nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 12/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-16 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 12/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önk. rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§(6) c)pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,

- a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

- Honvédelmi Minisztérium, mint a honvédelemért felelős miniszter,

- Tiszacsege Város a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek

véleményének kikérésével – a Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. § (3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti az ingatlantulajdonost.”


2. §


A Rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„34. § (2) A dokumentáció tartalmát a polgármester ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek a polgármester megszünteti a bejelentési eljárást.”


3. §


A Rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„34. § (3) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester feltétellel vagy anélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha az nem felel meg a településképi követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe.”


4. §


A Rendelet VII. fejezethelyébe a következő fejezet lép: 


„VII. fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG

28. A településképi kötelezési eljárás, a településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei, mértéke


35.§

(1) A településképi követelmények teljesítése érdekében a polgármester – hivatalból vagy kérelemre – településképi kötelezési eljárást folytat le.

(2) A településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció betartását a polgármester ellenőrzi.

(3)  A településképi követelményekkel szembeni mulasztásokat, amennyiben a polgármester tudomására jut, kivizsgálja, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján jár el.

(4)   A településképi követelmények be nem tartása esetén a polgármester településkép-védelmi bírságot szabhat ki az ingatlantulajdonosra, mely többször is kivethető, amíg a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(5) 

(6)      A településkép-védelmi bírság összege

a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 100. 000 - 200.000 forint,

b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 50.000 - 100.000 forint,

c) egyéb településképi követelmény és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 20.000 - 50.000 forint,

d) minden más esetben 10.000 - 20.000 forint.


29. A településkép-védelmi bírság a kiszabásának és behajtásának módja


36. §

(1) A polgármester a településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a közigazgatási szabálysértések szankciójának átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján dönt a bírság 35 § (6) szerinti összegéről.

(2) A településkép-védelmi bírság befizetésének módja:

a) a bírságot a bírság összegét megállapító határozatban meghatározott határidőre és az abban megjelölt módon kell teljesíteni.

b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény végrehajtási szabályai alapján kell eljárni.”


5. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2019. július 16-án lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.Tiszacsege, 2019. július 15. 
                                            Szilágyi Sándor                                                             dr. Bóné Mónika

                                              polgármester                                                                         jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
119.39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!