nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-03 - 2019-06-04
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a tulajdonjog gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről szóló 7/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a tulajdonjog gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről szóló 7/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. kiegészül az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel.  


2. §


Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„8. §. (1) A képviselő-testület – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – dönt az önkormányzati vagyon:

a) elidegenítéséről,

b) megterheléséről,

c) vállalkozásba való beviteléről,

d) hasznosításáról.

(2) Önkormányzati tulajdonú ingatlant a mindenkori hatályos központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatáron felül értékesíteni vagy hasznosítani kizárólag versenyezetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

 (2a) A versenyeztetési eljárást a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásrendnek megfelelően kell lefolytatni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő ingatlanokat pályázat vagy hirdetmény útján, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára is figyelemmel lehet értékesíteni vagy hasznosítani.

 (3a) Több ajánlat beérkezése esetén a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásrendnek megfelelően versenyeztetési eljárást vagy egyszerűsített versenyeztetési eljárást kell lefolytatni.

 (4) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű önkormányzati ingatlan elidegenítésére, megterhelésére, hasznosítására, vállalkozásba történő bevitelére, alapítványnak történő átengedésére vonatkozó szerződések, megállapodások megkötésére a képviselő-testület – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – a Polgármestert hatalmazza fel.

(5) A 100.000,- Ft értékhatár alatti ingó vagyontárgyak elidegenítésére – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – a képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.

(6) Az értékesítésre vagy hasznosításra szánt ingatlanok forgalmi értékét 180 napnál nem régebbi ingatlanszakértői vélemény figyelembevételével kell megállapítani.

(7) Egyéb vagyonelemek esetén az érték megállapításánál a könyv szerinti értéket kell irányadónak tekinteni.”


3. §


Az R. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint, önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható.”


4. §


(1) Ez a rendelet 2019. június 3. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. május 22.Szabóné Karsai Mária

polgármesterDr. Morvai Gábor

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
151.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!