nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-27 - 2020-08-27
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. §  A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az iskolakezdéssel járó költségek és az anyagi terhek csökkentése érdekében iskolakezdéshez kapcsolódó egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: iskolakezdési települési támogatás) jogosult a 2020/2021 – es tanítási évben:


  1. az alapfokú vagy középfokú, a nappali oktatás munkarendje szerint, továbbá


  1. az Országos Képzési Jegyzékben szereplő iskolai rendszerszerű szakképzésben részt vevő, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint


tanulmányokat folytató, tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek.”


2. § (1) Az önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „2019/2020 – as” szövegrész helyébe a „2020/2021 – es” szövegrész lép.


(2) Az önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdésében a „10 000 forintban” szövegrész helyébe a „30 000 forint” szövegrész lép.


(3) Az önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdés b) pontjában a „2019. szeptember 01. napjától 2019. december 15. napjáig” szövegrész helyébe a „2020. szeptember 01. napjától
2020. szeptember 30. napjáig” szövegrész lép.


(4) Az önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében a „20 000 forintban” szövegrész helyébe a „40 000 forint” szövegrész lép.


(5) Az önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdésében a „2019. szeptember 01. napjától 2019. december 15. napjáig” szövegrész helyébe a „2020. szeptember 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig” szövegrész lép.


2. Záró rendelkezések


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!