nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 24/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 24/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, akik részére Tiszacsege Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai


2. § (1) a) Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat, tárgyévre vonatkozóan,

b) a polgármester az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat terhére 3.000 ezer Ft-ot meg nem haladó támogatási összegek tekintetében.

(2) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,

b) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

(3) A támogatás formája lehet:

1.  visszatérítendő,

2.  vissza nem térítendő.3. § (1) Az 1. melléklet szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott támogatási kérelmekről a polgármester a tárgy negyedév utolsó soros képviselő-testületi ülésén tájékoztatja a képviselő-testület tagjait.

(3) A rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott támogatás iránti kérelmeket a polgármester döntéshozatal céljából a képviselő-testület elé terjeszti.

(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.

(5) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint történik.

(6) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.4. § (1) Az Önkormányzat a Támogatottal írásban támogatási megállapodást köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját. Az Önkormányzat a támogatási megállapodást közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.

(2) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a támogatási megállapodás mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie és alá kell írnia.

(3) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a támogatás megítélésére jogosult dönt.


5. §  (1) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.


6. § A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.


7. § (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(2) A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.


8. § (1) A Támogatott által benyújtott elszámolást a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda (munkatársai ellenőrzik, melynek során hiánypótlásra szólíthatják fel a Támogatottat.

(2) A támogatás megítélésre jogosult dönt az elszámolás elfogadásáról és igazolja a szakmai megfelelőséget.

(3) Az elutasított vagy részben elutasított elszámolás összegét a Támogatott köteles visszafizetni az önkormányzat részére.


9. § A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő- testületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.3. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai


10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

  1. 200.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve az alapítvány forrás átvételét,
  2. 200.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a forrás átvételről a képviselő-testület dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.4. Záró rendelkezés

 11. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_24_2014
39.44 KB
2_melléklet_24_2014
59.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!