nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 - 2019-11-06
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény  80. § (2) bekezdésében, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§ (4) bekezdésében, a 13. § (5) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata (a  továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az  önkormányzat székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

(3) Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.tiszacsege.hu

(4) A önkormányzat polgármesteri hivatalának hivatalos megnevezése: Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok rendjét a 3.  melléklet tartalmazza.


2. A Képviselő-testület ülései


2. §


 1. A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.
 1. A Képviselő-testület évente legalább 7 ülést tart.
 2. A munkatervben meghatározott időpontra összehívott ülés a rendes ülés.
 3. A képviselő-testület rendkívüli ülést tart, ha  halaszthatatlan döntést kell hoznia a rendes ülés napja előtt.
 4. A képviselő-testületi ülés helye a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, amelytől a

képviselő-testület indokolt esetben eltérhet.

 1. Hatályát veszti.

3. A képviselő-testület munkaterve


3. §


(1) A képviselő-testület  munkáját  féléves időszakra meghatározott munkaterv alapján végzi.

(2) A munkaterv tervezetét a polgármester készíti el és terjeszti a képviselő-testület elé elfogadás végett minden év június 30-ig és  december 31-ig.

(3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérnie valamennyi önkormányzati képviselőtől és  az önkormányzati intézmények vezetőitől.

(4) A munkaterv elfogadásáról a képviselő-testület félévente, a naptári félév szerinti utolsó ülésén dönt.

(5) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) az egyes ülések tervezett időpontját,

b) a javasolt napirendek megnevezését,

c)  a napirendek előadóinak megnevezését,

d) az egyes napirendi témák előkészítésében részt vevő bizottságok megjelölését,

e) a közmeghallgatás és a lakossági fórumok időpontját.


4. Az előterjesztések


4. §


(1) A Képviselő-testület a napirendeket  írásbeli vagy - a rendelet-tervezetek kivételével - szóbeli  előterjesztés alapján tárgyalja, melyet a jegyzővel előzetesen egyeztetni szükséges.

(2) Az előterjesztés elkészítéséért a napirend  előadója a felelős.

(3) Az írásbeli előterjesztéseket  az ülést megelőző 10. napig át kell adni a jegyzőnek törvényességi felülvizsgálatra.

(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) az előterjesztő szerv vagy személy megnevezését,

b) az előterjesztés tárgyát,

c)  az előterjesztő aláírását,

d) a vonatkozó jogszabályi keretet,

e) az adott téma alapos, tárgyilagos és tényszerű bemutatása, megjelölve mindazokat a körülményeket, melyek indokolják a javaslat előterjesztését,

f) a jegyző törvényességi észrevételét,

g) a rendelet-tervezet, határozati javaslat egyértelmű és tömör meghatározását,

h) az anyagi források megjelölését,

i) a végrehajtásért  felelős személy megnevezését,

j) a végrehajtás határidejének pontos megjelölését.


5. §


(1) Előterjesztés benyújtására jogosult a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az intézményvezető, az önkormányzati képviselő és a képviselő-testület bizottsága.

(2) A Képviselő-testület elé csak olyan írásos előterjesztés kerülhet, melyet a jegyző törvényességi szempontból ellenőrzött. Az ellenőrzés tényét és eredményét az előterjesztésre fel kell jegyezni.


5. A Képviselő-testület üléseinek összehívása


6.§


(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester írásbeli meghívóval hívja  össze. Írásbeli meghívónak tekintendő a papír alapon küldött levélben, az elektronikus levélben, valamint a digitális adathordozón továbbított meghívó, továbbá az ahhoz elektronikus rendszeren keresztül történő hozzáférés biztosítása.

(2) A meghívót az előterjesztésekkel együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők az ülés előtt legalább 5 - rendkívüli ülés esetén 1 - nappal korábban megkapják.

(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés kezdetének  idejét, helyét,  a tervezett napirendek címét és  az előterjesztőket.

(4) A Képviselő-testület üléséről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát a meghívóknak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján történő közzétételével tájékoztatni kell.

(5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti  a képviselő-testület ülését. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a 30 napot meghaladó folyamatos távollét.

(6) Önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor kötelező az érintettet meghívni a zárt ülésre.


