nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-24 -tól
Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.23.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtandó egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztafalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 32. § (3) bekezdésében, a 45. § - ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

1.      §

 

Pusztafalu Község Önkormányzatának képviselő- testülete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtandó egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban Rendelet) a következők szerint módosítja.

 

2.      §

 

A Rendelet 8. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

(9) A képviselő- testület a szociális rászorultságra tekintettel pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli támogatás odaítéléséről dönthet.

 

(10) A képviselő testület a (9) bekezdésben meghatározott támogatás odaítéléséről, valamint a támogatás mértékéről képviselő- testületi ülésen meghozott határozattal dönt.

 

3.§

 

  A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosulnak:

 

(1)     A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást 2016. december 31. napjáig kell megállapítani.

 

4.§

 

 A Rendelet 7. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki.

 

(4) A támogatást 2016. március 31. napjáig benyújtott kérelmek esetén 2016. január 1. napjától kell megállapítani.   

 

Záró rendelkezések

5.§

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)   E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Pusztafalu, 2016. február 23.

 

 

   Takács Viktor                                                                         Dr. Bényei Norbert

    polgármester                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!