nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Hatályos:2017-01-01 - 2017-12-31
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

(Egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (VI.06.), 25/2013. (XII.19.),

20/2014. (XI.27.) és a 19/2016. (XI.17.) Ör-tel.)


Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével - a helyi sajátosságok és igények, az önkormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, valamint az egyes adóalanyok teherviselő képességének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:


I. FEJEZET


Általános rendelkezések


1. §[1]


(1) A helyi közszolgáltatások biztosítása, a helyi önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bevezeti az építményadót, az idegenforgalmi adót, valamint a helyi iparűzési adót.


(2)

(3)

(4)


II. FEJEZET


Építményadó


Adókötelezettség


2. §[2]


Az adó alapja


3. §


Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke


4. §[3]


(1) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain belül:


a) a nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 500,-Ft/m2, ha az építmény szállásépületnek vagy üdülőnek minősül, vendéglátás vagy iroda céljára szolgál, minden más esetben 200,-Ft/m2,[4]


b) a lakás céljára szolgáló építmény esetén 500,-Ft/m2.


(2) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain kívül 250,-Ft/m2, ha az építmény szállásépületnek minősül, vendéglátás vagy iroda céljára szolgál, 200,-Ft/m2, ha üdülőnek minősül, minden más esetben 100,-Ft/m2.[5]


Adómentesség


5. §


Mentes az adókötelezettség alól:


a) a gépjárműtároló, amennyiben azt rendeltetésszerűen használják,


b) a melléképület, melléképületrész, amennyiben azt rendeltetésszerűen használják,


c) az adóköteles építményhez tartozó kiegészítő helyiségek,


d) a lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az életvitelszerűen lakott, kivéve, ha vállalkozó vagy magánszemély által jövedelemszerzés céljából hasznosított,[6]


e) a lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az életvitelszerűen nem lakott és a Tessedik S. u. - Liget u. – Böszörményi út – Csanády tér – Kenézy u. - Bethlen u. – Luther u. – Árpád u. – Attila u. – Wesselényi u. - Hőforrás u. – Gázláng u. – Bartók B. u. - Lehár F. u. - Hóvirág u. – Debreceni útfél megnevezésű közterületek által bezárt területen kívül található, kivéve, ha vállalkozó vagy magánszemély által jövedelemszerzés céljából hasznosított.[7]


Adókedvezmény


5/A. §[8]


50 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyt, ha


a) az építményadóval érintett lakás céljára szolgáló építményben egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végeznek, amennyiben az építmény életvitelszerűen lakott és a szálláshely-szolgáltatással érintett építmény nem minősül műszakilag elkülönítettnek.


b) az építményadóval érintett lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az a Major utcán, Isonzó utcán, Szurmai utcán, Kölcsey utcán, Bányász utcán vagy Szilfákalján iparosított technológiával épített (ideértve pl. házgyári paneles, öntött falas vagy blokkos technológiát is) társasházban található.


Adóbevallás beadása


6. §


Az önkormányzat mentesíti a bevallás-benyújtási kötelezettség alól azon vállalkozónak nem minősülő adóalanyokat, akiket adófizetési kötelezettség nem terhel.


III. FEJEZET


Idegenforgalmi adó


Az adó alapja


7. §


Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


Az adó mértéke


8. §


Az önkormányzat belterületi határain belül 500,-Ft/fő/vendégéjszaka.[9]


Nyilvántartás vezetése


9. §


(1) Azon a Htv. alapján adóbeszedésre kötelezett, aki számára egyéb jogszabály nem írja elő vendégnyilvántartó könyv (vendégkönyv) vezetését, köteles a szálláshelyen megszálló vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal:

igazolvány vagy vezetői engedély) a száma,

            egészségi állapot, stb.) miatt annak megtételére képtelen.


(2) A szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a vendégnyilvántartó könyv a szálláshelyen folyamatosan rendelkezésre álljon mind a vendég, mind a jegyzői ellenőrzés számára.


