nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
7/2016 (VIII.19..)
Hatályos:2016-08-20 -tól
7/2016 (VIII.19..)
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet

módosításáról


Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A  szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  13. §- első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig 30.000,- Ft települési támogatás illeti meg a gyermeket szülő anyát, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

.

2. § A Rendelet  14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat az adott évre szóló költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig az önkormányzat fenntartásában lévő intézménybe beíratott óvodás gyermek szülője, vagy törvényes képviselője részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, évente egy alkalommal, óvodáztatási támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek óvodai beíratásával, rendszeres óvodába járásával kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.


3. § A Rendelet  15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat az adott évre szóló költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon személyek részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, évente egy alkalommal, beiskolázási támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.


4. § A Rendelet 15/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A támogatás összege a szülő, vagy törvényes képviselő által megfizetett, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által átadott tankönyvcsomag költsége.


5. § A Rendelet  17/A. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig a 0-14 éves korú gyermek szülője, vagy törvényes képviselője részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át - kérelemre - december hónapban egyszeri települési támogatást állapít meg.


6. § A Rendelet  17/B. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező 65. életévét betöltött személy részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át - kérelemre - december hónapban egyszeri települési támogatást állapít meg.


7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vérteskethely, 2016. augusztus 18.
                         Tóth János                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

                       polgármester                                                                                    jegyzőKihirdetés napja: 2016. augusztus 19.

                                                                                                                      Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!