nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-29 - 2015-08-29
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


1. Módosító rendelkezések


1. §


A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyen hatáskörét a polgármesterre ruházza az alábbi szociális ellátások tekintetében:

  1. települési támogatás
  2. rendkívüli települési támogatás
  3. méltányossági települési támogatás
  4. étkeztetés
  5. köztemetés”

2. §


Az önkormányzati rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:


„3. Települési támogatás


10. § A polgármester az e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapít meg. Települési támogatás biztosítandó gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz vásárlásához, téli tüzelőanyag vásárláshoz, felhalmozott közüzemi számlatartozás mérsékléséhez.


11. § Települési támogatásra jogosult az a kérelmező akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregség nyugdíj legkisebb összegének
150 % - át, egyedülálló esetén a 200 % - át.


12. § A települési támogatás legkisebb összege 5. 000 forint, legmagasabb összege 20. 000 forint.


13. § A települési támogatás a jogosult családjában évente négy alkalommal állapítható meg.”


3. §


Az önkormányzati rendelet a következő 3/A alcímmel egészül ki:


„ 3/A. Rendkívüli települési támogatás


14. § (1) A polgármester a Szt. 45. § (3) - (4) bekezdésben meghatározottak alapján rendkívüli települési támogatást állapít meg. Rendkívüli települési támogatás biztosítandó különösen betegséghez, kórházi ápoláshoz, halálesethez, káresemény elhárításához, gyermekszületéshez, óvodakezdéshez, iskolakezdéshez.


(2) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 5. 000 forint, legmagasabb összege 20. 000 forint.


15. § (1) Halálesethez kapcsolódó rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: temetési települési támogatás) jogosult az kérelmező, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.


(2) A temetési települési támogatás összegét 20. 000 forintban kell megállapítani.


16. § (1) Az óvodakezdéssel járó kiadások enyhítésére való tekintettel óvodakezdéshez kapcsolódó egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: óvodakezdési települési támogatás) jogosult a 2015/2016 – os óvodai nevelési évben aktív óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek.


(2) Az óvodakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám nyújthatja be.


(3) Az óvodakezdési települési támogatás összegét gyermekenként 10. 000 forintban kell megállapítani.


(4) Az óvodakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtási határideje 2015. december 31.


17. § (1) Az iskolakezdéssel járó költségek és az anyagi terhek csökkentése érdekében iskolakezdéshez kapcsolódó egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: iskolakezdési települési támogatás) jogosult a 2015/2016 – os tanítási évben alapfokú, középfokú vagy felsőfokú a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányait megkezdő vagy folytató, aktív tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét még be nem töltött gyermek.


(2) Iskolakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám vagy a nagykorúvá vált gyermek nyújthatja be.


(3) Az iskolakezdési települési támogatás összegét gyermekenként 20. 000 forintban kell megállapítani.


(4) Az iskolakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtási határideje 2015. december 31.


18. § A gyermekszületéshez kapcsolódó egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: születési települési támogatás) jogosult a gyermekét szülő nő a gyermek születését követően.


(1) A születési települési támogatás összegét gyermekenként 20. 000 forintban kell megállapítani.”


4. §


Az önkormányzati rendelet 4. alcíme helye a következő alcím lép:


„ 4. Méltányossági települési támogatás”

5. §


Az önkormányzati rendelet a következő 40 – 41. § - sal egészül ki:


„40. § A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2015. augusztus 28 – án folyamatban lévő ügyben e rendelet 2015. augusztus 28 – án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.


41. § A települési támogatásra való négy jogosultsági alkalom kimerítése tekintetében figyelembe kell venni e rendelet 2015. augusztus 28 – án hatályos rendelkezései alapján megállapított rendkívüli települési támogatást.”


6. §


(1) Az önkormányzati rendelet 19. § - ában a „rendkívüli települési támogatás” szövegrész helyébe a „méltányossági települési támogatás” szövegrész lép


(2) Az önkormányzati rendelet 20. § - ában a „méltányossági rendkívüli települési támogatás” szövegrész helyébe a „méltányossági települési támogatás” szövegrész lép.


(3) Az önkormányzati rendelet 21. § - ában a „méltányossági rendkívüli települési támogatást” szövegrész helyébe a „méltányossági települési támogatást” szövegrész lép.


(4) Az önkormányzati rendelet 23. § - ában a „méltányossági rendkívüli települési támogatás” szövegrész helyébe a „méltányossági települési támogatás” szövegrész lép.


(5)  Az önkormányzati rendelet 23. § - ában a „rendkívüli települési támogatásra” szövegrész helyébe a „települési támogatásra” szövegrész lép.


(6) Az önkormányzati rendelet 24. § - ában a „méltányossági rendkívüli települési támogatás” szövegrész helyébe a „méltányossági települési támogatás” szövegrész lép.


(7) Az önkormányzati rendelet 25. § - ában a „méltányossági rendkívüli települési támogatás” szövegrész helyébe a „méltányossági települési támogatás” szövegrész lép.


7. §


Az önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. Záró rendelkezések


8. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
295.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!