nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.22..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-23 - 2018-08-26
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.22..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Tar Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tar Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére, a Tari Örökzöld Óvodára.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § (1) Tar Község Önkormányzatának képviselő-testülete önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 466 135 103 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  466 135 103 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   466 135 103 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:  0  forint.


3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           107 539 929 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              0           forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 20.000.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    11 716 238 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 8 000 000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    0          forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             0           forint,

h) B8. Finanszírozási bevétel                                                                318 878 936   forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                   466 135 103   forint.


(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                 128 258 374  forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:       337 876 729 forint,


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:          139 256 167 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:     326 878 936 forint.


(4) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza Tar Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét.


(5) A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza Tar Község Önkormányzata költségvetési mérlegét.


(6) A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza Tar Község Önkormányzata költségvetési szervére vonatkozó költségvetési mérlegét (Tari Örökzöld Óvoda).


(7) A rendelt 4. számú melléklete tartalmazza Tar Község Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási tervét.


(8) A rendelet 5. számú melléklete tartalmazza Tar Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban.


(9) A rendelet 6. számú melléklete tartalmazza Tar Község Önkormányzata közvetett támogatásait.


(10) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.


(11) A rendelet 10. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait.


(12) A rendelet 11. számú melléklete tartalmazza a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   61.459.488 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  11 738 281 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        46 450 542 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4 150 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 16 201 846 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              26 030 698 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                296 441 648 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                              3.661 990 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      466 135 103 forint.


(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                  146 662 757 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                           323 472 346 forint.


 (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:               140 000 767 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:          326 134 336 forint.


5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Településfejlesztési terv        2 540 000 Ft,

ab) Térfigyelő kamerarendszer kialakítása 6 738 620 Ft,

ac) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  200 000 Ft,

ad) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak    fejlesztése 9.052.098 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Szovjet katonai sírok 1.000.000 forint,

bb) Útépítés (adósságkonszolidáció keretében: Madách, Kossuth, József Attila, Petőfi      út)  19.944.229 Ft,

bc) Vis Maior pályázat saját erő 3.000.844 Ft,

          bd) VP-6-7.4.1.1-16 Kossuth út 2 – Tari Civil Ház felújítása 5 408 842 Ft,    

          be) TOP-4.2.1-15 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastruktúrájának        fejelsztése Taron pályázat 40 085 708 Ft,

          bf) TOP-1.2.1-15-NG1-2016-0019 Turisztika Mátra Nyugati kapuja 195 643 500 Ft,

          bg) TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 Tar Háziorvosi Rendelő 9 954 465 Ft,

          bgy) Kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása (művelődési ház) 2 657 000 Ft,

          bh) Orvosi bérlakás villany-vezetékelése 700 000 Ft,

          bi) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Tuzson és Rákóczi út) 17 647 060 Ft,

          bj) Gyalogos átkelőhely kialakítása az óvoda előtt 2 000 000 Ft,

          bk) VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac pályázat 7 500 000 Ft,

          bl) buszmegálló térkövezése 800 000 Ft.


6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:


a) Felsőoktatásban tanulók támogatása, első nyelvvizsgát megszerzők támogatása,

babakötvény          300 000 Ft

b) Köztemetés       300 000 Ft

c) Önkormányzat saját hatáskörben adott rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás 2 500 000 Ft

d) Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 900 000 Ft

e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 150 000 Ft.7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1 000 000 forint, melyből:

a) az általános tartalék 1 000 000 forint.(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 8. számú melléklet tartalmazza.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.


Az önkormányzat összesített létszámkerete az átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 8 + 6 = 14 fő


COFOG

ALKALMAZOTT FŐ (fő)

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

1

Város és községgazdálkodás

1

Család- és nővédelem

2

Intézményi étkeztetés

2

Könyvtári szolgáltatások

1

Köztemető

1

Tari Örökzöld Óvoda

6(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 15 fő.


10. §  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  744 600 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 744 600 forint többlet.

3. Tari Örökzöld Óvoda költségvetése11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Tari Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 43 297 000 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Tari Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege  43 297 000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege   43 297 000 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0  forint.


