nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-08-19 - 2017-08-20
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete
a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendeletének módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében továbbá a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja


1 §

(1) A R. 7. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi 7.) és 8.) ponttal:

„7.) Idősek települési támogatása

  8.) Beiskolázási települési támogatás”


(2) A 7. § (3) bekezdése az alábbira módosul:

„(3) Az (1) bekezdés 2.), 3.), 4.), 7.) és 8) pontjában meghatározott ellátásról – átruházott hatáskörben – a Polgármester dönt.”


2. §

A R. 8. § (1) bekezdése a következőre módosul:

„(1) Valamennyi települési támogatási forma – a 7. § (1) bekezdés 7.) és 8.) pontjában szabályozott ellátások kivételével – pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható.”


3. §

A R. kiegészül az alábbi 13/B. §-szal:


„13/B. §

Idősek települési támogatása


(1) Idősek települési támogatása nyújtható Ebes Község területén életvitelszerűen élő azon 65 éves kor feletti személyeknek, akiknek a családjában (nyilatkozatuk alapján) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj nyolcszorosát.

(2) A támogatás összege évente a


a.) nőtlen, hajadon, elvált vagy özvegy családi állapotú kérelmezők esetén 3.000.- Ft/fő.

b.) házaspárok esetén 2.000.- Ft/fő.4. §

A R. kiegészül az alábbi 13/C. §-szal:

„13/C. §

Beiskolázási települési támogatás


(1) Beiskolázási települési támogatásban részesülhet

a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, vagy

c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét.

(2) A beiskolázási települési támogatás évente egy alkalommal adható és összege személyenként 3.000.- Ft pénzbeli ellátás.

(3) A támogatásra irányuló kérelem a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, a tárgy év szeptember és október hónapban nyújtható be, amelyhez csatolni szükséges az (1) bekezdés szerinti tanulói jogviszony fennállását igazoló dokumentumot.”


5. §

A R. kiegészül az 1. számú mellékletben szereplő 9. számú melléklettel.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
59.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!