nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 15/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-13 - 2019-05-31
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 15/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete
a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

A Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

 

1. § (1) A rendelet hatálya Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló közterületekre terjed ki.


(2) E rendelet alkalmazásában közterület

a) az önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként  nyilvántartott földrészlet,

b) az önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott része.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas építmény.

2. Cégtábla, címtábla: a tevékenység helyén általában a fal síkjával párhuzamosan elhelyezett, a cég jelképét, nevét, az ott folytatott tevékenységre utaló feliratot tartalmazó tábla.

3. Üzletportál: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő vagy annak tevékenységével összefüggő, elsősorban árubemutatásra szolgáló közterületre vagy közhasználatra átadott területre nyíló üvegezett felület.

4. Vitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított szerkezetű, jellemzően termék elhelyezésére, valamely üzlet, vállalkozás áruválasztékának bemutatását szolgáló üzletportálnak nem minősülő hirdető-berendezés.

5. Hirdető-berendezés: azon vizuális, audió vagy audióvizuális berendezés, amely felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak vagy hirdetésnek minősülő információk jelennek meg.

6. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

7. Szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.

8. Tömegközlekedési (autóbusz, villamos) megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

a) autóbusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

b) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

és a megállóhelyeknél létesített utasváró.

9. Állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, nonprofit gazdasági társaság: minden olyan nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt, közvetve vagy közvetlenül 100%-os részesedéssel rendelkezik.


3. A közterületek besorolása

 

3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (védett központi terület), II. (központok), III. (lakótelepek, kiemelt lakóterületek) és IV. közterületi övezeti kategóriákba kell besorolni. Az I., II., és III. besorolás alá tartozó közterületeket az 1. melléklet tartalmazza. A IV. övezeti kategóriába tartoznak mindazok a közterületek, amelyek az I., II., és III. kategóriában nem szerepelnek.


4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

 

4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.


(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.


(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.


5. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) - kivéve a 7. §-ban írt eseteket - a tulajdonos hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati szerződés) szükséges.


(2) A közterület-használati hozzájárulások megadásáról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a polgármester dönt.


(3) A mozgóbolti tevékenység végzéséhez szükséges közterület-használati hozzájárulás tárgyában a Gazdasági, Vállalkozás- és Turizmusfejlesztési Bizottság dönt. A hozzájárulás a 19. § a)-d) pontban foglaltakat tartalmazza.


(4) A közterület-használati szerződést a polgármester írja alá.


6.§ Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

a) közterületbe nyúló előtető, ernyőszerkezet, ponyvaszerkezet, üzletportál, vitrin és azon hirdető-berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezést, óriásplakátot is) elhelyezéséhez, fennmaradásához,

b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen, képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

c) árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen pavilonok, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgóbolt elhelyezéséhez;

d) a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés létesítéséhez, fennmaradásához;

e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

f) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához;

g) építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, öltöző- és műhelykocsi, hulladékgyűjtő konténer és tartozékai), továbbá építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

h) alkalmi vagy ünnepekhez kacsolódó árusításhoz;

i) film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 60 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást;

j) sport-, kulturális vagy közérdekű rendezvények megtartásához, továbbá civil szervezetek által rendezett rendezvényekhez szükséges közterületi helyszín használatához,

k) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek (továbbiakban együtt: üzemképtelen járművek) elhelyezéséhez, tárolásához;

l) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (különösen: vendéglátó terasz, előkert);

m) települési szilárdhulladék-gyűjtő konténernek a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra való kihelyezéséhez;

n) közterület és közhasználatra még át nem adott területek mezőgazdasági és egyéb hasznosításához.


7. § Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) elektronikus hírközlési építmények, közműves berendezések, és létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, vagy a 60 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek, továbbá turisztikai vagy családi célú felvétel készítéséhez;

e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet, üzletportál, vitrin elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, és annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

g) politikai rendezvényekhez, kivéve, ha a rendezvényen belépődíjat szednek, és/vagy árusítás történik;

h) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához;

i) árubemutató céljára szolgáló állvány elhelyezéséhez, amennyiben annak mélysége a 30 cm-t nem haladja meg.


5. A mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályai

 

8. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, és a jogellenes közterület-használat következményeiről - jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően - a polgármester dönt.


(3) A közterület-használati díjat a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni.


(4) Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a hatósági szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül kerül sor, kivéve a mozgóképről szóló törvényben foglalt esetet.


6. Taxiállomások létesítése és használata

 

9. § (1) Közterületen taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatáról és üzemeltetésének rendjéről szóló fővárosi közgyűlési rendelet és a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.


(2) A közterület-használati szerződésben indokolt esetben a vonatkozó jogszabályban meghatározott számú taxi férőhely közterületi burkolaton történő felfestése írható elő.


(3) A taxiállomás üzemeltetőjének kötelessége az elfoglalt terület és közvetlen környezetének tisztántartása és a lakosságot zavaró tevékenységek (különösen rádiózás, gépjármű motorjának indokolatlan üzemeltetése) megakadályozása.


