nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (II.09.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-18 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (II.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra.


2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 356 163 180 forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 114 350 017 Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                           49 505 944 Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                    64 844 073 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                      22 900 000 Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                           2 000 000 Ft

     bb) értékesítési és forgalmi adók                                            17 000 000 Ft

     bc) gépjárműadó                                                                       3 900 000 Ft

c) működési bevételek                                                                                        21 824 000 Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              32 673 882 Ft

e) finanszírozási bevételek


4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                  183 091 948 Ft

      aa) személyi juttatások                                                          76 801 980 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó                                               11 906 231 Ft

      ac) dologi kiadások                                                               69 410 740 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                             6 324 589 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                        18 648 408 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             171 432 504 Ft

      ba) beruházások                                                                     71 432 504 Ft

      bb) felújítások                                                                     100 000 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             1 638 728 Ft


(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai:

a) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházások                                             10 278 000 Ft

b) fogorvosi szék vásárlása                                                                                     127 000 Ft

c) termelői piac kialakítása az 55. számú főút mellett                                        35 229 834 Ft

d) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                     100 000 000 Ft

e) napelemes közvilágítás kialakítása                                                                   1 941 185 Ft

f) tanyagondnoki szolgálat fejlesztése                                                                 1 139 285 Ft

g) részesedés beszerzése                                                                                           35 000 Ft

h) 4 évszakos korcsolyapálya kialakítása                                                           22 682 200 Ft


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési támogatás lakhatáshoz                                                                     3 421 000 Ft

b) rendkívüli települési támogatás                                                                           500 000 Ft


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


3. Egyéb rendelkezések


7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2018. évre nem tervez.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A Képviselő-testület a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

5. Záró rendelkezések


9. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

                         dr. Dobó István                                                     Fődi Anita

                          polgármester                                                            jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. február 9.                                                                                                         Fődi Anita

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
11.25 KB
4. számú melléklet
11.25 KB
1. számú melléklet
22.04 KB
2. számú melléklet
13.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!