nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (II.24.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-02-29
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (II.24.) Ör. számú rendelete
az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében, a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1.§

A rendelet személyi hatálya az Ebesi Polgármesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

Illetményalap

1/A §[1]

Az illetményalap összege 2020. évben 48.000.- Forint.


Illetménykiegészítés

2.§[2]

(1) Az érettségivel rendelkező köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.


Vezetői illetménypótlék

3.§

A vezető beosztású köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult. A pótlék mértéke a vezető alapilletményének 10%-a


Anyakönyvvezetők speciális juttatása

4. §

A házasságkötést végző anyakönyvvezetők a munkájukhoz kapcsolódó többletkiadások (ruházat) biztosítására a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott többletjuttatásra jogosultak.


Bankszámla hozzájárulás

5. §

A köztisztviselő havonta ezer forint bankszámla hozzájárulásra jogosult. A hozzájárulás kifizetése félévente, a félévet követő hónap 15. napjáig történik.


Szociális és kulturális juttatások, támogatások

6. §

 Valamennyi köztisztviselőt megilletik az alábbi szociális, kulturális juttatások:

  1. Illetményelőleg kifizetése engedélyezhető a határozatlan időre kinevezett köztisztviselő írásos kérelmére átmeneti anyagi gondjai enyhítésére. Az illetményelőleg legnagyobb összege a kérelmező köztisztviselő illetményének nettó összege. Az illetményelőleget a tárgyéven belül, legfeljebb hat hónap alatt kell visszafizetni.
  2. A Hivatal a szakember szükségletének biztosítása érdekében a munka mellett feladat- és munkakörében szakirányú iskolarendszerű oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben, illetve nyelvoktatásban résztvevő főfoglalkozású köztisztviselővel tanulmányi szerződést köthet a továbbtanulás támogatása érdekében.

Záró rendelkezések

7.§


Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.


8.§

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 6/2002. (III.27.) Ör. számú rendelete.


            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző[1]

A rendelet szövegét a 38/2019. (XII.12.) Ör. önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 38/2019. (XII.12.) Ör. önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.01-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!