nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 17/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-01 - 2017-12-15
Tiszacsege Város Önkormányzata 17/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú széntámogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata

17/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú széntámogatásról


Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja a szociális célú széntámogatásra való jogosultság feltételeinek, a szén rászorultsági alapon történő szétosztása, eljárási szabályainak meghatározása

2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak.

2. A jogosultság feltételei

4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere — az elnyert támogatásból vásárolt 1597 mázsa szén mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — hivatalból indult eljárás alapján szociális célú szénre való jogosultságot állapít meg határozattal – ellenszolgáltatást nem igénylő módon - annak a személynek, aki

a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) időskorúak járadékában részesül, vagy

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, vagy gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személy támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az egyedül élőket.

(3) A szociális szénre való jogosultság egy háztartásból – függetlenül a jogosultak számától - csak egy személy részére állapítható meg.

5. §  (1) Nem jogosult szociális célú széntámogatásra – függetlenül a 4. § - ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) szénnel egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.3. A támogatás igénylésének menete

6.§ (1) Az eljárás hivatalból indul a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álló  aktív korúak ellátásában, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyekről vezetett nyilvántartások alapján.

(2) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 2,5 mázsa szén lehet.

(3) A polgármester a szociális célú széntámogatásra való jogosultság megállapításáról  határozatában legkésőbb 2017. január 31. napjáig dönt.

(4) A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a szén mennyiségét, valamint az átvétel idejét.


4. Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a szociális tűzifa-támogatásról szóló 26/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.


Tiszacsege, 2016. november 30.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!