nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-01 - 2019-03-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. számú melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Az R. 1/A. §-ában a „46.000.- Forint” szövegrész helyébe a „48.000.- Forint” szöveg lép.


2. §


Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. február 13.


Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!