nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016 (XII.13.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-12-14 - 2016-12-15
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016 (XII.13.) Ör. számú rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 23/2016. (XI. 24.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 23/2016. (XI. 24.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §

A R. 2. §-a az alábbiakra módosul:


„A támogatás feltételei

2. §

(1) Az önkormányzat legfeljebb 5 m³ vissza nem térítendő természetbeni támogatást; tűzifát biztosíthat annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 70.000.- Ft-ot és hasznosítható vagyona nincs.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek esetében az ellátás biztosítása különösen indokolt azon kérelmező számára, aki

a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

c) időskorúak járadékára jogosult, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősül, vagy

e) 70 éven felüli egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas, vagy

f) igazoltan fennálló hiteltartozása van, amely a létfenntartást veszélyezteti, vagy

g) az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási települési támogatásban részesül vagy

h) rehabilitációs ellátásban részesül.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A támogatást 0,5 m³-es (amely 5 q mennyiségnek felel meg) léptékben kell meghatározni.”


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. §

E rendeletnek a szabályait a hatálybalépéskor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!