12. § (1) A Tari Örökzöld Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 0          forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             0          forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     0          forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     311 329  forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   0           forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                0           forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         0           forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                           42 985 671  forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                     43 297 000  forint.


(2) A Tari Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                  43 297 000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                              0           forint,


 (3) A Tari Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                  311 329 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                       0  forint,

c) finanszírozási költségvetési bevételi előirányzat:      42 985 671 forint.13. § (1) A Tari Örökzöld Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   27 499 326 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   5 470 142 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        10 327 532 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      0               forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    0               forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 0               forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   0               forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                              0               forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        43 297 000 forint.


(2) A Tari Örökzöld Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 43 297 000 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:    0    forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0    forint.


(3) A Tari Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 43 297 000 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:       0      forint.


14. § A képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  6 fő.


15. § A Tari Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 42 985 671 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

c) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenleg 42 985 671 forint többlet.4. Az önkormányzat saját költségvetése16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 464 971 000 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 464 971 000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   464 971 000 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0  forint.


17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           107 539 929  forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             0              forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  20 000 000  forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     11 404 909  forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                  8 000 000  forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  0              forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0              forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                             318 026 162 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                     464 971 000 forint.


(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:              127 947 224 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:   337 023 776 forint.


(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 138 944 838 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 8 000 000 forint,

c) finanszírozási bevétel előirányzat: 318 026 162 forint.


18. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   33 960 162 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    6 268 749 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        36 123 010 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4 150 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 16 201 846 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              26 030 698 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    296 441 648 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    0          forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                            45 794 887 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     464 971 000 forint.


(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:  142 498 654 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 322 472 346 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 96 703 767 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 322 472 346 forint.

c) finanszírozási kiadási előirányzat: 45 794 887 forint.


19. § A Képviselő-testület a Tari Szabadidős Egyesület számára 2018. évben

(1) 1.000.000 forint támogatást biztosít, melyet elsősorban bírói és nevezési díjakra, másodsorban utazási költségekre, sport felszerelések vásárlására lehet felhasználni.

Az önkormányzat a támogatás feltételeként szabja, hogy a támogatott egyesület az Önkormányzatnak 2019. január 31-ig számoljon el.


(2) Egyéb szervezetek támogatására a Képviselő-testület 1.415.000 forintot biztosít

a) Tari Polgárőr Egyesület                                        200.000 forint,

b) Tari Nyudíjas Egyesület                                       120.000 forint,

c) Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület       150.000 forint,

d) Tar Lőrinc baráti kör                                              75.000 forint,

e) Egy a célunk Tarért Egyesület                                120.000 forint,

f) Alcatraz zenekar                                                         50.000 forint,

g) Római Katolikus Plébánia Tar                                500.000 forint,

h) Egyéb civil szervezetek támogatása                        200.000 forint.


A Képviselő-testület a 2018. évi támogatások folyósításának feltételeként szabja minden támogatott szervezet esetében, hogy a 2018-ben kapott támogatás felhasználásával 2019. január 31-ig számoljon el.


20. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó- közfoglalkoztatottak nélküli- létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

     a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.


(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 15 fő.5. Adósságot keletkeztető ügylet21. § Az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0  ezer forint.


22. § Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok23. § (1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(2) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig vállalhat kötelezettséget.


(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A 10 millió feletti összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

25. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.


 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.26. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


27. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a többletbevételi előirányzatainak felhasználását kiadásaira köteles fordítani, saját hatáskörben megemelheti amelyről a képviselő-testületet tájékoztatni köteles továbbá kezdeményeznie kell a költségvetési rendelet módosítását.


28. § A képviselő-testület a 26. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 27. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.29. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.7. Záró rendelkezések30. § E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
109.5 KB
2.sz. melléklet
115 KB
3.sz. melléklet
110 KB
4,sz.melléklet
20.87 KB
5.sz.melléklet
16.78 KB
6.sz.melléklet
16.63 KB
7.sz.melléklet
20.78 KB
8.sz.melléklet
35 KB
9.sz.melléklet
13.6 KB
10.sz.melléklet
13.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!