nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelete
Hatályos:2003-01-30 - 2008-06-25
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelete
a közterületek használatáról

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. Törvény 54. §. (12) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §


A rendelet célja, hogy:

 1. a.) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a városrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,

b.) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját.


2. §


(1)  A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege város közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületenként nyilvántartott földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).


(2)  Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3. §


A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja. 


KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE, A KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE


4. §


(1)  A közterületek rendeltetésétől eltérő használatához a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.


(2)  Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

 1. a.) a közterületbe 10 cm-en belül túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
 2. b.) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
 3. c.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
 4. d.) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
 5. e.) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
 6. f.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
 7. g.) alkalmi és mozgóárusításra,
 8. h.) kiállítás, alkalmi vásár céljára,
 9. i.) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
 10. j.) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
 11. k.) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan. 

5. §


Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

 1. a.) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,
 2. b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 3. c.) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

6. §


(1)  A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerint kell benyújtani. A hozzájárulás megadása a 4. §. (2) bekezdésben foglalt esetekben a polgármester hatáskörébe tartozik.


(2)  A közterület-használati hozzájárulás a 4. §: (2) bekezdésben foglalt esetekben:

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

(3)  Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati hozzájárulást csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.


(4)  A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.


(5)  Ha a hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


7. §


(1)  A közterület tartós, állandó jellegű használatához – feltéve, hogy a használat módja nem esik a 4. §: (2) bekezdés hatálya alá – képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés szükséges.


(2)  A képviselő-testületi hozzájárulást tartalmazó határozatban rendelkezni kell a hozzájárulás időtartamáról, a bérleti díjról, valamint a bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerülő további kikötésekről.


(3)  A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció megkötésével hagyja jóvá a képviselő-testület.


(4)  A közterület állandó jellegű használatára az igénybevevővel bérleti szerződést kell kötni. Amennyiben a közterület-használat építmény elhelyezését szolgálja, a bérleti szerződés érvényességi feltételeként ki kell kötni, hogy a bérlő meghatározott időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni.


(5)  A bérleti szerződést – a képviselő-testületi hozzájárulás alapján – a polgármester köti meg. 


8. §


Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

 1. a.) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
 2. b.) műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre csak a műemléki, illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
 3. c.) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
 4. d.) az eseti rendezvények kivételével szeszesital árusítására, cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,
 5. e.) a táblával kijelölt közterületek kivételével teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására,
 6. f.) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

9. §


(1)  Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ideértve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély illetőleg képviselő-testületi hozzájárulás csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.


(2)  A jogosult köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.


A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE, FIZETÉSÉNEK MÓDJA


10. §


(1)  A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját a határozatban, illetve a szerződésben kell meghatározni.


(2)  A jogosult a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


(3)  A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap m2 egésznek számít.


(4)  A díj befizetésének tényét a polgármesteri hivatalnál a befizetésre megszabott határidő lejártát követő 15 napon belül igazolni kell. 


MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL


11. §


A polgármester az alábbi esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:


A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA


12. §


A hozzájárulást vissza kell vonni, ha a jogosult a közterületet a hozzájárulástól eltérő célra vagy módon használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja bizonyítani. 


ELLENŐRZÉS, AZ ENGEDÉLY, HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜLI HASZNÁLAT KÖVETKEZMÉNYEI


13. §


A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


14. §


A közterület használata hozzájáruláshoz kötött. Hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő használat esetén a használót a polgármester határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.15. §


(1)  Szabálysértés követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható az, aki a közterületet hozzájárulás nélkül igénybe veszi, azt a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, és e tevékenységével a rendelet 14. §.-ában meghatározott figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.


16. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a hatálybalépésével egyidejűleg a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 18/1995.(XI. 29.) KT. számú rendelet hatályát veszti. Csatolmányok

Megnevezés méret
6_2003_1melléklet
34.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!