6. Tanácskozási jog a Képviselő-testület ülésén


7. §


 1. A Képviselő-testület ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni:
  1. a jegyzőt,
  2. a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit,
  3. a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét,
  4. a bizottságok nem képviselő tagjait,
  5. az önkormányzati intézmények vezetőit és
  6. akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi.
 2. A Képviselő-testület ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok, akiknek jelenlétét a polgármester az adott napirendnél indokoltnak tartja.
 3. Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak részére a meghívóval együtt valamennyi előterjesztést - a zárt ülés anyagának kivételével - meg kell küldeni, az esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak részére csak az őket érintő előterjesztéseket kell megküldeni.
 4. Valamennyi Tiszacsegén működő önszerveződő közösség képviselőjét tanácskozási jog  illeti meg tevékenységi körében a képviselő-testület és bizottsága ülésein.

7. Az ülés vezetése, tanácskozási rendje


8. §


 1. A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti.
 2. Az ülés megnyitásakor az ülést vezető megállapítja a jelenlévő önkormányzati képviselők számát, a határozatképességet, majd ezt követően az alábbi sorrendben vezeti az ülést:
  1. Hatályát veszti.
  2. javaslatot tesz a napirendekre  és elfogadtatja azt,
  3. napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát,
  4. napirendi pontonként szavazásra bocsátja a döntési javaslatot, megállapítja a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntést,
  5. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,
  6. berekeszti az ülést.

9. §


(1)   Az ülésvezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása, melynek  érdekében

a)   megadja a szót az előterjesztőnek, jelentkezési sorrendben az önkormányzati képviselőknek, majd a testületi ülésen megjelenteknek,

b)   engedélyezi a kérdések felvetését, felkéri az előadót a hozzá intézett kérdések megválaszolására,

c)    figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, s ha a felszólítás eredménytelen, megvonja a szót,

d)   rendreutasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tekintélyét hozzászólásában sérti, illetve a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentéseket tesz,

e)   ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót, és a képviselő-testület vita nélkül dönthet arról, hogy a további napirendek tárgyalásában e rendbontó részt vehet-e. E korlátozás önkormányzati képviselőre nem alkalmazható.

(2)   Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülésvezető határozott időre, de maximum 30 percre félbeszakítja az ülést.

(3) Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett – e rendeletben meghatározott – intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, azokkal vitába szállni nem lehet. 


8. A döntéshozatali eljárás, a szavazás módja


                                                                         10 . §


 1. Szavazni „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet.
 2. A vita lezárása után az ülésvezető összefoglalja a vitát és szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat. A vita lezárása után, a szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben bármely javaslat törvényességét érintő észrevételt kíván tenni.
 3. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

11. §


(1) A polgármester és bármely önkormányzati képviselő kezdeményezhet név szerinti szavazást, amelyről a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(2) A név szerinti szavazás esetén a jegyzőkönyvvezető ábécé sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők  „igen”, „nem”, vagy  „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

(3) A jegyzőkönyvvezető a szavazást a névsoron feltünteti, majd  névsort átadja az ülésvezetőnek. A szavazás eredményét az ülésvezető  állapítja meg és hirdeti ki.

(4) A  jegyző által hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


12. §


(1) A titkos szavazásnál a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  szavazatszámláló bizottságként jár el.

(2) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon  urna igénybevételével történik.

(3) A szavazásról  a Pénzügyi és ügyrendi bizottság külön jegyzőkönyvet készít. 


9. Rendeletalkotás


13. §


(1) A jegyző által előkészített  rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel történik.


10. Határozathozatal


14. §


(1) A képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a napirendek meghatározásáról, továbbá azon ügyrendi kérdésekről, amelyekről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt és a döntés azonnal végrehajtható.

(2) A képviselő-testület számozott határozatait minden évben előröl kezdve, növekvő rendben, arab számmal kell jelölni, törve az évszámmal, zárójelben feltüntetve a határozathozatal időpontját (a hónapot római számmal, a napot arab számmal.) Ezt követően a „KT.sz.” rövidítést kell használni. (pl.: 1/2010.(I. 01.) KT. sz. határozat.)

(3) A számozott határozatnak tartalmazni kell a testületi döntés szószerinti megfogalmazását, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. 


11. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve


15. §

(1)     Hatályát veszti. 
(2)    A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit, továbbá a zárt ülésen hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint Városi Könyvtárban az állampolgárok számára hozzáférhetővé, az önkormányzat honlapján pedig közzé kell tenni.
(3)    A jegyzőkönyv elkészültét követő 8 napon belül a határozat-kivonatokat meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személyek és annak, akire nézve a határozat kötelezettséget, vagy jogosultságot állapít meg, valamint, a határozattal érintett más személynek vagy szervnek. Nem kell határozat-kivonatot küldeni az ügyfél számára a hatósági ügyben hozott olyan döntésről, amelyről alakszerű határozatot kap.12. A közmeghallgatás


16. §


(1) A képviselő-testület  munkatervében előre meghatározza  a közmeghallgatás időpontját.

(2) A közmeghallgatás képviselő-testületi ülés, melynek összehívására és levezetésére   -  az e paragrafusban meghatározott eltérésekkel - az e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(3) A közmeghallgatáson megjelentek egyenként legfeljebb 5 percben szólalhatnak fel.

(4) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a lakosságot legalább 15 nappal korábban  értesíteni kell a helyi újságban  és az önkormányzat honlapján közzétett, továbbá  a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint  a körzeti hirdetőtáblákon  kifüggesztett meghívóval.


13. Lakossági fórum


17.  §


(1) A Képviselő-testület a lakosság és az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és egyéb szervezetek közvetlen tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása  érdekében évente legalább egyszer lakossági fórumot tart.

(2) A lakossági fórum helyéről és időpontjáról  a lakosságot legalább 15 nappal korábban  értesíteni kell a helyi újságban  és az önkormányzat honlapján közzétett, továbbá  a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint  a körzeti hirdetőtáblákon  kifüggesztett meghívóval

(3) A polgármester feladata a lakossági fórum összehívása és levezetése


14. Polgármester, alpolgármester, jegyző


18. §


 A polgármester általános feladata

a)     a hivatal irányítása

b)     a település fejlődésének elősegítése,

c)     a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás,

d)     az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása,

e)     az önkormányzat gazdálkodásának menedzselése,

f)      a demokratikus helyi hatalomgyakorlás megvalósítása és segítése, a közakarat érvényesítésének                         biztosítása,

g)     a nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok megrendezése,

h)     a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a hatékony együttműködési formák kialakítása, a                 képviselő-testület működési feltételeinek a megteremtése, munkájának a megszervezése,

i)      az önkormányzati képviselők és a bizottsági elnökök munkájának segítése,

j)      a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának a megszervezése és ellenőrzése,

k)     az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése,

l)      a képviselő-testület tájékoztatása a tárgyalásairól és azok eredményéről,

m)    beszámolás a Képviselő-testületnek a két ülés között végzett munkáról,

n)     rendszeres kapcsolattartás az önkormányzati intézmények vezetőivel,

o)     kapcsolattartás az egyházak helyi képviselőivel,

            p)     kapcsolattartás a több személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezetekkel.


18/A. §


(1) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester minden  ügyben - az Mötv.  42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat.

(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - a két ülés közötti időszakban felmerülő,  a képviselő-testület hatáskörébe tartozó  valamennyi halaszthatatlan  önkormányzati ügyben dönthet.


19. §


(1) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, alpolgármester hiányában pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének.

(2) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két alpolgármestert választ. A helyettesítés rendjét a polgármester szabályozza.

(3) Az alpolgármesterek tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el.


20. §


 1. A jegyző vagy megbízottja köteles a képviselő-testület és bizottsága ülésén részt venni, ott a szükséges tájékoztatást megadni és jelezni, ha döntésüknél vagy működésüknél törvénysértést észlel.
 2. A jegyzői tisztség betöltetlensége, a jegyző távolléte, illetve akadályoztatása esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a polgármesteri hivatal hatósági irodájának vezetője látja el. 

15. A képviselő-testület bizottságai


21. §


 1. A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
  1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,
  2. Szociális és Egészségügyi Bizottság.
 2. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma 3 fő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma 4 fő.
 3. Az egyes bizottságok feladat- és hatásköreit a 4. melléklet tartalmazza.
 4. A bizottság a képviselő-testület feladat-és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor állásfoglalást, véleményt alakít ki, melyet a képviselő-testület ülésén a napirend tárgyalásakor a bizottság elnöke ismertet.
 5. Az 5. melléklet tartalmazza azoknak az ügyeknek a jegyzékét, amelyeket a bizottságok nyújthatnak be a Képviselő-testületnek, és amelyeket a bizottságok nyújthatnak be a Képviselő-testületnek.

