nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-26 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
CSIBRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2017.(III.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csibrák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §

Az 1/2017.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2.§. helyébe  az alábbi rendelkezés lép:


KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése


  1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:


A költségvetés bevételei és kiadásai


A képviselő-testület az önkormányzat  2017. évi költségvetésének


a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                                    58.073.940 Ft

aa) költségvetési bevételét                                                                            50.023.791 Ft

     -ebből felhalmozási bevétel                                                                        6.427.446 Ft

ab.) finanszírozási bevételei                                                                            8.050.149 Ft


b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                                     58.073.940  Ft

ba) működési költségvetési összes  kiadása:                                                     50.595.288 Ft

- Személyi jellegű kiadások:                                                                             17.356.083 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                            2.969.946 Ft

- Dologi jellegű kiadások:                                                                                  17.077.785 Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                            2.940.811 Ft

- Egyéb működési célú kiadások                                                                         9.592.555 Ft

  bb) felhalmozási költségvetési kiadása                                                               7.478.652 Ft

- beruházások előirányzata:                                                                                6.651.640 Ft

- felújítások előirányzata:                                                                                         17.012 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:                                         0 Ft

   összegben került megállapításra.


c)  Finanszírozási kiadások előirányzata                                                               1.468.108 Ft

összegben került megállapításra.


költségvetési hiánya:                                                                                                       0 Ft

da) működési költségvetési hiánya                                                                 -1.051.206 Ft

db) felhalmozási költségvetési hiánya:                                                            1.051.206 Ft


e) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványa:                                          7.335.866 Ft

ea) e) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványa:                                                                         7.335.866 Ft,

eb) e) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványa:                                                                                      0 Ft

   

f) a finanszírozási célú műveletek bevétele:                                                           8.050.149 Ft

fa) f) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele:               8.050.149 Ft


g) finanszírozási célú műveletek kiadása:                                                             1.468.108 Ft

   ga) g) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                       

         kiadása:                                                                                                      658.108 Ft,

  gb) g) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

         kiadása                                                                                                       810.000  Ft

összegben került megállapításra.

2.§.A rendelet 3.§. (1-2) és (6-7)bekezdés helyébe  az alábbi rendelkezések lépnek:


(1)  A Képviselő-testület a megállapított 2017 évi  kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási  kiadások szerinti részletezését, tartalmazó  1. melléklete  helyébe az alábbi módosított 1. melléklet lép.


(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott, az önkormányzat bevételeinek részletezését tartalmazó 2. melléklet  helyébe az alábbi 2. melléklet lép, a 3. mellékletet a módosítás nem érinti.


(3) Az önkormányzat kiadásait, és bevételei   kormányzati funkciókénti bontásban tartalmazó 8. melléklet helyébe az alábbi 8./A és 8/B. melléklet lép.


(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen tartalmazó    9.  melléklet  helyébe az alábbi 9. melléklet lép.


3.§.


Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2018. május 24. napján tartott ülésén alkotta meg.Kardos János

Horváthné Tóth Valéria

polgármester

jegyző

Z á r a d é k:


A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Csibrák, 2018. május 25.
Horváthné Tóth Valéria

Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2.és 8/A.8/B.
112.5 KB
9
64.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!