nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2014-09-17 - 2015-02-12
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§. (2) bekezdése, 51. §-ában biztosított feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24 § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya, az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

1. §

A rendelet hatálya Csehbánya Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatokra terjed ki.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét         51 846 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét       51 846 ezer forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi működési kiadásait – külön-külön szakfeladatonként – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 26 402,- Ebből: - személyi jellegű kiadások: 10 542,- - munkaadókat terhelő járulékok: 1 874,- - dologi jellegű kiadások: 11 715,- - ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 487,- - Tartalék: 784,-


5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 25 084 ezer forint. E kiadások kimutatását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé. (3) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. (4) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.


6. § Az önkormányzat általános tartaléka 784 ezer forint.


7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza. (2) A címek költségvetését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.


8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát- közfoglalkoztatottak nélkül-: a) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és b) 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 3 fő


9. § Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


2. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések 10. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőkig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. (5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester ötvenezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. (6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után. (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.


11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele. (2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol. (3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.


12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.


13. § (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy öt munkanapot meghaladó egybefüggő akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult. (2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős. (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. (4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.


14. § (1) E rendelet 2014. február 7-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2013. (II.14.) rendelete.

Straub Dávid                          dr. Ádám Renáta

polgármester                                  jegyző


A rendelet kihirdetve: Csehbánya, 2014.február 6.

dr. Ádám Renáta jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
6.
32 KB
7.
30 KB
8.
26 KB
1.
26 KB
2.
21.5 KB
3.
28 KB
4.
11.34 KB
5.
21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!