22. §


A Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre meghatározott időre vagy  egy feladat elvégzésére. A feladat elvégzésével az ideiglenes bizottság megbízatása megszűnik. Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


23. §


 1. Ahol önkormányzati rendelet
  1. Ügyrendi és Etikai Bizottságot,
  2. Pénzügyi Bizottságot,
  3. Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot,
  4. pénzügyi bizottságit

            említ, azon Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot kell érteni.

 1. Ahol önkormányzati rendelet  - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel -
  1. Ügyrendi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot,
  2. Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot,
  3. Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottságot

            említ, azon Szociális és Egészségügyi Bizottságot kell érteni.

 1. Ahol az önkormányzat által alapított elismerő címről, kitüntetésekről szóló 3/2001.(II.01.) KT.sz. rendelet Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottságot említ, ott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot kell érteni.

16. A bizottságok működése


24. §


(1) A bizottságok működésére - törvényben és e rendeletben meghatározott kivételekkel- a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A bizottság szükség szerint, de évente legalább 11 ülést tart.

(3) A bizottság ülését az elnök – akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag -  hívja össze és vezeti.

(4) A bizottság ülésére állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző .

(5) Több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei kötelesek egymást tájékoztatni és lehetőség szerint egymás ülésén a képviseletet biztosítani.

(6) A bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történő megtárgyalásáról. Ebben az esetben az ülést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jár el.

(7) Az együttes ülésen résztvevő bizottságok határozataikat külön szavazással hozzák meg.


17. A költségvetési koncepció és a költségvetési rendelet véleményezése


25. §


Hatályát veszti.


26. §


(1) A polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet véleményezésre valamennyi bizottság elé beterjeszti.

(2) A bizottságok a rendele-ttervezetről kialakított véleményüket határozatba foglalják.

(3) A polgármester a bizottságok véleményével együtt terjeszti s képviselő-testület elé a költségvetési rendelet-tervezetet. 


18. Vagyonnyilatkozat


27. §


(1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság látja el a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó egyes szabályokat a  6.melléklet határozza meg.


18/A. Összeférhetetlenség


27/A. §


Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság látja el.


19. Az önkormányzat kapcsolata a helyi nemzetiségi önkormányzattal


28. §


A Képviselő-testület a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket a 7. mellékletben meghatározottak szerint biztosítja.


19/A. Személyes érintettség

28/A. §


(1) A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akiknek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő a személyes érintettséget köteles bejelenteni, kivéve, ha a Képviselő-testület döntéshozatala a képviselő választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(2) Ha a képviselő az (1) bekezdésben meghatározott személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a szavazás megkezdése előtt a személyes érintettség megállapítását és a képviselő kizárását bármely képviselő indítványozhatja. Az indítvány tárgyában a Képviselő-testület az érintett meghallgatása után, határozatban dönt.

(3)   Amennyiben a Képviselő-testület a (2) bekezdés szerint megállapítja, hogy a képviselő a személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségének rosszhiszeműen nem tett eleget, a Képviselő-testület a 30. §-ban foglaltak szerint jár el.


20. A képviselők tiszteletdíja

29. §


(1) A képviselőt havi 45.000 Ft tiszteletdíj illeti meg alapdíjként (a továbbiakban: alapdíj).

(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül havi 16.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül havi 15 000 Ft, a bizottság nem képviselő tagját havi 15.000 Ft illeti meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére utólag, minden hónap 10-ig kerül sor.


30. §


(1) A képviselő kötelezettségszegése esetén a Képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját egy százalékkal legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti.

(2) A kötelezettségszegést bármely képviselő jelezheti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, a Bizottság köteles a jelzést kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(3) A Képviselő-testület a tiszteletdíj csökkentésének időtartamáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján dönt.


31.  §


Hatályát veszti.


21. Záró rendelkezések


32. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(II. 13.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
6_2013_5melléklet
30.84 KB
6_2013_6melléklet
45.31 KB
6_2013_4melléklet
112.9 KB
6_2013_2melléklet
20.15 KB
6_2013_1melléklet
406.6 KB
6_2013_3melléklet
91.56 KB
1_függelék
31.5 KB
6_2013_7melléklet
492.27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!