(4) Az érvényes közterület-használati szerződésben meghatározott számú taxi férőhelyen az e számot meghaladó taxi várakozása a jogellenes közterület-használat jogkövetkezményeit vonja maga után.


7. Egyes közterület-használatok különös előírásai

 

10. § Közterületen ömlesztett építőanyag tárolása csak konténerben, kalodában, vagy az erre a célra kiépített tárolóban, vagy egységcsomagban történhet.


11. § Reklám és hirdetési tevékenység céljára e rendelet 1. mellékletének I. pontja alatt felsorolt területeken az egyes közterületek alapterületének 0,3 % -áig adható közterületi-használati hozzájárulás, de az egyes hirdető eszközök egyedi felülete e területen a 2 m2-t nem haladhatja meg.


12. § Az üzemképtelen gépjárművek tárolása céljára közterület-használati hozzájárulás csak a 2. mellékletben nem szereplő közterületre – legfeljebb 90 napra - adható.


8. A közterület-használati hozzájárulás megtagadásának esetei

 

13. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

c) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

d) közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységhez;

e) a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő használatához;

f) az I. (védett, központi területek) és a II. (központok) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken mozgóbolt elhelyezéséhez;

g) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;

h) közterületen új pavilon építésére, meglévő pavilon bővítésére a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló12/2010. (VI.30.) Ör. rendelet 10. § (4) bekezdése értelmében;

i) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő olyan járművek elhelyezéséhez, tárolásához, amelyeken reklámhordozó kerül elhelyezésre (különösen reklámos utánfutók, egyéb járművek);

j) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné.


9. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

 

14. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.


(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező személyes vagy céges adatait,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - helyét és darabszámát,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét,

f) az építtetőtől kapott meghatalmazást.


(3) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi.


(4) Vendéglátó terasz, előkert létesítése esetén a közterület-használati kérelemhez mellékelni kell a közterületen elhelyezendő szerkezetek helyszínrajzát és vázlatát.


15. § Kereskedelmi, vendéglátó-ipari, kisipari tevékenységgel kapcsolatos kérelmek elbírálása esetén be kell szerezni az ipar-kereskedelmi hatóság hozzájárulását.


16. § (1) A közterület-használat iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a közterület-használat megkezdése előtt legalább 20 nappal. A kérelem elbírálásának határideje – kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat – annak beadásától számított 20 munkanap.


(2) Ha a közterület-használatról a Gazdasági, Vállalkozás- és Turizmusfejlesztési Bizottság dönt az 5. § (3) bekezdése alapján, akkor a kérelem elbírálásának határideje annak beadásától számított 45 nap.


(3) Üzemzavar-elhárítás - közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák, elektronikus hírközlési építmények, közműves berendezések, létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák és az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzése - esetén a közterület-használatára vonatkozó igényt rövid úton, emailen vagy telefaxon kell bejelenteni.


(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.


17. § (1) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást a 7. §-ban foglaltak szerint nem igénylő – kivéve a 7. § d) pontját - igénybevételét lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni, a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.


(2) Az 7. § c) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a közterület igénybevételét az erre jogosult szervezet jogosult ellenőrizni.


10. A közterület-használati hozzájárulás megadása

 

18. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet (FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot (BVKSZ, 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatát (KÉSZ) és az adott területre vonatkozó, a KÉSZ mellékletét képző Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.


(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.


19. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult összes személyes vagy céges adatát;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) a közterület használatához való hozzájárulást;

e) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

f) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, díjmentesség esetén, annak tényét;

h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét;

i) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

k) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható;

l) a közterület szerződésben foglaltaktól eltérő használatának következményeit;

m) a közterület-használati szerződés megszűnésének eseteit és következményeit.


(2) A közterület-használati szerződést meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.


(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:

a) a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Közterület-felügyeletet,

b) a BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányságot a rendezvényekkel kapcsolatban.


(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Közterület-felügyeletével.


(5) A közterület-használati szerződést a polgármester általi aláírást követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.


20. § A közterület-használati szerződés alapján a közterületet kizárólag a jogosult, és a 19. § (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.


11. A közterület-használat időtartama és díja

 

21. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.


(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.


(3) Az országgyűlési képviselő, az önkormányzati, és az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.


22. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatért a hozzájárulás jogosultja díjat köteles fizetni.


(2) A közterület-használati díj mértékét - kivéve a filmforgatás céljából történő közterület-használatot - közterület kategóriák szerint a rendelet 3. melléklete határozza meg.


(3) A közterület-használati díj - a 3. mellékletben megjelöltek szerint - évi, havi, heti vagy napidíj formájában kerül meghatározásra.


(4) A közterület-használati díjat a közterület-használati szerződésben meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.


(5) A közterület-használati díj összegét és megfizetésének módját közterület-használati szerződésben, filmforgatás céljára történő használat esetén hatósági szerződésben kell rögzíteni.


(6) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a szerződésben rögzített időtartamra és módon kell megfizetni.


(7) Az (6) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.


23. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.


