nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-01 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei ellátásról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátási forma a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei ellátás.


(2) A bölcsődei ellátás a Mesztegnyői Családi Bölcsőde (8716. Mesztegnyő, Kossuth L. u. 35.) keretében működtetett szolgáltatás útján történik, melynek ellátási területe Mesztegnyő település közigazgatási területére terjed ki.2. A bölcsődei szolgáltatás igénybevétele


2. § (1) A bölcsődei szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli felvételi kérelmet a Mesztegnyői Családi Bölcsődében a szolgáltatást nyújtóhoz kell benyújtani.


(2) A bölcsődei felvételről a szolgáltatást nyújtó, érdekellentét, panasz esetén a fenntartó dönt.


(3) A felvételi kérelem elbírálása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42/A. §-a alapján történik.


(4) Amennyiben a családi bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell nyilvántartásba venni, a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt írásban értesíteni kell.


(5) A családi bölcsődei felvételről a szolgáltatást nyújtó értesíti a kérelmezőt, és a szolgáltatás megkezdésekor a szülővel (törvényes képviselő) írásbeli megállapodást köt. A megállapodás megkötésekor a családi bölcsődei szolgáltatással kapcsolatban a szülő (törvényes képviselő) tájékoztatást kap, amelynek megismeréséről írásban nyilatkozik a megállapodás aláírásával.3. A bölcsődei szolgáltatás megszűnése


3. § A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt.-ben meghatározott eseteken túl:

a) a határozott idejű elhelyezés esetén megjelölt időtartam elteltével,

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével,

c) a bölcsőde házi rendjének súlyos és ismételt megszegése esetén,

d) ha az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.4. A bölcsődei szolgáltatás díjai


4. § (1) Mesztegnyő Községi Önkormányzat a bölcsődei gondozást térítésmentesen biztosítja.


(2) A bölcsődei étkezésért térítési díjat kell fizetni, a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait külön önkormányzati rendelet határozza meg.


(3) A bölcsőde a napközbeni ellátás keretén belül más szolgáltatást nem biztosít.5. Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet 2018. október 01. napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő 2018. szeptember 26.            Nagy László Péter                                                                        Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                                  jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. szeptember 27. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2018. szeptember 27.

                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                         jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!