nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (II.26.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2014-02-26 - 2014-12-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (II.26.) Ör. számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Ebes községi önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


 1. §.

A rendelet hatálya kiterjed:

                  a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

                  az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.


 1. §.


 1. A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
 2. Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.


Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói


 1. §.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 641.826 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 641.826 e Ft-ban állapítja meg a 2./Ö számú mellékletek szerint.
 2. Az önkormányzat  2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 625.193 e Ft.
 3. A polgármesteri hivatal 2014.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 66.972 e Ft.
 4. Az Alapszolgáltatási Központ 2014.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 39.512 e Ft.
 5. A Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 107.218 e Ft.
 6.  Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási mérlegeit a 3/a és 3/b. számú mellékletek tartalmazzák.
 7. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 133,64 főben állapítja meg a 4/Ö. számú melléklet szerint. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámadatait a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
 8. Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 64,14 fő.
 9. Az önkormányzat az általa irányított Benedek Elek Óvodánál 2014. évben önálló intézményi közfoglalkoztatást szervez, melynek átlagos statisztikai állományi létszáma 2,25 fő.Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai


 1. §.


 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek

         Intézményi működési bevételek                                                 22.744 e Ft

         Önkormányzat sajátos működési bevételei                               277.100 e Ft

         Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                     8.702 e Ft

         Támogatások, kiegészítések                                                    161.328 e Ft

         Támogatás értékű bevételek                                                        7.851 e Ft

         Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                 125.466 e Ft

         Finanszírozási bevételek                                                            22.002 e Ft

        

  

   2.) Kiadások

         Működési kiadások                                                               209.860 e Ft

         Felhalmozási célú kiadások                                                  217.264 e Ft

         Tartalékok                                                                                 1.000 e Ft

         Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.                        197.069 e Ft


 1. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.)Bevételek

   Intézményi működési bevétel                                                           22 e Ft       

         Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                          1.461 e Ft

         Önkormányzati támogatások                                                     65.489 e Ft


      2.)Kiadások

        Működési kiadások                                                                  65.511 e Ft

        Felhalmozási célú kiadások                                                       1.461 e Ft


(3)Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


  1.)Bevételek       

         Intézményi működési bevételek                                             10.427 e Ft

         Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                        279 e Ft     

         Önkormányzati támogatások                                                     28.806 e Ft


      2.)Kiadások

        Működési kiadások                                                                  39.233 e Ft

        Felhalmozási célú kiadások                                                          279 e Ft


(4)Benedek Elek Óvoda 2014.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


     1.)Bevételek   

     Intézményi működési bevételek                                                   6.184 e Ft

     Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                         1.511 e Ft

  

    Önkormányzati támogatás                                                          99.523 e Ft

   

    2.)Kiadások

    Működési kiadások                                                                   105.707 e Ft

    Felhalmozási célú kiadások                                                          1.511 e Ft


(6)Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

      

 1. §.
  1. Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek támogatását a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
  2. A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési előirányzatokat célonként a 7/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
  3. Az önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szervek költségvetései a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXC IV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaznak.


Általános és céltartalékok


 1. §.

A Képviselő- testület az önkormányzatnál az általános tartalékot 1.000 e Ft összegben állapítja meg.


Az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának szabályai


 1. §.

(1)A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó szakfeladatok vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) Halaszthatatlan esetekben a kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A 7. §. (1)-(2)-(3) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.


 1. §.


Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 1. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.


 1. §.

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.


 1. §.

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek.

Változó kiadásoknak kell tekinteni ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Az önállóan gazdálkodó intézmények 2013. évi egyéb pénzmaradványa felhasználásáról a Képviselő- testület külön rendeletben dönt.

(4) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.


12. §


Az önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.


Záró rendelkezések


13.§.


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.


Ebes, 2014. február 03.               Szabóné Karsai Mária s. k.                                           Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                   jegyzőA rendelet kihirdetve:

Ebes, 2014. február 26.
                                                                                      Dr. Hajdu Miklós

                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2 sz. melléklet
44.5 KB
3 a sz. melléklet
33 KB
3 b sz. melléklet
33.5 KB
4 sz. melléklet
38.5 KB
5. sz. melléklet
34 KB
6. sz. melléklet
19 KB
7 a sz. melléklet
20 KB
7 b számú melléklet
33 KB
8 számú melléklet
28.5 KB
9 számú melléklet
38 KB
10 számú melléklet
25.5 KB
11 számú melléklet
25.5 KB
12 számú melléklet
38.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!