nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 - 2016-06-01
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvétéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 617.540 ezer forintban állapítja meg.”


2. § Az Alaprendelet 3. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            272.189 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       213.469 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               12.056 e Ft

d) működési bevétel                                                                                  27.818e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                             22e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          14.700e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                75.612 e Ft

h) felhalmozási bevételek                                                                          1.674 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 607.401 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 10.139 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 584.602 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.938 e Ft-ban állapítja meg.”


3. § Az Alaprendelet 4. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       529.835 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                        273.779 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        59.386 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                             118.831 e Ft

   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            64.531 e Ft

   ae) egyéb működési célú kiadások                                                        11.656 e Ft

   af) elvonások és befizetések                                                                   1.652 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    67.345 e Ft

   ba) beruházások                                                                                    46.222 e Ft

   bb) felújítások                                                                                       21.123 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                     20.360 e Ft

   ca) tartalékok                                                                                        12.973 e Ft

   cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    7.387 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 614.840 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.700 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 46.222 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 21.123 e Ft-ban állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Aktív korúak ellátásai: 11.164 e Ft,

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások: 18.648 e Ft,

c) Egyéb szociális pénzbeli ellátások: 25.344 e Ft,

d) Elhunyt személyek hozzátartozóinak ellátása: 420 e Ft,

e) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások: 283 e Ft,

f) Köztemetés: 721 e Ft,

g) Családi támogatások: 7.951 e Ft”


4. § Az Alaprendelet 5. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 12.973 e Ft többletben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználását az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint állapítja meg:


a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                    12.973 e Ft

    aa) működési célú                                                                                12.973 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                                    0 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 12.973 e Ft-ban állapítja meg.”


5. § Az Alaprendelet 6. § (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 116 főben állapítja meg.”


6. § Az Alaprendelet 8. §, a 9. § (1), (3) és (4) bekezdés, a 10. § (1) és (3) bekezdés, valamint a 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 44.593 ezer forintban állapítja meg.


9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) központi irányító szervi                                                                       43.943 e Ft

b) működési bevétel                                                                                      202 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                   448 e Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 44.593 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 44.593 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.


10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                         44.593 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                          29.755 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          8.404 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                                 6.434 e Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 44.593 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


11. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.”7. § Az Alaprendelet 12. §, a 13. § (1), (3) és (4) bekezdés, valamint a 14. § (1) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 126.776 ezer forintban állapítja meg.


13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) központi irányító szervi támogatás                                                     111.949 e Ft

b) működési bevétel                                                                                 13.111 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                1.716 e Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 126.776 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 126.776 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.


14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) működési költségvetés                                                                       126.340 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                          74.709 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        20.680 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                               30.951 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              436 e Ft

   ba) beruházási kiadások                                                                             436 e Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 126.776e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


8. § Az Alaprendelet 16. §, a 17. § (1), (3) és (4) bekezdés, a 18. § (1) és (3) bekezdés, valamint a 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 602.063 ezer forintban állapítja meg.


17. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) önkormányzatok működési támogatásai                                            272.189 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       213.444 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               11.979 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 14.607 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            22 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    14.700 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                73.448 e Ft

h) felhalmozási bevételek                                                                          1.674 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 591.924 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 10.139 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 528.615 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.938 e Ft-ban állapítja meg.


18. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:


a) működési költségvetés                                                                       349.946 e Ft

      aa) személyi juttatások                                                                     169.315 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     30.302 e Ft

      ac) dologi kiadások                                                                            81.446 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         64.531 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                                       2.700 e Ft

      af) elvonások és befizetések                                                                1.652 e Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                    66.909 e Ft

     ba) beruházások                                                                                 45.786 e Ft

     bb) felújítások                                                                                     21.123 e Ft


c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   185.208 e Ft

     ca) tartalékok                                                                                      12.973 e Ft

     cb) finanszírozás                                                                               155.892 e Ft

     cc) ÁHT-n belüli finanszírozások megelőlegezése                              7. 387. e Ft

     cd) működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás   8.956 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 599.363 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.700 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 116 fő.”


9. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 13. melléklete helyében jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az Alaprendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.


10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2016. május hó 27. nap                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-16. melléklet az 5/2016. (V.27) önkormányzati rendelethez
427.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!