nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 68/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 - 2021-01-01
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 68/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a települési adóról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az adókötelezettség


1. § Adóköteles Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, halastó, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet (továbbiakban: földrészlet).


Az adó alanya


2. § (1) Az adó alanya – a Htv. 1/A. § (1) bekezdésében rögzített korlátozásokkal – az a magánszemély, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdonosaként szerepel. Amennyiben a földrészletet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog – beleértve az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet alapján „özvegyi jog” megnevezéssel jelölt jogot is – terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (a tulajdonos és a haszonélvezeti jog jogosultja továbbiakban együtt: tulajdonos).


(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.


(3) Több tulajdonos esetén, valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.


Az adó alapja

3. § Az adó alapja a földrészlet ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett négyzetméterben (m2) megjelölt területe.


Az adó mértéke

4. § Az adó mértéke:

a) szántó, kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban nyilvántartott földrészlet esetén 0,6 Ft/m2/év;

b) minden egyéb az adókötelezettség alá eső földrészlet esetén 0,3 Ft/m2/év.


Adómentesség

5.§ Mentesül az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek az Önkormányzat illetékességi területén a települési adó tárgyát képező földrészleteinek összterülete a 20.000 m2-t nem haladja meg.


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


6. § (1)  Az adókötelezettség a tulajdonosnak, vagy az adókötelezettséget megalapozó művelési ágnak, illetve adatnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését (átvezetését, feljegyzését) követő év első napján keletkezik.


(2) Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adatbejelentést tennie az önkormányzati adóhatóság e célra rendszeresített, e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványán.


(3) Az adóalany minden adókötelezettséget érintő változást követő 15 napon belül köteles azt az önkormányzati adóhatóság részére bejelenteni az e célra rendszeresített, e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon.


(4) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.


(5) Az adókötelezettség a tulajdonosnak, vagy az adókötelezettséget megalapozó művelési ágnak, illetve adatnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése (átvezetése) évének utolsó napján szűnik meg.


Eljárási rendelkezések


7. § (1) A települési adót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg az adóalany adatbejelentése alapján.


(2) A települési adó bevezetésének évében az adóalany 2021. február 15. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni a 2021. január 1-jei állapotának megfelelően az önkormányzati adóhatóság e célra rendszeresített, e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványán.


(3) Az adóalanynak nem kell újabb adatbejelentést tennie mindaddig, ameddig a települési adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következik be.


(4) Amennyiben az adóalany az adókötelezettség keletkezésével vagy az adókötelezettséget érintő változással összefüggő adatbejelentési kötelezettségének nem vagy hiányosan tesz eleget, illetve valótlan vagy téves adatot szolgáltat, ebben az esetben az önkormányzati adóhatóság a települési adót a közhiteles nyilvántartásokból tudomására jutó adatok alapján állapítja meg.
Az adó megfizetése


8. § Az adót félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig kell megfizetni.Záró rendelkezések


9. § (1) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a Htv. 1/A. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t és a 43. § (3) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, továbbá az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) E rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba. Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
59.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!