nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016 (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-10 - 2017-02-18
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016 (III.23.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelete módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


7/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelete módosításárólSárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45.§ (2) ba) pontjában, a 32.§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1. § (3) bekezdése a következők szerint kiegészül ezen rendelet 1. számú SZT-2 jelű szabályozási tervlap mellékletével:


   11. sz.     SZT-2. jelű              Sárbogárd, Millennium 2000 utca – Haladás út – 0225/15 hrsz árok – 0225/7 hrsz-ú út – vasút által határolt területre vonatkozó szabályozási tervlap


2. §. A HÉSZ 74. §-át megelőző cím az alábbiak szerint módosul:


Egyéb ipari területek általános előírásai


3. §. A HÉSZ a következő 77/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:


Gip/T1

Tervezett ipari terület

77/A. §

(1)       A Gip/T1 jelű építési övezetben az építési telkekre meghatározott határértékek:


Telekalakítás

telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár rendezés

Kialakítható legkisebb telekterület méret

5000 m2   

Legkisebb utcai telekszélesség

20,00 m

Beépítési mód

szabadonálló

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

50%,

Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság

3,00 – 10,50 m

Előkert

min. 15,00 m

Oldalkert

az OTÉK 35.§ (3) bekezdése szerinti távolság, de minimum 15,00 m

Hátsókert

min. 15,00 m

Zöldfelület legkisebb mértéke

25 %

Megengedett legnagyobb szintterületi-mutató

1,2


(2)       Az előkertben önálló portaépület elhelyezhető.


(3)       Az építési telkek zöldfelületein minimum 100 m2-enként 1 db nagy lombkoronát növesztő fát kell telepíteni.


4. § (1) Ezen rendelet alkalmazása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormány rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeit és jelmagyarázatát kell figyelembe venni.


(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a HÉSZ 1. § (1) bekezdése hatályát veszti.


(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a HÉSZ 1. § (3) bekezdése szerinti 2. sz. SZT/1.-17. jelű szabályozási tervlap, belterületi szabályzási tervlapjának ezen rendelet területi hatályára -:Sárbogárd, Millennium 2000 utca – Haladás út – 0225/15 hrsz árok – 0225/7 hrsz-ú út – vasút által határolt területre - vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik és helyükbe a ezen rendelet SZT-1 jelű mellékletét képező szabályozási tervlap lép.


(4) Ezen rendelet és mellékelte a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja szerint a (2) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba, előírásait az azt követően indult eljárásokban kell érvényesíteni.


Sárbogárd, 2016. március 11.
                                Dr. Sükösd Tamás                 Demeterné Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2016. március 23.

                                                                                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
860.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!