(3) A szálláshely üzemeltetője a szálláshelyre bejelentkező vendéget a vendégnyilvántartó könyvbe a vendég megérkezését követően haladéktalanul köteles bevezetni.


(4) Az adóbeszedésre kötelezett jogosult megválasztani, hogy az (1) bekezdésben rögzített nyilvántartást manuális vagy elektronikus formában vezeti. A manuális formájú nyilvántartás céljából a Polgármesteri Hivatal vendégkönyvet rendszeresít, melyet a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni. Amennyiben szállásadó a nyilvántartást elektronikus formában vezeti, köteles legalább az (1) bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentőlapot a vendéggel kitöltetni.


(5) Az adóbeszedésre kötelezett az adómegállapításhoz szükséges alapbizonylatokat (vendégkönyv, bejelentőlap, gépi kiíratás) köteles megőrizni a külön jogszabályban meghatározott elévülési időn belül.


(6) Az (1) bekezdésben meghatározott vendégkönyvet használatba vétel előtt a jegyző hitelesíti. A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és a jegyzővel a tárgyévet követő év január 15. napjával záradékoltatni. A záradékoltatott vendégkönyveket a következő években is lehet használni, ha további nyilvántartási helyet még tartalmaz.


(7) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba a jegyző jogosult ellenőrzés keretén belül betekinteni. Az ellenőrzéshez a szálláshely üzemeltetője köteles minden segítséget megadni.


(8) Amennyiben a szálláshely üzemeltetője a vendég nyilvántartásba vételét elmulasztja, vagy késedelmesen teljesíti, illetve jelen §-ban rögzített nyilvántartási kötelezettségét nem az előírt módon és időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg.


IV. FEJEZET


Helyi iparűzési adó


Az adó mértéke


10. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adó alapjának 2 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,-Ft.


V. FEJEZET


Záró rendelkezések


11. §


(1) Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adók szóló 26/2007. (XI.22.) Ör. sz. rendelete, valamint az azt módosító 36/2007. (XII.13.), 17/2009. (XI.26.), 27/2009. (XII.17.), 1/2010. (I.14.), 17/2010. (XI.18.), 3/2012.(II.23.) Ör. sz. rendeletek.


(3) Jelen rendelet alkalmazásában:[10]


1. Életvitelszerűen lakott lakás: bármely természetes személy a lakást az év jelentős részében otthonául használja, ebből szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakás vonatkozásában folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen lakás ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
             Dr. Sóvágó László                                                         Dr. Vincze Ferenc

                 polgármester                                                                       jegyző
[1]

A rendelet 1. §-ának (2)-(4) bekezdéseit hatályon kívül helyezte a 25/2013. (XII.19.) Ör. 5. § (2) bekezdése, 2014.01.01-től.

[2]

A rendelet 2. §-át hatályon kívül helyezte a 25/2013. (XII.19.) Ör. 5. § (2) bekezdése, 2014.01.01-től.

[3]

Módosította a 25/2013. (XII.19.) Ör. 1. §-a, hatályos 2014.01.01-től.

[4]

Módosította a 19/2016. (XI.17.) Ör. 1. § (1) bek-e, hatályos 2017.01.01-től.

[5]

Módosította a 19/2016. (XI.17.) Ör. 1. § (2) bek-e, hatályos 2017.01.01-től.

[6]

Módosította a 20/2014. (XI.27.) Ör. 1. § (1) bek-e, hatályos 2015.01.01-től.

[7]

Módosította a 20/2014. (XI.27.) Ör. 1. § (2) bek-e, hatályos 2015.01.01-től.

[8]

Módosította a 25/2013. (XII.19.) Ör. 2. §-a, hatályos 2014.01.01-től.

[9]

Módosította a 19/2016. (XI.17.) Ör. 2. § -a, hatályos 2017.01.01-től.

[10]

Megállapította a 25/2013. (XII.19.) Ör. 4. §-a, hatályos 2014.01.01-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!