nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016 (VIII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-08-23 - 2016-08-24
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016 (VIII.22.) Ör. számú rendelete
a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében továbbá a 132. § (4) bekezdés g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011- évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §

A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A települési támogatások közös szabályai

8. §

(1) Valamennyi települési támogatási forma pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható.

(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, gyógyszer, tüzelő, tankönyv, tanszer, tandíj biztosítása.

(3) A települési támogatás természetbeni ellátás formájában – az eset összes körülményeit mérlegelve - különösen akkor nyújtható, ha

a) a kérelmező családjában védelem alatt álló gyermek nevelkedik, vagy

b) a család, illetve a kérelmező lakhatási- családi- és életkörülményeire tekintettel alappal feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatás nem a céljának megfelelően kerül felhasználásra, vagy

c) a kérelem kifejezetten természetbeni támogatásra irányul.

(4) A kérelmezőnek a (3) bekezdés a) pontjáról a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell.

(5) Indokolt esetben a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak vizsgálatakor a hatáskör gyakorlója kikérheti az Alapszolgáltatási Központ állásfoglalását.


2. §

A R. 13/A § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakásfenntartási települési támogatás összege havonta 3000.- Ft, amelyet tárgyévre kell megállapítani.”


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                 Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!