nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV.15.) rendelete
Hatályos:2015-04-15 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV.15.) rendelete
a közterület tisztán tartásáról, valamint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (VIII.19.) rendelet módosítása

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének

8/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a közterület tisztán tartásáról, valamint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

szóló 8/2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet módosításárólAkasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48.§ (4) bekezdés b) pontjában, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a 8/2014. (VIII.19.) KT számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) a következők szerint módosítja:1. §


(1) A rendelet 7. § (11) bekezdése hatályát veszti.2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


            Suhajda Antal                                                                         Varga Béláné

             polgármester                                                                               jegyző


A rendeletet kihirdettem.


Akasztó, 2015. április 15.


                                              

                                               Varga Béláné

                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!