(2) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.12. A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség és kedvezmény esetei

 

24. § Kérelemre az egyébként fizetendő közterület-használati díj az alábbiak szerint mérsékelhető:

a) hadigondozottak, rokkantak és a legalább 67%-ban csökkent munkaképességűek esetében 40%-kal,

b) a nyugdíjkorhatárt elért személyek esetében 25%-kal,

c) kiállítások, sport és kulturális rendezvények, civil szervezetek és alapítványok rendezvényei esetében legfeljebb 50%-kal.


25. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) az őstermelők számára kijelölt és évente meghirdetett árusító helyek használata után,

b) kulturális, sportcélú vagy közérdekű rendezvények, továbbá civil szervezetek által rendezett rendezvények esetén elfoglalt közterület után, ha a rendezvényen belépődíjat nem szednek, és/vagy árusítás nem történik,

c) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyek és megállóhelyek (ideértve a menetrend szerint végzett tömegközlekedést és a taxiközlekedést is) esetén,

d) annak, aki az önkormányzattal kötött szerződés alapján, a közterület-használat ellentételezéseként olyan munkát végez, amely az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon vagyonnövekedést eredményez, vagy annak, aki önkormányzati feladatot átvállal,

e) az önkormányzat által finanszírozott munkákat végző személyeknek, szervezeteknek,

f) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért.

g) a költségvetési szervnek, az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, nonprofit gazdasági társaságnak, amennyiben a közterületet közfeladata ellátásának céljára használja.


13. A közterület-használat szünetelése, a közterület-használat megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek

 

26. § (1) Az önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el, vagy a közterület-használati szerződést felmondhatja.


(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.


(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni - a közterület-használati szerződésben foglaltak szerint - a jogosult részére.


27. § (1) Ha a közterület-használati szerződés megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani és a 6. § c), j), l) és n) pontjaiban foglaltak esetén a közterületet birtokba bocsátani.


(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.


28. § A közterület-használati szerződés megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj - a tényleges használattal nem érintett időszakra vonatkozó - időarányos részét vissza kell fizetni a jogosult részére.


14. A jogellenes közterület-használat következményei

 

29. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a közterület-használati szerződésben rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles az önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, kártalanítás nélkül a közterület eredeti állapotát helyreállítani és – e rendeletben meghatározott esetben - a közterületet birtokba bocsátani. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat jogosult a közterületet birtokba venni, s az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetni, amennyiben a helyreállításra és birtokba bocsátásra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.


(2) Az önkormányzat jogosult a közterületet birtokba venni és az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállítani, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogellenes közterület-használó köteles viselni.


(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat az üzemképtelen járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az önkormányzat vagy a megbízása alapján eljáró szervezet az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül a közterületet birokba veheti és az eredeti állapotot azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogellenes közterület-használó köteles viselni.


30. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a szerződésben foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - az egyébként irányadó díjtétel legfeljebb tízszeresét is meg lehet állapítani az alábbiak szerint:

a) ha az első felszólításban foglaltaknak – a megadott határidőn belül – nem tesz eleget, akkor az egyébként irányadó díjtétel ötszöröse,

b) ha a második felszólításban foglaltaknak – a megadott határidőn belül – nem tesz eleget, akkor az egyébként irányadó díjtétel tízszerese kerül megállapításra.


(2) Amennyiben a jogellenes közterület-használó az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak – megadott határidőig - nem tesz eleget, akkor ezen időponttól az irányadó díjtétel tízszerese kerül megállapításra.


(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.


31. § A közterületen közúti és gyalogos űrszelvényben közterület-használati hozzájárulás nélkül elhelyezett tárgyakat, építményeket, vagy a szerződéssel köztéri bútorokhoz, lámpaoszlopokhoz kapcsolt mobiliákat az önkormányzat elszállíthatja, amennyiben az önkormányzat felszólítására a használó a használatot 8 napon belül nem szünteti meg. Ha használó kiléte nem állapítható meg, akkor az önkormányzat hirdetőtábláján való közzététel napjával kezdődik a 8 napos határidő. Az elszállított tárgyakat, építményeket, köztéri bútorokat és mobiliákat 2 hónapos tárolás után az önkormányzat értékesítheti vagy megsemmisítheti.


31/A. § [1]


15. Záró rendelkezések

 

32. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) [2]


33. § (1) A rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) E rendelet hatálya – a közterület-használati díj mértékét kivéve – nem érinti a hatályba lépést megelőzően kiadott közterület-használati engedélyek érvényét.


(3) Az e rendelet hatálybalépést követően visszamenőleg megállapított díjtartozások vonatkozásában az érintett időszak időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.


(4) A rendelet 25. § g) pont előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 25. § g) pont alkalmazásában folyamatban lévő ügynek tekintendő, ha érvényes közterület-használati szerződés módosítása a közfeladatot ellátó költségvetési szerv – közfeladat ellátását nem érintő – elnevezésének, szervezetének megváltozása miatt szükséges.[1]

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. szeptember 21-től

[2]

Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.
Hatálytalan: 2013. május 29-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
15_2013_1. melléklet_díjövezet felsorolása
176.62 KB
15_2013_2. melléklet_üzemképtelen gépjármű tárolásására igénybe nem vehető közterületek
153.08 KB
15_2013_3. melléklet_díjtétele
320.14 KB
15_2013_4. melléklet_kérelem
139.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!