nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-10-02 - 2021-02-24
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

                   a) kiadását                                                                                261 309 637 Ft

                   b) bevételét                                                                                261 309 637 Ft

          főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen:                                                             198 488 145 Ft, ebből

                        aa) működési:                                                                      158 642 050 Ft

                        ab) felhalmozási:                                                                    39 846 095 Ft


                  b) Költségvetési kiadások összesen:                                         261 309 637 Ft, ebből

                        ba) működési:                                                                     186 784 649 Ft

                        bb) felhalmozási:                                                                   74 524 988 Ft


                  c) Költségvetési hiány:                                                                36 678 893 Ft, ebből

                        ca) működési hiány:                                                                           0 Ft

                        cb) felhalmozási hiány:                                                         36 678 893 Ft

         

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

                      aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):

                                                                                  28 142 599 Ft

                     ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:      34 678 893 Ft


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:


                      ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen:            0 Ft, ebből

                              baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                              0 Ft

                           

                      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:             0 Ft, ebből

                              

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                              0 Ft

                              

                               bbb) működési hitelek kiadásai:                                                  0 Ft


                   c)  Finanszírozási bevételek összesen:                                     34 678 893Ft

                   d)  Finanszírozási kiadások összesen:                                                    0 Ft

                   e)  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                  34 678 893 Ft

                 

(4)     A kiadások főösszegén belül

                  a) a személyi juttatások előirányzatát                                         61 843 734 Ft

                  b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                           9 127 466 Ft

                  c) a dologi kiadások előirányzatát                                             100 649 139 Ft

                  d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                            1 644 310 Ft

                  e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                      13 520 000 Ft

                  f) a beruházási kiadások előirányzatát                                        34 747 824 Ft

                  g) a felújítási kiadások előirányzatát                                           39 777 164 Ft

                  h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                0 Ft

                  i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                                  0 Ft

          összeggel állapítja meg.


(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                 2 000 000 Ft összeggel állapítja meg.

    ebből: általános tartalék                                                                          2 000 000 Ft            


(5)     A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 8 300 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

                  a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                    8 000 000 Ft

                  b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                0 Ft

                  c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                  0 Ft

                  d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                      300 000 Ft


2. §


(1)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3)     A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.


(4)     Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.


(5)     A többéves kihatással járó döntéseket a 7. az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.


(6)     Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.


(7)     A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(8)     Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


 (1)    A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2020. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.


(2)     Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(3)     A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(4)     A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


          a)       Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


          b)      A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


          c)       Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.


          d)      Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.


          e)       A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


(1)     A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.


(2)     Az önkormányzati intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.


(3)     Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.


4. A 2019. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek


5. §


  A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1)     Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2)     A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3)     Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4)     Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.Tiszagyulaháza, 2020. február 18.                           Mikó Zoltán                                                               Dr. Kiss Imre

                           polgármester                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
26.39 KB
2. sz. melléklet
20.96 KB
3. sz. melléklet
20.73 KB
4. sz. melléklet
21.52 KB
5. sz. melléklet
17.02 KB
6. sz. melléklet
17.09 KB
7. sz. melléklet
15.67 KB
8. sz. melléklet
15.29 KB
9. sz. melléklet
21.41 KB
10. sz. melléklet
14.53 KB
11. sz. melléklet
14.26 KB
12. sz. melléklet
14.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!