nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 12/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 12/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 20/C. § (9) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, valamint 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában különös méltánylást érdemel minden olyan élethelyzet, amelyre tekintettel a kérelem elutasítása, avagy az ellátás hiánya a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, egészséges nevelkedését és jólétét biztosító családi környezetet súlyosan veszélyeztetné.

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekjóléti ellátások megállapítására irányuló kérelmek Tiszacsege Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások iránti kérelmek az ellátást biztosító intézményeknél, ellátási formánként egyedileg meghatározott tartalommal rendszeresített formanyomtatványokon, írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen terjeszthetőek elő.

(2) A kérelmekhez az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi körülményeit feltáró, e rendeletben nevesített nyilatkozatokat, igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – minden esetben csatolni kell.

(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény vonatkozó előírásai szerint kerül megállapításra.

(4) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező vagyonnyilatkozat az 1. mellékletben, a jövedelemnyilatkozat a 2. mellékletben megjelölt adatokat tartalmazza.

(5) A beadványokhoz – a (4) bekezdésben rögzítettek alapján – csatolni rendelt nyilatkozatokban foglaltak alátámasztására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl a kérelmező és családja szociális körülményeit, vagyonának, jövedelmének típusát, mértékét hitelt érdemlően igazoló köz- vagy teljes bizonyító erejű magánokiratok szolgálhatnak.

3. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatal, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások iránti kérelmeket az ellátást biztosító intézmény döntésre előkészítve a gyermekvédelmi hatáskör – igény elbírálására jogosult – gyakorlójához továbbítja.

(2) A kérelmek megalapozottságát, az azokban és a csatolt nyilatkozatokban, igazolásokban feltüntetett adatok valóságtartalmát kétség esetén környezettanulmány készítésével szükséges tisztázni.

(3) Amennyiben környezettanulmány felvételére az igénylő vagy valamely hozzátartozó együttműködési készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag a (2) bekezdésben foglaltak szerint nincs lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok mérlegelésével kell megítélni.

 (4) Az ellátási igényeket a hatáskör gyakorlója a kérelemben foglaltak alapján, a jogszabály vagy e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel hiánytalanul csatolt mellékletekben rögzítettekre, valamint az esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.


2. Az ellátások folyósításának rendje


4. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli gyermekjóléti ellátásokat a kérelmező által megjelölt számlára utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, rendszeres juttatások esetében a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt határidőn, eseti támogatások alkalmával az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nyolc munkanapon belül kell folyósítani.

5. § (1) A gyermekvédelmi hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott rendszeres ellátásokat a folyósítás időtartama alatt, az egyedi juttatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül szükség szerint – a jogosultság megalapozottságát érintő kétely felmerülése esetén – ellenőrzi.

(2) Az ellátásban részesülő az (1) bekezdésben meghatározott – a támogatás felülvizsgálatára irányuló – eljárás során köteles maradéktalanul együttműködni.

(3) Az együttműködés (2) bekezdésben rögzített kötelezettségének megszegése – a különös méltánylást érdemlő esetek kivételével – az ellátás megszüntetését eredményezi, megtérítési igényt alapozva meg.

6. § A hatáskör gyakorlója a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, illetve e rendelet megsértésével, a szükséges feltételek hiányában, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének, pénzegyenértékének, térítési díjának, valamint a felmerülő kamat összegének teljes vagy részleges elengedéséről, részletfizetési kedvezmény biztosításáról kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben határozhat.


3. Az ellátások formái


7. § A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) a gyermekjóléti szolgáltatás,

b) a gyermekek napközbeni ellátása és

c) a gyermekek átmeneti gondozása.


4. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások


8. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatásról a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) intézményi keretei között gondoskodik az Önkormányzat.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vonatkozó előírásai szerint ellátásra jogosultak hozzáférését a gyermekjóléti szolgáltatáshoz a Gyermekjóléti Szolgálat Tiszacsegei Területi Irodája szervezi.

9. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde fenntartójaként bölcsődei elhelyezés formájában biztosítja az Önkormányzat.

(2) A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott ellátotti körön túl valamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket előnyben kell részesíteni.

(3) Az intézményvezető a gyermek ellátásáról különös méltánylást érdemlő esetben saját hatáskörben, külön eljárás nélkül, haladéktalanul intézkedik.

10. § A gyermekek átmeneti gondozásáról a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében működő helyettes szülői hálózat révén gondoskodik az Önkormányzat.


5. Térítési díjak


11. § A gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei elhelyezésben részesülő gyermek gondozásának (a továbbiakban: bölcsődei gondozás) intézményi térítési díját, illetve szolgáltatási önköltségét a 3. melléklet, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 4. melléklet rögzíti.

12. § A bölcsődei gondozás személyi térítési díja azon napok után kerül megállapításra, melyeken a gyermek az ellátást igénybe veszi.


6. Záró rendelkezések


13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Hatályát veszti a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_12_2014
176.77 KB
2_melléklet_12_2014
177.97 KB
4_melléklet_12_2014
180.61 KB
3_melléklet_12_2014
9.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!