával. A kivizsgálás eredményéről a bizottság elnöke a következő rendes képviselő-testületi ülésen írásban ad tájékoztatást.


24. § (1) A kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület csökkentheti, ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) Kötelezettségszegésnek minősül:

a) a bizottsági, testületi ülésen való igazolatlan távollét,

b) amennyiben nem jelenti be a vele szemben álló összeférhetetlenségi okot,

c) amennyiben nem jelenti be a vele szemben felmerülő méltatlansági okot,

d) a személyes érintettség bejelentésének elmulasztása,

e) a vagyonnyilatkozat-tételének elmulasztása.

(3)  Az a), b), c), d) pontokban foglalt kötelezettségszegések esetén a képviselő tiszteletdíjának 50%-a (több kötelezettségszegés esetén maximum 100%-a) megvonásra kerül mindaddig, amíg a kötelezettségszegés fennáll. Az e) pontban foglalt kötelezettségszegés esetén az Mötv.39. § (2) bekezdésében megjelölt következmények állnak be, a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjaira e rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.Tanácsnok


25. § (1) A képviselő-testület a települési képviselők közül mezőgazdasági feladatok felügyeletére tanácsnokot választ.

(2) A tanácsnok részletes feladatait az 3. melléklet tartalmazza.


Polgármester


26. § (1) A polgármester megbízatását főállásban, helyettesítését, munkájának segítését a képviselők közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester látja el.

(2) A polgármester minden hét hétfőn 8-16 között tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatalban.

(3) A polgármester (alpolgármester) ellátja az Mötv. 67. §-ban és egyéb jogszabályokban rögzített feladat- és hatásköröket. A polgármester átruházott hatásköreit a 4. melléklet tartalmazza.


Jegyző


27. § (1) A jegyző a polgármester által pályázat alapján határozatlan időre kinevezett vezető köztisztviselő.

(2) A jegyzőt - távolléte esetén a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatában kijelölt köztisztviselője helyettesíti.

(3) A jegyző ellátja az Mötv. 81. §-ban és egyéb jogszabályokban rögzített feladat- és hatásköröket.


A Polgármesteri Hivatal


28. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozta a Dobozi Polgármesteri Hivatalt (székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.).

(2) A Polgármesteri Hivatal jogállására, feladataira, szervezeti felépítésére, munkarendjére, ügyfélfogadási rendjére vonatkozó rendelkezéseket a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.


Önkormányzat gazdasági alapjai


29. § (1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését külön rendelet határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a költségvetési törvény határozza meg.

(3) A költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztés egészét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, míg a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága a feladatkörét érintő részben tárgyalja meg.

(4) A zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kötelezően megtárgyalja.


Települési nemzetiségi önkormányzat


30. § (1) Doboz Nagyközségben a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működik (5624 Doboz, Kossuth tér 3.).

(2) A helyi önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CXXIX. törvényben meghatározottak szerint biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére:

a) véleményezési és egyetértési jogainak gyakorlását,

b) működésének feltételeit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat.

(3) A nemzetiségi önkormányzat elnöke:

a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésén tanácskozási joggal vesz részt,

b) kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt tanácskozási joggal a helyi önkormányzat képviselő-testületének zárt ülésén.

(4) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodását az 5. melléklet tartalmazza.


III. Záró rendelkezések


31. § (1) E rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 12/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet,

b) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 12/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet,

c) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 12/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2012. (IX.14.),

d) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól 12/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet,

e) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól 12/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet,

f) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól 12/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet,

g) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól 12/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet,

h) Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet,

i) Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2008. (XII.28.) önkormányzati rendelet,

j) Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2009. (IV.17.) önkormányzati rendelet,

k) Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2009. (VIII.07.) önkormányzati rendelet,

l) Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet,

m) Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet,

n) Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet,

o) Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet. Köves Mihály                                                                       Molnárné dr. Tarkovács Márta

polgármester                                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetésre került 2016. 01. 29-én.


Molnárné dr. Tarkovács Márta

                                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. - Az önkormányzat alaptevékenységi besorolása
27.5 KB
2. - A bizottságok
14.45 KB
3. - Tanácsnok
11.79 KB
4. - Polgármesterre átruházott hatáskör
13.81 KB
5. - Együttműködési megállapodás
52.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!