nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-02-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29 § (1)-(2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében és a 148 § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy Ebes Községi Önkormányzat – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) keretei között – átfogóan szabályozza az Önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, hogy ezzel segítséget nyújtson a gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.


A rendelet hatálya

2.§

A rendelet személyi hatálya Ebes község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, Gyvt. 4.§-ában meghatározott személyekre terjed ki.


A gyermekjóléti ellátások formái

3.§

Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:

a) Gyermekjóléti szolgáltatást (Gyvt. 39 § (2) bek.) az önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: intézmény) 4211 Ebes, Rákóczi u. 13. sz. alatti telephelyén.

b) Gyermekek napközbeni ellátását (Gyvt. 41. §) a Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény 4211 Ebes, Kossuth u. 12-14. szám alatt található Mini Bölcsőde szakmai egységében.


A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele és az ellátás megszűnésének esetei

4. §

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem benyújtásának rendjét a Gyvt. 31. §-a, a megszüntetésének módját a Gyvt. 37/A§-a határozza meg.


Gyermekek napközbeni ellátása

5.§

(1)   A mini bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az intézmény vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét.

(2)   A kérelemhez csatolni kell:

a) a házi gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,

b) a Gyvt. 41 § (2) bekezdésében, és a 42/A §-ában meghatározott valamely körülmény fennállásáról szóló igazolást.


6. §

A mini bölcsődei felvételről – a  mini bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata alapján – az intézményvezető dönt, és az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével az 1. melléklet szerinti megállapodást köt.


7. §

(1)   Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a mini bölcsődei ellátását, aki

a) a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,

b) szakértői véleményben megállapított magatartászavarával veszélyezteti a többi gyermek testi, szellemi fejlődését.

(2)   A bölcsődei ellátás megszüntetéséről, - a bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata alapján – az intézményvezető dönt.


  8. §

(1)   Ha a szülő, vagy más törvényes képviselő az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ez az irányadó abban az esetben is, ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik.

(2)    Az (1) bekezdésben foglalt felülvizsgálati hatáskört a képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át.


Az ellátásokért fizetendő térítési díjak

9.§

(1)   A rendelet a 3. § a) pontjában meghatározott ellátás igénybevétele térítésmentes.

(2) [1] A gyermekétkeztetés térítési díjainak részletszabályait, továbbá a gondozási díj összegét Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról és az általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól szóló 12/2018. (VIII. 23.) Ör. számú rendelete tartalmazza.

(3)   [2]


A térítési díj csökkentése, elengedés

10. §[3]

(1)  

(2)  

(3)  

(4)


Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


13. §

Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 22/2005. (X. 25.) Ör. számú, valamint

2) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2017. (III. 31.) Ör. számú rendelete         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.02.01.-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2019.02.01.-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2019.02.01.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
22.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!