nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-28 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

                               

1.§.


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A költségvetés címrendjét az 1. melléklete tartalmazza


                                                                     

   2.§.


  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi kiadási és bevételi  főösszegét  330.824.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként :

      a.)önkormányzatok működési támogatásai                                                   71.068  e Ft

      b.)működési célú támogatások államháztartáson belülről                             28.287 e Ft

      c.)felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         60.796 e Ft 

      d.)közhatalmi bevétel                                                                                     52.377 e Ft                   

      e.) egyéb működési bevételek                                                                        16.038 e Ft

      f.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           142 e Ft


(2a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként:

     a.)előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                       17.662 e Ft

     b.)forgatási célú értékpapír értékesítése                                                           13.197 e Ft

     c.)államháztartáson belüli megelőlegezés                                                          2.199 e Ft

     d.)irányítószervi támogatás                                                                               69.028 e Ft

               


(3) Az önkormányzat összesített 2014.évi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.melléklet tartalmazza


(4)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

  a.) működési kiadások                                                                             170.430  e Ft

ezen beül:

      aa.) személyi juttatások                                                                           79.595 e Ft

      ab.) munkaadókat terhelő járulékok                                                          18.965e Ft

      ac.) dologi kiadások                                                                                   50.331 e Ft

      ad.) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 6.445 e Ft

      ae.) egyéb működési kiadások                                                                    15.064 e Ft


b.) felhalmozási kiadások                                                                              79.167 e Ft

      ba.) beruházás                                                                                               4.418 e Ft

      bb.) felújítások                                                                                            74.349 e Ft

      bb.) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            400 e Ft


c.) finanszírozási kiadások                                                                              81.227 e Ft

     ca.) forgatási célú értékpapír vásárlás                                                          10.000 e Ft       

     cb.)államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                             2.199 e Ft

     cc.)irányítószervi támogatás folyósítása                                                       69.028 e Ft


(5)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.évi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.melléklet tartalmazza.


(6)Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékát és céltartalékát a 4. melléklet tartalmazza.


(7)Az önkorményzat 2014. évi költségvetésének egyenlege nulla.


(8) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény ( a továbbikaban: Stabilitási tv.) 3.§.(1) bekezdése szerinti  adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.


(9) A képviselő-testület az önkormányzat által 2014. évben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben állapítja meg.


(10) Az önkormányzat 2014.évi összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.


3.§.


(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 60.182 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként :

a.) működési kiadások                                                                                 59.964 e Ft

ebből:

    aa.) személyi juttatások                                                                           37.936 e Ft

   ab.) munkaadót terhelő járulékok                                                              9.256 e Ft

   ac.) dologi kiadások                                                                                 12.777 e Ft

(3)  A Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként :

a.) működési célú támogatás államháztartáson belülről                               6.442 e Ft


(3a) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként :

a.)  előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     546 e Ft

b.) irányítószervi támogatás                                                                           53.194 e Ft.


(4) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal  2014.évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.


(5)A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Hivatal 2014.évi engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:


4.§.(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 16.529 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként :


a.) működési kiadások                                                                                 16.529 e Ft

ebből:

    aa.) személyi juttatások                                                                           10.864 e Ft

   ab.) munkaadót terhelő járulékok                                                              2.952 e Ft

   ac.) dologi kiadások                                                                                   2.713 e Ft

(3)  Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként :

a.) működési bevételek                                                                                    695 e Ft


(3a) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014 .évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként :

a.) irányítószervi támogatás                                                                           15.834 e Ft.


(4) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.


(5)A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) átlagos statisztikai állományi létszám : 3,5 fő

b.) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 4 fő5.§.


Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.


6. §.


A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg


7.§


(1)A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, valamint az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát minden esetben fenntartja magának.

(2)A gazdálkodás során év közben létrejött, feladattal nem terhelt költségvetési bevételei többletet a bevételi előirányzat megemelése mellett az általános tartalék növelésére kell fordítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti bevételi többletet befektetési jegy vásárlás ill. pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.

(4) A gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja elsősorban a szabad pénzeszközökből vásárolt befektetési jegy visszaváltása.

(5) A (3)-(4) bekezdés szerint pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület 20 millió forint értékhatárig a polgármester határkörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


                                                                                      8 .§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.Uraiújfalu,2014. február 5.


                                            Vargyai Vilmos                                Dr. Husz Norina

                                              polgármester                                        jegyző

  Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
18.54 KB
4. melléklet
42.87 KB
5. melléklet
24.08 KB
8. melléklet
11.1 KB
9. melléklet
20.67 KB
2. melléklet
69.5 KB
3. melléklet
79 KB
6. melléklet
98 KB
7. melléklet
98.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!