nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III. 19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-20 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III. 19.) önkormányzati rendelete
Jászberény Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Értelmező rendelkezések

  1. §


E rendelet alkalmazása tekintetében:

 1. Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy.
 2. Temetéssel kapcsolatos költségek: halott-szállítás költségei, hamvasztási költségek, sírhelyváltás, ravatalozás költségei, kegyeleti és vallási szertartás költségei, kegyeleti kellékek költségei.2.  Elhunytakról való megemlékezés


2.  §


Jászberény Város Díszpolgára, Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára, Jászberény Városért - Pro Urbe érdeméremmel díjazott természetes személy, Jászberény városban polgármesteri, alpolgármesteri tisztséget betöltő, illetve korábban betöltött személy, képviselő tisztséget betöltő, illetve korábban betöltött személy elhalálozása esetén

a) az elhunytról méltó módon meg kell emlékezni a Képviselő-testület következő rendes ülésén és Jászberény Város hivatalos honlapján meg kell jelentetni egy rövid megemlékezést,

b) a Jászberényi Polgármesteri Hivatal épületére a temetés napjára fekete zászlót kell kihelyezni,

c) a temetésen biztosítani kell a város méltó képviseletét. 1. Saját halottá nyilvánítás


3.  §


(1) A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) elhalálozása esetén saját halottjának nyilváníthatja:


a) Jászberény Város Díszpolgárát, Jászberény Város Tiszteletbeli Polgárát, Jászberény Városért - Pro Urbe érdeméremmel díjazott természetes személyt,


b) azon természetes személyt, aki a város életében kiemelkedő egészségügyi, gazdasági, kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, sport, szociális vagy egyéb társadalmi tevékenységet fejtett ki, vagy tevékenységével hozzájárult a város vagy az ország elismertségéhez.


(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításhoz az elhunyt hozzátartozójának jóváhagyását előzetesen be kell szerezni.


 1. §


(1) A 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást a polgármester és az önkormányzati képviselők kezdeményezhetik.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést a polgármesterből, alpolgármesterekből, az Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak elnökeiből álló munkacsoport haladéktalanul véleményezi.


(3) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról és az 5. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet összegének meghatározásáról - a (2) bekezdésben meghatározott munkacsoport vélemény alapján - a polgármester dönt.


 1. §


(1) A hozzátartozók szándékának és az elhunyt végakaratának figyelembevételével, az elhunyt hozzátartozójával való írásbeli megállapodás szerint az Önkormányzat a saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos temetéssel kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti mértékben viseli.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés általános tartalékából kell biztosítani. A temetéssel kapcsolatos – Önkormányzat által viselt – költségek összege a bruttó 500.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.


 1. §


Az Önkormányzat saját halottjának temetésével, kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról – a hozzátartozóval történő egyeztetés után – a polgármester gondoskodik.


4. Záró rendelkezések


 1. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 1. §

Hatályát veszti a Jászberény Város Napjának megállapításáról és a Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések adományozásáról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 17/A. §-a.Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
13.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!